sk | en

UNESCO

Svetové dedičstvo v SR

Svetové dedičstvo v SR

UNESCO je známe aj vďaka takzvanému „svetovému dedičstvu“. Tento pojem vznikol na základe Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho  a prírodného dedičstva z roku 1972. Spomínaný dohovor vychádza z myšlienky, že na svete existujú miesta (či už prírodné alebo vytvorené ľuďmi) s takou výnimočnou hodnotu pre celý svet, že by mali byť považované za dedičstvo celého ľudstva (nielen za dedičstvo oblasti, krajiny, regiónu), ktoré by zároveň požívalo zvláštnu ochranu, aby mohlo byť zachované aj pre ďalšie generácie. 

Dohovor je výnimočný v tom, že v sebe spája ideu ochrany prírody s ochranou kultúrnych pamiatok. Kladúc veľký dôraz na úlohu miestnych komunít slúži dohovor ako prostriedok na riešenie problémov týkajúcich sa klimatických zmien, rýchlej urbanizácie, masového turizmu, udržateľného socio-ekonomického rozvoja, prírodných katastrof a iných problémov súčasnosti.  

Do dnešného dňa k dohovoru pristúpilo 193 krajín a na Zozname svetového dedičstva je momentálne zapísaných 1 121 lokalít zo 167 členských krajín (z toho 869 kultúrnych, 213 prírodných a 39 zmiešaných). Z pamiatok zapísaných na Zoznam svetového dedičstva je 39 cezhraničných, čo ešte viac umocňuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany dedičstva ľudstva. 53 pamiatok je aktuálne označených ako pamiatky v ohrození.