sk | en

UNESCO

Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“

Cena bola vytvorená v roku 1998, aby podporila významné ženy vo vede po celom svete. Každý rok sa udeľuje päť ocenení.

Po prvýkrát v roku 2019 bude ocenených päť vedkýň v oblasti fyzikálnych vied, matematikyinformatiky. Za každý z piatich regiónov sveta bude vybraná 1 kandidátka, pričom určujúcim faktorom bude miesto práce, nie štátna príslušnosť kandidátky.

Každá z piatich laureátok dostane finančné ocenenie vo výške 100.000 EUR.
Kandidátky musia byť aktívne zapojené do vedeckého výskumu v akejkoľvek oblasti fyziky, matematiky alebo informatiky, nie sú priamo zapojené v Programe Pre ženy vo vede, ako členky poroty, ani inak v žiadnej krajine.

Kritériá pre výber kandidátok sú:

  • významný prínos kandidátky pre všeobecný pokrok v oblasti vedy;

  • počet, kvalita a význam publikácií, konferencií, patentov; uznanie kandidátky kolégiom daného vedného odboru;

  • záväzok kandidátky k vzdelávaniu prostredníctvom publikácií, pedagogickej činnosti a činnosťou garanta.


    Právo predkladať návrhy na ceny L'Oréal-UNESCO pre Ženy vo vede majú:

           - vedúci univerzít alebo vedeckých inštitúcií,

           - členovia Akadémie vied alebo iných národných vedeckých inštitúcií,

           - stáli a asistujúci profesori,

           - laureátky predošlých cien Ženy vo vede,

           - osoby s minimálnou hodnosťou doktorandského titulu.


Kandidatúry alebo žiadosti od jednotlivcov nebudú akceptované.  
Kolektívy nemajú nárok na nomináciu.


Lehota na predloženie nominácií: 29. jún 2018


Ako podať svoju nomináciu:
Nominácie sa môžu predkladať len elektronicky prostredníctvom online platformy www.forwomeninscience.com

 

V prípade nového nominátora je potrebné v systéme vytvoriť užívateľské meno a heslo.
Aplikácia sa považuje za úplnú iba vtedy, ak obsahuje všetky nasledujúce dokumenty: podrobný životopis; stručné vysvetlenie, prečo nominátor považuje jednotlivca za dobrého kandidáta na ocenenie L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede (200-400 slov); zoznam publikácií a patentov, počnúc najnovšími; úplné znenie piatich najvýznamnejších publikácií v poradí dôležitosti s krátkym vysvetlením ich významu (menej ako 200 slov); 3 až 5 odporúčacích listov od vedúcich vedeckých pracovníkov mimo krajiny, v ktorej kandidát pôsobí.

Viac informácií o cene UNESCO - L´oreal sa dozviete na: https://www.forwomeninscience.com/en/awards