sk | en

UNESCO

Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní 2018


Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní 2018

Cena UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní - výzva na predkladanie  projektov v termíne do 30. septembra 2018 Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na predkladanie projektov na UNESCO ocenenie kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifa na rok 2018 o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní. Hlavnou témou je „Využitie inovatívnych informačných a komunikačných technológií v zabezpečovaní vzdelávania pre  najzraniteľnejšie skupiny “.

Bahrajnské kráľovstvo cenou kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifa oceňuje od roku 2005 aktivity jednotlivcov, inštitúcií, neziskových organizácií a iných organizácií z oblastí modelov excelentnosti, best practices a kreatívneho využitia informačných a komunikačných technológií s cieľom podporiť výučbu, vzdelávanie a výsledky vo vzdelávaní.

Uchádzač spracuje projekt pri dodržaní nasledovných podmienok:

  • Dĺžka projektu minimálne jeden rok;

  • Inovatívny prístup;

  • Preukázateľná udržateľnosť v strednodobom až dlhodobom výhľade;

  • Projekt musí byť predkladaný na tento druh ocenenia po prvý raz.

Individuálne nominácie, ktoré nebudú spracované alebo odporúčané Slovenskou komisiou pre UNESCO, nebudú akceptované.

Tohtoročné udeľovanie ceny je zamerané na vplyv inovatívnych technológií na úroveň kvalitného vzdelávania najzraniteľnejších skupín. Zvláštna pozornosť bude venovaná tým projektom, ktoré využívajú integrované riešenia prelínajúc bežne využívané technológie s hraničnými technológiami.

Cieľom udelenia ceny je v súlade s politikami organizácie UNESCO a v súlade so strategickými cieľmi č. 1,2 a 9 Strednodobej stratégie na roky 2014 – 2021 je menovite podporiť členské štáty k rozvíjaniu vzdelávacieho systému s prihliadnutím na posilnenie vysokej kvality a inkluzívnych celoživotných možností vzdelávania pre každého.

Generálna riaditeľka UNESCO, na základe odporúčania výberovej komisie, vyberie dvoch ocenených a odmení ich sumou 25 000 USD (na každého oceneného). Cena je udeľovaná v sídle UNESCO v Paríži.

Kandidatúry predkladá Slovenská komisia pre UNESCO na základe žiadateľom vyplnenej prihlášky v prílohe tejto výzvy (Príloha Submission Form 2018)

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO preto vyzýva všetkých potenciálnych záujemcov, aby v predstihu kontaktovali SK pre UNESCO a konzultovali obsah projektu pred jeho podaním. Konečný projekt predkladá, na základe zaslaných podkladov od jednotlivých žiadateľov, prostredníctvom on-line formulára Slovenská komisia pre UNESCO, teda nie žiadateľ.

Slovenská komisia pre UNESCO vypracuje z podkladov zaslaných žiadateľom podporný list, ktorý bude obsahovať popis činnosti žiadateľa vrátane dosiahnutých výsledkov, publikácií a iných najdôležitejších podporných materiálov a tiež hodnotenie prínosu projektu s cieľmi ocenenia kráľa Hamada Bin Isa Al-Khalifu na rok 2018.

Slovenská komisia pre UNESCO môže predložiť na ocenenie maximálne tri projekty.

Predloženie všetkých nominácií musí byť spracované v angličtine alebo vo francúzštine. Publikácie, videá alebo iné významné podporné materiály je možné doplniť k projektu a budú priložené SK UNESCO k projektu prostredníctvom online formulára.

V prípade záujmu je možné si výzvu pozrieť na stránke organizácie UNESCO:

https://en.unesco.org/news/unesco-ict-education-prize-call-nominations-opens

Projekt v predpísanej forme (Príloha Submission Form 2018) je potrebné poslať v termíne najneskôr do 30. septembra 2018 na adresu Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO elektronicky: unesco@mzv.sk