sk | en

UNESCO

Cena L'OREAL – UNESCO pre ženy vo vede


Cena L'OREAL – UNESCO pre ženy vo vede

Informujeme Vás o predĺžení výzvy na účasť v treťom ročníku Ceny UNESCO -  L'OREAL pre ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“
– lehota na predloženie nominácií je do 14. apríla 2019.

Účelom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

Do minuloročného druhého ročníka sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a spoločnosti L’Oréal Slovensko. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 13. júna 2018 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur.

Kritériá pre tretí ročník ceny UNESCO – L´oreal pre ženy:
       - štátna príslušnosť SR
       - ukončené doktorandské štúdium v oblasti prírodných a chemických vied (napr. biológia, biofyzika, genetika, fyziológia, neurovedy, biotechnológie, ekológia) alebo vo fyzikálnych vedách (fyzika, chémia, matematika, inžinierstvo, technológie, vedy o Zemi a vesmíre atď.)
       - relevantný výskum implementovaný v SR
       - vek záujemkýň do 35 rokov a od 36 do 45 rokov
       - ceny budú odovzdané 2 vedkyniam v hodnote 5 000,- eur

Formulár žiadosti a iné podporné dokumenty na predloženie (v angličtine):
      - všetky prihlášky musia byť zaregistrované online
      - kópia vysvedčenia o získaní titulu Ph.D.
      - životopis

      - počet publikácií (Web of Science / Scopus), počet citácií (WOS / Scopus)
      - zoznam publikácií (WOS / Scopus), zoznam citácií pre uvedenú prácu
      - výber najdôležitejších publikácií (max. 10) a krátke komentáre žiadateľky o dôležitosti zverejnených výsledkov
      - opis navrhovaného výskumu v nasledujúcich 12 mesiacoch po obdržaní ceny s maximálnym rozsahom 2 strany
      - odporúčanie vyššieho výskumného pracovníka alebo vedúceho výskumnej inštitúcie, v ktorej sa bude projekt realizovať

V prvom kole bude do užšieho výberu zaradených 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoje projekty porote v júni 2019 (v priestoroch Slovenskej akadémie vied). Následne budú vyhlásené dve výherkyne, ktoré budú neskôr ocenené na gala večeri v októbri 2019.

Viac informácií o cene UNESCO-L´oreal  na:
https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039