sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General“, Culture SectorInformujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti kultúry.  
 

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. Akékoľvek otázky zašlite na email: staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Poslaním v oblasti kultúry je presadzovať úlohu kultúry, dedičstva a tvorivosti ako dôležitého prostriedku trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je zdrojom poznatkov a ako nástroj na dialóg a spoluprácu. Sektor kultúry bude tiež podporovať členské štáty v ich úsilí o implementáciu šiestich kultúrnych dohovorov ako platforiem na implementáciu Agendy 2030 trvalo udržateľného rozvoja a zmiernenie vplyvu konfliktov a prírodných katastrof na kultúru.
Opis pozície
- informovať a poskytnúť podporu generálnej tajomníčke v strategických otázkach kultúry;
- zodpovednosť za celkovú implementáciu hlavného programu kultúry schváleného riadiacimi orgánmi UNESCO; úzka spolupráca s ostatnými ADG, zameranie sa na prierezové otázky;  

- podpora tvorivosti a rozmanitosti kultúrnych prejavov, ako aj ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva pre trvalo udržateľný rozvoj;
- mobilizácia mimorozpočtových zdrojov a vytváranie partnerstiev s verejnými a súkromnými subjektmi s cieľom podporiť implementáciu celkového programu sektora;
- predvídať a rozvíjať nové myšlienky a inovačné aktivity s cieľom čeliť kultúrnym výzvam.

Požadovaná kvalifikácia na pracovnú pozíciu
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti kultúry alebo v iných súvisiacich oblastiach (PhD. v odbore zodpovedajúcom pracovnej pozícii);
Pracovné skúsenosti: dôkladná znalosť všeobecných postupov a techník riadenia (finančných a ľudských zdrojov); manažérske zručnosti; odborné skúsenosti vo vedúcich/výkonných pozíciách v oblastiach priamo súvisiacich s programom UNESCO pre kultúru, vrátane úloh na regionálnej a/alebo medzinárodnej úrovni; niekoľkoročné pracovné skúsenosti s medzinárodnými, národnými a mimovládnymi organizáciami alebo skúsenosti v rámci systému OSN; zmysel pre objektivitu a neutralitu, silné analytické a intelektuálne schopnosti, profesionálna integrita a diplomacia; skúsenosti s vedením a koordináciou práce multikultúrneho tímu profesionálnych pracovníkov; dobrá znalosť strategických cieľov a priorít UNESCO a širších procesov v rámci systému Organizácie Spojených národov, najmä pokiaľ ide o vypracovanie Agendy 2030 trvalo udržateľného rozvoja; schopnosť komunikovať na najvyššej vládnej úrovni, ako aj s vedúcimi predstaviteľmi súkromného sektora a mimovládnych organizácií a budovanie partnerstiev sietí spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami;
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jazyku organizácie UNESCO (v anglickom alebo francúzskom); znalosť druhého jazyka (anglického alebo francúzskeho); znalosť aspoň jedného oficiálneho jazyka OSN (arabského, čínskeho, ruského alebo španielskeho).