sk | en

UNESCO

Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky


Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky

Súťaž EnvirOtázniky bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) Banská Bystrica 4. apríla 2018. Na príprave a jej realizácii sa podieľal odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP, jej odbornou garantkou bola generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre
UNESCO Mária Krasnohorská.   
Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl II. stupňa o prírodovedné predmety, problematiku životného prostredia a kultúrneho dedičstva (UNESCO) ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Olympiáda má súčasne prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.
Tohtoročná plánovaná téma bola „Lokality UNESCO na Slovensku a vo svete“. 
Lokality UNESCO najlepšie pozná žiačka zo Serede. Potvrdili to výsledky XIII. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže kde mali žiaci možnosť nahliadnuť do slovenských pralesov, jaskýň a spoznať rozmanitosť  tradícií a zvykov Slovenska (v rámci olympiády riešili 40 otázok zameraných na Karpatské bukové pralesy, Jaskyne na Slovensku, Kultúrne lokality a pamiatky a Nehmotné kultúrne dedičstvo SR). Téma zaujala rekordných 1075 žiakov a prvé miesto si medzi správnymi odpoveďami na všetkých 40 otázok (40 bodov), vybojovala Janka Kramárová zo Základnej školy Juraja Fándlyho zo Serede. Druhé a tretie miesto obsadili žiačky zo Základnej školy v Ľutine, ktoré mali zhodne  po 39 bodov. O druhom mieste Simony Krehlíkovej a treťom Otílie Duháňovej rozhodol čas zaslania vyplneného formulára s odpoveďami. Všetkým trom bol odovzdaný diplom a hodnotné ceny od SAŽP, víťazka si prevzala aj bicykel, s ktorým môže spoznávať nielen ďalšie krásy Slovenska.  

Výsledky súťaže si môžete pozrieť na webovej stránke: http://www.envirotazniky.sk/