sk | en

UNESCO

Kultúra

KULTÚRA

UNESCO predstavuje jedinú špecializovanú inštitúciu Organizácie Spojených národov zameranú na rozvíjanie kultúrneho a intelektuálneho potenciálu svetového spoločenstva. Už od svojho vzniku zdôrazňuje nenahraditeľnosť kultúrnej spolupráce a vzájomného dialógu medzi štátmi a národmi prostredníctvom kultúry. 

V duchu rezolúcie Kultúra  a rozvoj, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v decembri 2011, UNESCO akcentuje význam silnej a rozmanitej kultúrnej sféry ako základného predpokladu pre priaznivý rozvoj jednotlivcov i spoločnosti, zvyšovanie kvality života a budovanie vzájomnej spolupatričnosti v globalizovanom svete.

Cieľom kultúrnych aktivít UNESCO je zabezpečiť, aby kultúra zaujímala adekvátne miesto v rozvojových stratégiách a procesoch na medzinárodnej úrovni, ako aj v politikách jednotlivých členských štátov. Prostredníctvom súboru kultúrnych dohovorov UNESCO poskytuje jedinečnú globálnu platformu pre medzinárodnú spoluprácu pri ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, starostlivosti o zbierky fondových inštitúcií (múzeí, galérií, archívov, knižníc), zachovávaní nehmotného dedičstva, podpore kultúrnej rozmanitosti, tvorivosti a inovácií.

Kultúrne dohovory UNESCO:

Sekcia pre kultúru Slovenskej komisie pre UNESCO

Zastrešuje programy UNESCO v oblasti kultúry na Slovensku. K jej prioritám zacieleným na zefektívnenie a obohatenie programového zamerania UNESCO patrí:

 • identifikácia, ochrana, monitoring a udržateľný manažment hmotného i nehmotného dedičstva;
 • podpora politického dialógu a posilnenie odborných kapacít v boji proti nezákonnému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt;
 • rozvoj globálnych i národných, strategických a dlhodobých opatrení na ochranu dedičstva počas ozbrojených konfliktov a ochranu dedičstva pod vodou;
 • zlepšovanie prístupu k vedomostiam prostredníctvom podpory spoločne zdieľanej histórie a pamäte; 
 • podpora kultúrnej rozmanitosti a dialógu založeného na vzájomnom rešpektovaní  kultúr.

Kontakt: PhDr. Katarína Kosová – predsedníčka Sekcie pre kultúru SK UNESCO

Zoznam členov Sekcie pre kultúru SK UNESCO:

 • PhDr. Katarína Kosová – predsedníčka sekcie
 • doc. Svetlana Waradzinová – zástupkyňa predsedníčky sekcie, Bratislavský samosprávny kraj 
 • PhDr. Peter Maráky – redakcia Pamiatky a múzeá, Pamiatkový úrad SR
 • Mgr. Alexandra Kusá, PhD. – Slovenská národná galéria
 • PhDr. Igor Valentovič – Hudobné centrum
 • Mgr. art Barbora Morongová, PhD. – Ministerstvo kultúry SR 
 • akad. mal. Pavol Kráľ – Slovenská výtvarná únia
 • doc. Ľubomír Fifík – Únia slovenských televíznych tvorcov
 • Ing. Silvia Stasselová – Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Mgr. Natalia Fillová, PhD. – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave
 • Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
 • Mgr. art. Vladimír Kyseľ – externý spolupracovník SĽUK
 • Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. – SĽUK
 • PhDr. Branislav Panis – Slovenské národné múzeum
 • Ing. arch. Ľubica Pinčíková – ICOMOS Slovensko
 • Ing. arch. Zuzana Ondrejková - Kochanková, PhD. – Odbor ochrany pamiatkového fondu, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Mgr. Branislav Rezník – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • prof. PhDr. Oskar Elschek, CSc. – externý spolupracovník NOC
 • Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Pamiatkový úrad SR