sk | en

UNESCO

Nominácia dvoch expertiek do pracovných skupín do TGBR za Slovenskú republiku


Nominácia dvoch expertiek do pracovných skupín do TGBR za Slovenskú republiku

Medzinárodná koordinačná rada Programu UNESCO Človek a biosféra (MAB) na svojom 29. zasadnutí odsúhlasila vypracovanie Technického návodu pre biosférické rezervácie – Technical Guidelines for Biosphere Reserves (TGBR) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002535/253591E.pdf
Zároveň vyzvala členské krajiny k nominácii expertov do jednej alebo viacerých pracovných skupín. Pracovné skupiny sa zameriavajú na štyri prioritné témy:

  • Vymedzenie (zonácia) biosférickej rezervácie;

  • Riadenie biosférickej rezervácie;

  • Politika, management and business plány;

  • Dátový management and monitoring.

Piata pracovná skupina (working group on issues raised through the excellence process implementation) by  mala reflektovať otázky, ktoré vzniknú počas konzultácií v procese implementácie s cieľom identifikovať dodatočné témy, ktoré sa stanú súčasťou TGBR.

Sekretariát Medzivládneho výboru MAB z návrhov členských krajín pripravil zoznam podľa regionálneho zastúpenia, odbornosti a rodovej rovnosti. Zoznam 47 nominovaných expertov bol schválený Bureau MAB. Za Slovenskú republiku boli nominované dve expertky do pracovných skupín TGBR.

Za Slovenskú republiku bola do pracovnej skupiny pre riadenie biosférickej rezervácie schválená riaditeľka Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana Vladimíra Fabriciusová a do pracovnej skupiny k zonácii biosférickej rezervácie schválená Zuzana Guziová, výkonná tajomníčka Slovenského výboru pre program UNESCO Človek a biosféra.