sk | en

UNESCO

Informácia MZVaEZ SR - spolupredkladateľa materiálu "Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy Karpát


Informácia MZVaEZ SR - spolupredkladateľa materiálu "Lokalita svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy Karpát

Východiskový stav:

V júni 2007 zapísalo svetové spoločenstvo lokalitu Karpatské bukové pralesy na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ako unikátnu ukážku post glaciálnych  zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 bola pamiatka rozšírená o komponenty v Nemecku a v roku 2017 schválil  Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom 41.zasadnutí v Krakove jej rozšírenie o 63 nových komponentov. Dnes sa táto medzinárodná pamiatka rozprestiera na území 12 krajín pod novým názvom „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“.

Slovenskú časť multinárodnej lokality svetového dedičstva tvoria 4 komponenty, z toho tri komponenty – Havešová, Rožok a Stužica – Bukovské vrchy sú súčasťou Národného parku (NP) Poloniny, štvrtý komponent Vihorlat, je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat. Nominačný projekt v roku 2007 pripravila Slovenská agentúra životného prostredia spoločne s externými odborníkmi, tento však obsahoval nepresnosti a nebol dostatočne prerokovaný s dotknutými subjektmi v regióne.

Výsledky misií expertov boli premietnuté do dokumentu 41. zasadnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO, ktoré sa konalo v dňoch 02.-12.07.2017 v Krakove. Výbor svetového dedičstva vyzval Slovenskú republiku vykonať už avizované opatrenia – predložiť návrh predpokladaných úprav hraníc jadra lokality a jej nárazníkových zón, vytvoriť právne predpoklady pre ochranu pred ťažbou dreva a inými potenciálnymi hrozbami na celej lokalite, dopracovať integrovaný plán manažmentu pre lokalitu, podporiť udržateľný cestovný ruch, posilniť budovanie kapacít a koordinovať aktivity s ostatnými partnermi v Európe. Slovenská republika je povinná do 01.02.2018 podať Centru svetového dedičstva správu o implementácii všetkých odporúčaní a informácie o ďalších krokoch.

Aktuálne uznesenie Vlády SR je výsledkom intenzívnej práce a konštruktívneho prístupu viacerých rezortov (MZVaEZ SR, MŽP SR, MO SR, Mpô SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, MDaV SR, MPSVaR SR) a Úradu Vlády SR.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí počas rokovania Vlády SR skonštatoval: „Úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády k predkladanému materiálu zaväzujú ministrov mnohých rezortov. Pretože napravenie chyby, ktorej sa SR dopustila v r. 2007, keď predložila Výboru svetového dedičstva UNESCO lokalitu na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  bez konsenzu všetkých zúčastnených strán, stojí dnes pred nami ako veľká výzva. Ešte väčšej chyby sme sa dopustili, že počas celých 10 rokov k náprave nedošlo. Namiesto oslavy 10. výročia zápisu, ako to oprávnene dnes robí Ukrajina, s ktorou sme spoločne projekt predkladali, evidujeme u nás pretrvávajúce vážne problémy s ochranou pamiatky a porušovanie záväzkov SR voči medzinárodnej organizácii. Teraz máme šancu a povinnosť prijať také opatrenia, ktoré sú hodné imidžu našej krajiny a ktoré sme dlžní budúcim generáciám na Slovensku a nebudú v rozpore s hodnotami prvkov svetového dedičstva. Splnenie tejto úlohy však znamená, že na úrovni vlády SR dospejeme ku konsenzu, že naším spoločným záujmom je najvyšší  záujem krajiny. Na to, aby dobré meno tejto krajiny, ktorá si plní medzinárodné záväzky, zostalo nepoškodené, musí v našich rozhodovaniach prevládnuť záujem všetkých nad záujmami jednotlivcov. UNESCO je značka, ktorá môže pomôcť regiónu a ľuďom, ktorí v ňom žijú. Situáciu musíme riešiť práve kvôli ľuďom, ktorí v lokalite žijú. Prijímané opatrenia musia mať preto komplexný charakter a vyžadujú aj legislatívne úpravy. Výsledkom musí byť oživenie regiónu diverzifikovanou ekonomickou činnosťou a podporou udržateľného cestovného ruchu.“

UNESCO napokon spojilo zástupcov ministerstiev, odborných organizácií, vedeckých inštitúcií, verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, štátnych a neštátnych vlastníkov - v záujme eliminovania nedostatkov pretrvávajúcich od roku 2007.

Cieľom je spoločne riešiť komplexný návrh opatrení, zameraných na primerané etablovanie značky UNESCO na Slovensku, prostredníctvom lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. K úspešnému vyriešeniu problémov nás zaväzuje nielen medzinárodná organizácia, voči ktorej má SR právny záväzok, ale tiež ďalších 11 krajín spoločnej multinárodnej pamiatky. V zmysle Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva totiž platí, že problém v jednej časti nominácie    je problémom celého prvku svetového dedičstva. A to si tých zvyšných 11 krajín nemôže voči svojim občanom a medzinárodnému spoločenstvu dovoliť.

Uznesenie vlády ukladá tie najnevyhnutnejšie úlohy, ktoré znamenajú zahájenie procesu nápravy chýb a neoprávnených postupov:

(B1) Napriek tomu, že nominačný dokument definoval hranice jadrovej zóny 5700 ha, v súčasnej dobe jadrová zóna reálne túto hodnotu nedosahuje. Ustanovením expertnej skupiny sa sleduje vymedzenie hraníc podľa požiadaviek UNESCO a IUCN tak, aby bolo možné zabezpečiť bezzásahový režim v celej časti lokalít s tzv. mimoriadnou univerzálnou hodnotou.  Súčasťou požiadavky je podmienka prerokovania návrhov s vlastníkmi a správcami pozemkov tak, aby bolo možné v krátkom čase stanoviť režim v zmysle požiadaviek IUCN  (kategória Ia - územie len málo ovplyvnené alebo vôbec nezmenené ľudskou činnosťou, určené na prísnu ochranu ekosystémov bez aktívneho zasahovania, v ktorom sú rešpektované prírodné ekologické procesy a prírodné disturbancie. Hlavné využitie takýchto lokalít je na vedecký výskum a kategória Ib – pôvodné, alebo mierne zmenené územie so zachovaným prírodným charakterom, bez trvalého alebo významnejšieho osídlenia, ktorého ochrana a manažment slúži na zachovanie jeho prírodného stavu).

O uvedenom už rokuje expertná skupina, zriadená z iniciatívy ministra ZVaEZ SR M. Lajčáka, ktorá navrhne vymedzenie hranice svetovej lokality s konsenzom všetkých zainteresovaných subjektov – Štátna ochrana prírody SR, NP Poloniny, CHKO Vihorlat, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo obrany SR, štátni a neštátni vlastníci pozemkov, Lesy SR š.p., mimovládne a neziskové subjekty a vedecká komunita. K definitívnemu vymedzeniu hraníc bude nevyhnutný súhlas vlastníkov pozemkov, ako aj legislatívne kroky na stanovenie hranice jadrovej zóny i významnej bezzásahovej nárazníkovej zóny s dostatočne veľkou výmerou.

Vymedzenie hranice jadrovej zóny je kľúčové v zmysle požiadaviek IUCN a UNESCO rovnako, ako vymedzenie nárazníkovej zóny, ktorej poslaním je chrániť jadrá proti okolitým vplyvom. Hos­podárenie je nevyhnutné plánovať v záujme ochrany prírody a spôsob manažmentu podlieha podmienke zosúladenia s ostatnými  štátmi svetovej lokality.

UNESCO v súčasnosti vyžaduje plnohodnotnú ochranu zapísaného územia v zmysle nominácie a v prípade objektívneho opodstatnenia zmeny hraníc lokality očakáva návrh nových hraníc, vytvorený na participatívnom princípe so zainteresovanými subjektmi.

(B2) V súčasnosti Slovenská republika nemá integrovaný plán manažmentu definovaný pre svoje chránené územie. Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/200 Z. z. v znení neskorších predpisov pozná  Program starostlivosti o chránené územie. Avšak v súlade s dohovorovými záväzkami a v zmysle požiadaviek IUCN a UNESCO bude potrebné vytvoriť legislatívne podmienky pre etablovanie integrovaného plánu manažmentu, t.z. riadenia. Od MŽP SR sa očakáva v čo najkratšom čase doplnenie Integrovaného manažmentového plánu do zákona o ochrane prírody a krajiny. Integrovaný manažment chránených území sa uplatňuje v európskych krajinách s cieľom garantovania dlhodobej integrity prvkov, ktorej súčasťou je vyhodnocovanie efektívnosti manažmentu chránených území. Tvorba integrovaného manažmentového plánu predpokladá vysokú znalosť všetkých oblastí manažmentu chráneného územia a ich vzájomnú interakciu. Práve z tohto dôvodu bude potrebné pri tvorbe IMP svetovej lokality úzko spolupracovať so všetkými subjektmi v regióne svetovej lokality a aj so zahraničnými expertmi, ktorí majú skúsenosti so spracovaním integrovaných manažmentových plánov pre chránené územia – napr. experti IUCN.

(B3, B4)  Vzhľadom k nízkemu povedomiu o význame lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy je nutné veľmi rýchlo prijať opatrenia, ktoré prispejú k pochopeniu významu a hodnoty svetovej lokality predovšetkým u miestnych obyvateľov, ale i širokej verejnosti. Je potrebné využiť všetky dostupné médiá, ale najmä priamy kontakt a zainteresovanie miestnych obyvateľov do spoločnej propagácie a šírenie informácií o význame a prírodných a kultúrnych hodnotách jedinečného územia.

(B5) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo obrany sú   subjekty spravujúce časť území svetovej lokality a je nevyhnutné, aby spolupracovali pri vytýčení zmien hraníc lokality, pri spracovaní integrovaného manažmentového plánu a pri návrhu zmeny programov starostlivosti o lesy, pretože zmenou režimu bude nutné prijať aj dôležité zmeny legislatívy v ich rezortoch.

(B6 ) Na pozemkoch v správe organizácií v zakladateľskej pôsobnosti rezortov pôdohospodárstva a obrany vo vymedzení navrhovanej jadrovej zóny je potrebné vykonať opatrenia na zastavenie ťažby a až do schválenia programov starostlivosti o slovenské komponenty lokality realizovať výlučne prírode blízke obhospodarovanie lesov. Vzhľadom na aktuálnosť problému, upozornenia medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií, došlo k čiastočnému naplneniu stanovenej požiadavky vo vyhlásených chránených územiach. Avšak dôležitým medzníkom v uvedenej úlohe bude návrh úpravy hraníc, ktorý bude predložený expertným orgánom a Výboru svetového dedičstva UNESCO vo februári 2018, so stanovením bezzásahového režimu v jadrovej zóne. Vzhľadom k tomu, že zatiaľ nedošlo k legislatívnej úprave hraníc, uvedený bezzásahový režim bude stanovený na základe predbežného súhlasu a rešpektovania správcov pozemkov, príp. nariadením zo strany riadiaceho orgánu štátnej správy.     

(B7) Po vypracovaní integrovaného plánu manažmentu riadenia svetovej lokality sa tento zapracuje do programov starostlivosti o les. Vzhľadom k predpokladanej úzkej spolupráci vlastníkov lesných pozemkov na vypracovávaní manažmentového plánu, bude možné zapracovať pripomienky a návrhy s okamžitou platnosťou.

(B8) Vzhľadom na nové hranice vzniknú štátnym a neštátnym vlastníkom obmedzenia s významným vplyvom na štátny rozpočet, mieru nezamestnanosti a iné vplyvy, ktoré je potrebné definovať ako finančné dopady a hľadať optimálne riešenia na ich zmiernenie.

(B9) V prípade vzniku obmedzení, ktoré vyplynú z ochrany novo vymedzených území slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón na dotknuté obyvateľstvo, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhne konkrétne opatrenia na ich zmiernenie tak, aby boli zabezpečené pracovné príležitosti.

(B10) Od ministerstva financií sa očakáva prijatie návrhov v zmysle bodu B8 a zabezpečenie finančného krytia dopadov na jednotlivé subjekty tak, aby bolo možné zabezpečiť permanentnú ochranu lokality a vhodný spôsob manažovania územia.

(B11, B12)  V zmysle požiadavky Výboru svetového dedičstva UNESCO a v súlade s Dohovorm o ochrane svetového dedičstva je SR povinná prerokovať návrh úpravy hraníc so všetkými 11 krajinami spoločnej prírodnej pamiatky a požiadať o ich súhlas. Vhodným opatrením bude predchádzajúce pozvanie zástupcov partnerských krajín na pracovné rokovanie, zamerané na rozvoj územia, víziu manažovania svetovej lokality a hľadanie spoločných riešení problémov, či komplexnej propagácie a na výmenu skúseností.

(B13)  Predloženie komplexnej správy ohľadom vykonaných opatrení a plánu aktivít na najbližšie obdobie s cieľom naplnenia všetkých odporúčaní UNESCO a IUCN sa očakáva k 1.2.2018.

(B14, B15) Vzhľadom na nízke povedomie o lokalite, je nutné prijať opatrenia, ktoré pomôžu nastaviť kontinuálne vzdelávanie o pamiatkach svetového dedičstva nielen u detí a mládeže, ale i dospelých. Je potrebné zahrnúť do učebných osnov informácie o lokalitách zaradených na zoznamy svetového kultúrneho a prírodnho dedičstva UNESCO v SR.  

(B16) Ministerstvo dopravy a výstavby ako gestor rozvoja cestovného ruchu bude zabezpečovať  popularizáciu územia, ale i samotné riešenie infraštruktúry a vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. Prvým krokom bude návrh opatrení na podporu cestovného ruchu, definujúci konkrétne koncepty pomoci regiónom s absenciou vybavenosti pre rozvoj cestovného ruchu. Dňa 22.-24. 11. 2017 navštívia experti UENSCO svetovú lokalitu s cieľom definovať optimálne projekty pre rozvoj cestovného ruchu. Uvedená  návšteva môže byť vhodne využitá na čerpanie nových námetov pre samotnú realizáciu opatrení. 

(B17) Splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre najmenej rozvinuté okresy je uložená povinnosť zohľadniť návrhy rozvoja slovenských komponentov lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy v pripravovaných akčných plánoch pre najmenej rozvinuté okresy.

Kompletný materiál je na stiahnutie tu:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27002