sk | en

UNESCO

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave


Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

September opäť oslavuje Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Pod mottom „Dedičstvo pre všetkých“ pripravil kolektív Katedry architektúry odbornú konferenciu pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Cieľom konferencie Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – obnova identity – kontinuita stavebnej kultúry je poukázať na zložitosť problematiky ochrany a obnovy nášho stavebného dedičstva v urbanistickom rozsahu, poukázať na špecifiká procesu v štádiu návrhu konceptu obnovy ako finálneho produktu predprojektovej etapy, poukázať na závislosť medzi kultúrnym povedomím obyvateľstva a vedenia sídla s danou historickou urbanistickou štruktúrou a akceptovaným spôsobom jeho obnovy, cieľom ktorej by mala byť nielen ochrana fyzického originálu hodnotných častí, ale aj návrat zaniknutej identity sídelného celku. V závere by mali byť prezentované vybrané narušené historické štruktúry a návrh, či realizácia ich zdarnej obnovy.

Termín a miesto konferencie je 27.09.2021 o 08:20 v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava. Sála je určená pre uzavretú spoločnosť, celá udalosť však bude streamovaná online na Facebook stránke Katedry architektúry.

Ako sprievodný program kolektív Katedry architektúry pripravil online výstavu Hľadá sa identita. V rámci výstavy sú prezentované práce, ktoré ilustrujú výstupy Katedry v oblasti projektovania, sledujúceho hlavný cieľ - zachovanie kontinuity stavebnej kultúry v našom kultúrnom kontexte. Súčasťou výstavy sú aj ukážky projektových dokumentácií členov katedry, ktorí riešia pre konkrétnych investorov návrhy obnovy historických objektov tradičného typu v intenciách uvedeného cieľa. Výstava bude sprístupnená ku dňu konferencie na tomto odkaze a potrvá celý október.

Aktivita je finančne podporená Bratislavským samosprávnym krajom.

Pre viac informácií pozrite stránku Stavebnej fakulty.