sk | en

UNESCO

Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením


Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením

Cena UNESCO/Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením - výzva na predkladanie  nominácií

 

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO si dovoľuje informovať o výzve na predkladanie nominácií na cenu UNESCO Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením. Cena spočíva v uznaní vynikajúcich príspevkov jednotlivcov a organizácií pri podpore integrácie; zlepšenie životov osôb so zdravotným znevýhodnením pomocou digitálnych riešení, zdrojov a technológií.

V súlade so strategickými cieľmi UNESCO, ako aj hlavného programu komunikácie a informácií, cena zahŕňa zavedenie ľudských práv a základných slobôd do praxe s osobitným dôrazom na odstránenie prekážok umožňujúc lepší prístup k informáciám a vedomostiam, ako aj vzdelávanie a podieľanie sa na spoločenskom dianí prostredníctvom efektívneho uplatňovania informačných a komunikačných technológií (IKT).

Cena je určená  tak jednotlivcom ako aj organizáciám, bude udeľovaná dvojročne za obdobie rokov 2018/2019 a 2020/2021.

Celková suma vo výške 40.000 USD bude rozdelená medzi dve kategórie: jednotlivec a organizácia.

Cena nie je určená pre projekty alebo programy. Ocenené organizácie a jednotlivci sú garantami relevantných projektov a programov, financovaných pomocou primeraných prostriedkov a zdrojov a majú rozvinuté partnerstvá.

UNESCO zverejní výhercov ceny a bude sa snažiť o spoluprácu a podporí pokračovanie v aktivitách v oblasti digitálnej podpory osôb so znevýhodnením.

Víťazov súťaže spomedzi navrhovaných laureátov vyberie generálna riaditeľka UNESCO na základe hodnotenia a odporúčaní výberovej komisie. Návrhy na laureátov za Slovenskú republiku je potrebné predkladať prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO.

Tromi tematickými osami z oblasti práce UNESCO s osobami so znevýhodnením pre rok 2018 sú:

  1. Formulovanie politík, advokácia, spolupráca a partnerstvo;

  2. Vytváranie a rozvíjanie digitálnych riešení, podporovanie prostredí a procesov vrátane nástrojov a prostriedkov;

  3. Budovanie a posiľňovanie kapacít a podnecovanie ľudí k vytváraniu, prispôsobeniu a používaniu digitálnych riešení nákladovo efektívnym a udržateľným spôsobom.

 

Viac informácií o UNESCO cene Emir Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pre posilnenie zručností digitalizácie osôb so zdravotným znevýhodnením sa dozviete na: 
https://en.unesco.org/prizes/digital-empowerment  

Vyplnený formulár k žiadosti prosím posielajte elektronicky v angličtine alebo francúzštine na adresu unesco@mzv.sk  v termíne do 10. septembra 2018.