sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO NA POZÍCIU RIADITEĽA DIVÍZIE PREVÁDZKY, SEKTOR SPRÁVY A RIADENIA (PARÍŽ, FRANCÚZSKO)Dovoľujeme si informovať o zverejnenej pracovnej ponuke v rámci organizácie UNESCO na pozíciu riaditeľa Divízie prevádzky, Sektor správy a riadenia.  

Prihlášky je potrebné posielať online prostredníctvom internetovej stránky UNESCO najneskôr do 18. apríla 2019 na https://en.unesco.org/careers v sekcii Job Openings.

V prípade otázok je možné obrátiť sa na: staffingteam@unesco.org.

Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu budú posudzované, po termíne nebudú žiadosti akceptované.

Stručný opis pozície
- zodpovednosť za riadenie týchto podporných služieb: obstarávanie a správa aktív, cestovanie, správa zariadení, stravovacie (poskytovanie jedál a služieb pre zamestnancov, delegátov a návštevníkov a všeobecné služby
- vypracovanie a udržiavanie aktuálnych politík a postupov pre služby v rámci pôsobnosti divízie
- poskytovanie strategického, politického a rozpočtového poradenstva vrcholovému manažmentu vo všetkých záležitostiach v rámci pôsobnosti divízie
- odporúčanie nákupu zariadení a služieb podľa potreby na dosiahnutie cieľov podporných služieb
- koordinácia s členskými štátmi prostredníctvom Výboru pre ústredie pre riadenie lokality
- plánovanie a riadenie obstarávania všetkého tovaru a služieb pre organizáciu, vrátane projektov realizovaných v mene Svetovej banky, EÚ a iných donorov
- uzatváranie zmlúv o tovaroch a službách; dohľad nad riadením zmlúv; monitorovanie a kontrola výkonnosti dodávateľov; schvaľovanie zmien a doplnení a predlžovaní zmlúv; príprava odporúčania pre Výbor pre zákazky vysokej hodnoty
- poskytovanie poradenstva a podpory vedúcim pracovníkom v oblasti riadenia a rekvalifikácie v oblasti politík a postupov verejného obstarávania
- vypracovanie správy o štatistike verejného obstarávania pre sieť verejného obstarávania OSN; podľa potreby revidovať a aktualizovať administratívnu (obstarávaciu) príručku
- Správa aktív, vrátane darov organizácii
- posilnenie profesionalizácie pracovnej sily v oblasti verejného obstarávania a poskytnutie poradenstva Sekretariátu UNESCO v oblasti verejného obstarávania
- preventívna a reaktívna údržba zariadení a zariadení v areáli ústredia, zabezpečujúca plynulý chod všetkých systémov s cieľom zabezpečiť bezpečné a zdravé prostredie pre všetkých užívateľov
- starostlivosť o vozový park
- poskytovanie kancelárskeho čistenia, poistenia budov a motorových vozidiel, verejnoprospešných služieb, odstraňovania odpadu / recyklácie
- koordinovanie zmluvného vzťahu s nájomníkmi, vrátane výpočtu nájomného a poplatkov za služby
- podávanie správ a zlepšovanie plánu optimalizácie environmentálneho manažmentu po konzultácii s výborom ústredia a politikami UNEP vrátane podávania správ o emisiách skleníkových plynov pre UNESCO ako celok
- Správa externých dodávateľov


Požadovaná kvalifikácia na pracovné pozície
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterské vzdelanie alebo ekvivalentný stupeň), zameranie na obchodnú alebo verejnú správu, manažment, obstarávanie, logistika, riadenie dodávateľského reťazca alebo iné relevantné oblasti.
Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov profesionálne skúsenosti v manažmente a podpore relevantného riadenia pre danú pozíciu; najmenej 7 rokov pôsobenia na úrovni dohľadu alebo riadenia; skúsenosti s riadením alebo supervíziou veľkých multidisciplinárnych tímov; pracovné skúsenosti v rámci spoločného systému OSN ako aj iných príbuzných medzinárodných organizácií.
Jazyky: vynikajúca znalosť angličtiny alebo francúzštiny, ako aj znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny.

 


Prílohy