sk | en

UNESCO

Historické jadro mesta Bardejov

Historické jadro mesta Bardejov predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta, ktoré prosperovalo vďaka priaznivej polohe na dôležitej obchodnej ceste, prechádzajúcej cez Karpaty z Uhorska do Poľska. Zachovaný pôdorys mesta s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo veľkého trhového námestia je dokladom európskej civilizácie z 13. – 14. storočia. Meštianske domy, ktorých základy pochádzajú z prvej polovice 15. storočia a z troch strán obklopujú trhové námestie, sú predstaviteľmi rozvinutej meštianskej kultúry. Štvrtú stranu námestia uzatvára rímsko-katolícky kostol sv. Egídia, trojloďová gotická bazilika so vzácnym súborom 11 neskorogotických oltárov. Uprostred námestia stojí budova renesančnej radnice. Historické jadro mesta obkolesuje hradobný systém, ktorý bol v čase svojho vzniku jedným z najdokonalejších mestských opevnení v strednej Európe. Územie historického jadra mesta Bardejov bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V Bardejove sa nachádza aj malé, ale dobre zachované židovské suburbium. Táto štvrť, ktorá sa vyvíjala od 18. storočia okolo synagógy (1725 – 1747), obsahuje jedinečný súbor objektov z tohto obdobia: kóšer bitúnok, rituálne kúpele a budovu zhromaždenia (Beth Hamidrash).

Bardejov predstavuje výnimočne dobre zachovaný doklad hospodárskej a spoločenskej štruktúry obchodných miest v stredovekej strednej Európe. Jeho zachovaný architektonický fond je odrazom rozvinutej meštianskej kultúry a židovskej komunity a ilustráciou niekdajšej  multietnickej a multikultúrnej spoločnosti.

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise historického jadra mesta Bardejov do Zoznamu svetového dedičstva na svojom 24. zasadnutí  v austrálskom Cairns dňa 30. novembra 2000.

Viac informácií nájdete na http://www.pamiatky.sk/sk/page/historicke-jadro-mesta-bardejov