sk | en

UNESCO

Bilaterálne rokovanie GT SK UNESCO, E. Filadelfiovej, s GT AT UNESCO, G. Eschig, vo Viedni dňa 9.6.2017


Bilaterálne rokovanie GT SK UNESCO, E. Filadelfiovej, s GT AT UNESCO, G. Eschig, vo Viedni dňa 9.6.2017

Dňa 9. júna 2017 sa konalo vo Viedni v priestoroch Rakúskej komisie pre UNESCO (AT NK UNESCO) bilaterálne rokovanie generálnych tajomníčiek Slovenskej a Rakúskej komisie pre UNESCO. Hlavnou témou rokovania bola oblasť tzv. Pridružených škôl UNESCO (alebo „asociovaných“ škôl v sieti ASPnet) vzhľadom k tomu, že nedávno menovanou novou členkou SK UNESCO  sa stala Natália Fillová, ktorá zároveň pôsobí vo funkcii hlavnej koordinátorky asociovaných škôl so sídlom v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o fungovaní, aktivitách, stretnutiach asociovaných škôl na Slovensku ako aj v Rakúsku, informácie o fungovaní UNESCO klubov, podujatia a stretnutia asociovaných škôl v Rakúsku a na Slovensku, porovnanie a  prípadná vzájomná spolupráca. UNESCO pridružené školy sú potenciálom, ktorý nebýva vždy dostatočne využitý, na šírenie cieľov a priorít UNESCO, myšlienok a cieľov udržateľného rozvoja s cieľom vychovávať mladú generáciu k tolerantnosti mieru.

Stretnutie bolo veľmi užitočné a prinieslo množstvo nových námetov a impulzov, ktoré budú tlmočené koordinátorkou aj na zasadnutí Sekcie SK UNESCO pre vzdelávanie.  Stretnutie zároveň preukázalo potrebu aktívnych osobných stretnutí na úrovni koordinátorov UNESCO škôl za aktívnej pomoci a účasti generálnych tajomníkov komisií. V tejto súvislosti sa predpokladajú ďalšie podobné konzultácie prioritne s partnermi z krajín V4.