sk | en

UNESCO

Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky


Cena UNESCO - L'OREAL určená pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky

Informujeme Vás o predĺžení výzvy na Cenu UNESCO - L'OREAL určenú pre Ženy vo vede v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky „Physical Sciences, Mathematics and Computer Science“

– lehota na predloženie nominácií je do 13. júla 2018

 

Cena bola vytvorená v roku 1998, aby podporila významné ženy vo vede po celom svete.  Každý rok sa udeľuje päť ocenení.
Po prvýkrát v roku 2019 bude ocenených päť vedkýň v oblasti fyzikálnych vied, matematikyinformatiky. Za každý z piatich regiónov sveta bude vybraná 1 kandidátka, pričom určujúcim faktorom bude miesto práce, nie štátna príslušnosť kandidátky.
Každá z piatich laureátok dostane finančné ocenenie vo výške 100.000 EUR.
Kandidátky musia byť aktívne zapojené do vedeckého výskumu v akejkoľvek oblasti fyziky, matematiky alebo informatiky;  nie sú priamo zapojené v Programe Pre ženy vo vede, ako členky poroty, ani inak v žiadnej krajine.

Kritériá pre výber kandidátok sú:

  • významný prínos kandidátky pre všeobecný pokrok v oblasti vedy;

  • počet, kvalita a význam publikácií, konferencií, patentov; uznanie kandidátky kolégiom daného vedného odboru;

  • záväzok kandidátky k vzdelávaniu prostredníctvom publikácií, pedagogickej činnosti a činnosťou garanta.

     

Právo predkladať návrhy na ceny L'Oréal-UNESCO pre Ženy vo vede majú:

-      vedúci univerzít alebo vedeckých inštitúcií,

-      členovia Akadémie vied alebo iných národných vedeckých inštitúcií,

-      stáli a asistujúci profesori,

-      laureátky predošlých cien Ženy vo vede,

-      osoby s minimálnou hodnosťou  doktorandského titulu.

 

Kandidatúry alebo žiadosti od jednotlivcov nebudú akceptované.  
Kolektívy nemajú nárok na nomináciu.

Ako podať svoju nomináciu:

Nominácie sa môžu predkladať len elektronicky prostredníctvom online platformy www.forwomeninscience.com

V prípade nového nominátora je potrebné v systéme vytvoriť užívateľské meno a heslo.
Aplikácia sa považuje za úplnú iba vtedy, ak obsahuje všetky nasledujúce dokumenty: podrobný životopis; stručné vysvetlenie, prečo nominátor považuje jednotlivca za dobrého kandidáta na ocenenie L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede (200-400 slov); zoznam publikácií a patentov, počnúc najnovšími; úplné znenie piatich najvýznamnejších publikácií v poradí dôležitosti s krátkym vysvetlením ich významu (menej ako 200 slov); 3 až 5 odporúčacích listov od vedúcich vedeckých pracovníkov mimo krajiny, v ktorej kandidát pôsobí.

Viac informácií o cene UNESCO-L´oreal sa dozviete na:

https://www.forwomeninscience.com/en/awards