sk | en

UNESCO

Cena UNESCO-L'OREAL určená pre Ženy vo vede na tému "LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENT"


Cena UNESCO-L'OREAL určená pre Ženy vo vede na tému "LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENT"

Cena bola prvýkrát udelená v roku 1998, aby sa podporil význam a prínos žien vo vede po celom svete.  Každý rok sa udeľuje päť ocenení.

V roku 2018 bude ocenených päť vedkýň v programe“ Life sciences“ pracujúcich v jednom z týchto regiónov: Afrika a arabské štáty; Ázia – Tichomorie; Európa, vrátane Izraela; Latinská Amerika, Severná Amerika. Jeden kandidát bude vybraný pre každý z piatich regiónov, pričom určujúcim faktorom bude miesto práce, nie štátna príslušnosť kandidáta.
 

Každá z piatich laureátiek dostane finančné ocenenie vo výške 100.000 EUR.

Kandidátky musia byť aktívne zapojené do vedeckého výskumu; v akejkoľvek oblasti vedy o živote; ale nie sú priamo alebo osobne zapojení do programu Pre ženy v oblasti vedy, ako člen poroty, alebo inak v akejkoľvek krajine.

Kritériá pre výber kandidátiek sú:

  • významný prínos kandidátky pre všeobecný pokrok v oblasti vedy;

  • počet, kvalita a dopad publikácií, prezentácie konferencií, patenty; uznanie kandidáta kolegami vo svojom vednom odbore;

  • záväzok kandidátky pre vzdelávanie prostredníctvom publikácií, pedagogickej činnosti, mentorovania.

     

Právo predkladať návrhy na ceny L'Oréal-UNESCO pre Ženy vo vede majú:
-      vedúci univerzít alebo vedeckých inštitúcií,
-      členovia Akadémie vied alebo iných národných vedeckých inštitúcií,
-      stáli a asistujúci profesori,
-      laureáti predošlých cien Ženy vo vede,
-      minimálne musia byť držitelia doktorandského titulu.


Kandidatúry alebo žiadosti od jednotlivcov nebudú akceptované.  

Kolektívy nemajú nárok na nomináciu.

Lehota na predloženie nominácií: 16. jún 2017


Ako podať svoju nomináciu:
Nominácie sa môžu predkladať len elektronicky prostredníctvom online platformy www.forwomeninscience.com.
Ak je nominátor v systéme nový, bude si musieť vytvoriť užívateľské meno a heslo.
Aplikácia sa považuje za úplnú iba vtedy, ak obsahuje všetky nasledujúce dokumenty: podrobný životopis; stručné vysvetlenie, prečo nominátor považuje jednotlivca za dobrého kandidáta; ocenenia L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede (200-400 slov); zoznam publikácií a patentov, počnúc najnovšími; úplné znenie piatich najvýznamnejších publikácií v poradí dôležitosti s: krátkym životopisom, vysvetlenie ich významu (menej ako 200 slov); 3 až 5 odporučených listov od vedúcich vedcov mimo krajiny, v ktorej kandidát pôsobí.
 


Viac informácií o cene UNESCO-L´oreal sa dozviete na: 
http://www.forwomeninscience.com/en/awards