sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V ADDIS ABEBE ETIÓPIAInformujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu riaditeľa v úradovni UNESCO (Liaison Office)  v Addis Abebe a UNESCO zástupcu do Etiópie

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website www.unesco.org , Careers, najneskôr do 2. júla 2017, http://en.unesco.org/careers/.
Akékoľvek otázky zašlite na email: staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Opis pozície
- pôsobenie ako zástupca UNESCO v Komisii Africkej únie (AUC) a Európskej hospodárskej Komisie pre Afriku (UNECA), udržiavanie úzkych pracovných vzťahov s orgánmi AUC na vedúcich a technických úrovniach.
- pôsobnosť aj ako zástupca UNESCO v Etiópii, ktorý bude udržiavať a podporovať kontakty a spoluprácu s národnými orgánmi, národným tímom Organizácie Spojených národov (UNCT), rozvojovými bankami, mimovládnymi organizáciami (MVO) a inými dvojstrannými inštitúciami a organizáciami obhajujúcimi UNESCO mandát, strategické priority programu a orientácie.
-V úzkej spolupráci s riaditeľom Multisektorálneho regionálneho úradu Unesco v Nairobi (Keňa) bude riadiť multidisciplinárny program úradu a poskytne vedúce postavenie v intelektuálnom, strategickom a operačnom procese pri plánovaní a realizácii činností reagujúcich na prioritné potreby krajiny vo všetkých oblastiach právomoci UNESCO.
- zabezpečenie efektívneho riadenia operácií úradu vrátane bezpečnostných otázok a jeho ľudských a finančných zdrojov v súlade s politikami a postupmi organizácie vrátane účinných vnútorných kontrol.

Požadovaná kvalifikácia na pracovné pozície
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterské vzdelanie alebo ekvivalentný stupeň) v disciplíne súvisiacej s mandátom UNESCO, verejnou alebo obchodnou správou alebo medzinárodnými vzťahmi;  vysokoškolský diplom prvej úrovne v kombinácii s 2 ďalšími rokmi kvalifikačných skúseností môžu byť akceptované namiesto pokročilého vysokoškolského vzdelania; kurzy/školenia v oblasti manažmentu.
Pracovné skúsenosti: minimálne 15 rokov progresívne profesionálne skúsenosti na príslušnej úrovni riadenia v rámci systému OSN, alebo v rámci iných medzinárodných a národných inštitúcií, vrátane rozsiahlych skúseností s diplomatickou prácou alebo rozvojovými otázkami súvisiacimi s oblasťami pôsobnosti UNESCO v spojení s národnými a medzinárodnými organizáciami; v príslušnom manažmente skúsenosti v advokácii, výskumy a partnerská mobilizácia; skúsenosť v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie; pracovné skúsenosti v afrických organizáciách a/alebo inštitúciách ako napr. Africká únia (AU), Regionálne hospodárske spoločenstvá Africkej únie (REC), Hospodárska komisia pre Afriku (ECA); multilaterálna spolupráca; dobré geopolitické znalosti regiónu Afrika, a iné.
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jednom z pracovných jazykov Organizácie (anglicky alebo francúzsky); dobrá znalosť druhého z nich je silne žiadúca; výcvik bude povinný za účelom získania požadovanej úrovne druhého pracovného jazyka  v rozumnom časovom horizonte; znalosť iných UN jazykov (arabsky, čínsky, rusky alebo španielsky)