sk | en

UNESCO

Kultúra


KULTÚRA

UNESCO predstavuje jedinú špecializovanú inštitúciu Organizácie Spojených národov zameranú na rozvíjanie kultúrneho a intelektuálneho potenciálu svetového spoločenstva. Už od svojho vzniku zdôrazňuje nenahraditeľnosť kultúrnej spolupráce a vzájomného dialógu medzi štátmi a národmi prostredníctvom kultúry. V duchu rezolúcie Kultúra  a rozvoj, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v decembri 2011, UNESCO akcentuje význam silnej a rozmanitej kultúrnej sféry ako základného predpokladu pre priaznivý rozvoj jednotlivcov i spoločnosti, zvyšovanie kvality života a budovanie vzájomnej spolupatričnosti v globalizovanom svete.

Cieľom kultúrnych aktivít UNESCO je zabezpečiť, aby kultúra zaujímala adekvátne miesto v rozvojových stratégiách a procesoch na medzinárodnej úrovni, ako aj v politikách jednotlivých členských štátov. Prostredníctvom súboru kultúrnych dohovorov UNESCO poskytuje jedinečnú globálnu platformu pre medzinárodnú spoluprácu pri ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, starostlivosti o zbierky fondových inštitúcií (múzeí, galérií, archívov, knižníc), zachovávaní nehmotného dedičstva, podpore kultúrnej rozmanitosti, tvorivosti a inovácií.

                Kultúrne dohovory UNESCO:

·         Všeobecný dohovor o autorskom práve (1952, 1971)

·         Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005)

 

 

Sekcia pre kultúru Slovenskej komisie pre UNESCO zastrešuje programy UNESCO v oblasti kultúry na Slovensku. K jej prioritám zacieleným na zefektívnenie a obohatenie programového zamerania UNESCO patrí:

·         identifikácia, ochrana, monitoring a udržateľný manažment hmotného i nehmotného dedičstva;

  • podpora politického dialógu a posilnenie odborných kapacít v boji proti nezákonnému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt;
  • rozvoj globálnych i národných, strategických a dlhodobých opatrení na ochranu dedičstva počas ozbrojených konfliktov a ochranu dedičstva pod vodou;
  • zlepšovanie prístupu k vedomostiam prostredníctvom podpory spoločne zdieľanej histórie a pamäte; 

·         podpora kultúrnej rozmanitosti a dialógu založeného na vzájomnom rešpektovaní  kultúr.

 

Kontakt:

PhDr. Katarína Kosová – predsedníčka sekcie pre kultúru


 


Zoznam členov Sekcie pre kultúru SK UNESCO

 

PhDr. Katarína Kosová – predsedníčka sekcie

doc. Svetlana Waradzinová – zástupkyňa predsedníčky sekcie, Vysoká škola múzických umení

PhDr. Peter Maráky – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Mgr. Alexandra Kusá, PhD. – Slovenská národná galéria

PhDr. Igor Valentovič – Hudobné centrum

PhDr. Miroslava Vallová – Literárne informačné centrum

akad. mal. Pavol Kráľ – Slovenská výtvarná únia

doc. Ľubomír Fifík – Únia slovenských televíznych tvorcov

Ing. Silvia Stasselová – Univerzitná knižnica v Bratislave

Mgr. Natalia Fillová, PhD. – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. – Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Ing. Miroslav Kaňa – poverený riadením odboru medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mgr. art. Vladimír Kyseľ – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. – SĽUK

PhDr. Branislav Panis – Slovenské národné múzeum

Ing. arch. Ľubica Pinčíková – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Mgr. Anna Tuhárska – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. – Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD. – Odbor ochrany pamiatkového fondu, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mgr. Branislav Rezník – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

prof. PhDr. Oskar Elschek, CSc. – Ústav hudobnej vedy SAV