sk | en

UNESCO

Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní 2017 - výzva na predkladanie nominácií


Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní 2017 - výzva na predkladanie  nominácií

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Vzhľadom na rastúci počet prijatých žiadostí  na cenu UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní 2017 sa UNESCO rozhodlo ďalej predĺžiť termín do 12. januára 2018.

Cena kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu sa zameriava na prispievanie k spravodlivosti vo vzdelávaní, ktorý je kľúčovým pilierom agendy vzdelávania v roku 2030 a hlavnou zásadou cieľa trvalo udržateľného rozvoja 4. Nový program je možné využiť na zabezpečenie inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania a celoživotného vzdelávania pre všetkých do roku 2030.

Od roku 2006 cena odmeňuje projekty a aktivity jednotlivcov, inštitúcií, iných subjektov alebo mimovládnych organizácií za vynikajúce modely, osvedčené postupy a kreatívne využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na zlepšenie vzdelávania, výučby a zlepšovania vzdelávacích výsledkov.

Každý rok vyberá generálny riaditeľ UNESCO dvoch výhercov na základe odporúčaní medzinárodnej poroty piatich nezávislých a uznávaných odborníkov v oblasti IKT vo vzdelávaní z každého regiónu. Cena sa udeľuje na ceremónii v sídle UNESCO v Paríži, kde víťazi obdržia 25.000 USD a osvedčenie o uznaní podpísané generálnym riaditeľom a predsedom medzinárodnej poroty nezávislých odborníkov.

Národné komisie členských štátov UNESCO sú vyzvané, aby žiadali, nominovali a predložili kandidatúry na túto cenu.

Predloženie všetkých nominácií musí byť v angličtine alebo francúžštine. Publikácie, videá alebo iné významné podporné materiály je možné doplniť k projektu a budú priložené Národnou komisiou do online formulára.

Kandidatúry predkladá Slovenská komisia pre UNESCO. 

Viac informácií o UNESCO cene King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní IKT vo vzdelávaní sa dozviete na: http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/ict-in-education-prize/#topPage  alebo prostredníctvom e-mailu ictprize@unesco.org
 

Nominácie, prosím, posielajte na adresu:

unesco@mzv.sk

do 5. januára 2018.