sk | en

UNESCO

Kultúra

Sekcia pre kultúru

Priority UNESCO pre kultúru:

Priority sekcie s cieľom zefektívniť a obohatiť programové zameranie UNESCO:

 • identifikáciou, ochranou, monitoringom a udržateľným manažmentom hmotného dedičstva členskými štátmi;
 • podporou politického dialógu v boji proti nezákonnému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt prostredníctvom posilnenej a efektívnejšej medzinárodnej spolupráce, vrátane implementácie dohovoru z r. 1970 a posilnenia kapacít múzeí;
 • rozvojom globálnych, strategických a dlhodobých smerovaní prostredníctvom efektívnej implementácie dohovoru z r. 1954 a jeho dvoch protokolov s dosiahnutím znásobeného efektu;
 • rozvojom globálnych, strategických a dlhodobých smerovaní prostredníctvom efektívnej implementácie dohovoru z r. 2001 s  dosiahnutím znásobeného efektu;
 • prístupom k vedomostiam posilneným prostredníctvom podpory spoločne zdieľanej histórie a pamäte s cieľom dospieť k zmiereniu a dialógu; 
 • podporou kultúrnej rozmanitosti a dialógu založeného na vzájomnom rešpektovaní  kultúr;

Programy/stratégie: 

 • zameranie na región Afriky 
 • rodová  rovnosť 
 • mládež
 • jazyky a multilingvalizmus 
 • rozmanitosť kultúrnych prejavov
 • rozvoj medzikultúrneho dialógu a kultúry mieru