sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General for Communication and Information“Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti pre komunikáciu a poskytovanie informácií

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. Akékoľvek otázky zašlite na email: staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Cieľom sektora pre komunikáciu a poskytovanie informácií je podporovať slobodu prejavu, nezávislosť a pluralitu médií, budovať znalostné spoločnosti prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) a podporovať univerzálny prístup a zachovanie dokumentárneho dedičstva.

Opis pozície
- informovať a poskytnúť podporu generálnej tajomníčke v strategických otázkach pre oblasť komunikácie a poskytovania informácií;
- zodpovednosť za celkovú implementáciu hlavného programu komunikácie a informácií schváleného riadiacimi orgánmi UNESCO; úzka spolupráca s ostatnými ADG, zameranie sa na prierezové otázky;  
- podpora slobody prejavu online a offline; podpora bezpečnosti novinárov, rozmanitosti a účasti v médiách a podpora nezávislých médií;
- budovanie vedomostných spoločností prostredníctvom IKT, umožniť všeobecný prístup k informáciám a znalostiam a ich zachovávanie;
- predvídať a rozvíjať nové myšlienky a inovatívne aktivity s cieľom reagovať na digitálne výzvy;
- mobilizácia mimorozpočtových zdrojov a vytváranie partnerstiev s verejnými a súkromnými subjektmi s cieľom podporiť implementáciu celkového programu sektora.

Požadovaná kvalifikácia na pracovnú pozíciu
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti komunikácie a/alebo informácií alebo v iných súvisiacich oblastiach (PhD. v odbore zodpovedajúcom pracovnej pozícii);
Pracovné skúsenosti: manažérske zručnosti v riadení ľudských a finančných zdrojov; odborné skúsenosti vo vedúcich/výkonných pozíciách v oblastiach priamo súvisiacich s programom UNESCO pre komunikáciu a informácie, vrátane úloh na regionálnej a/alebo medzinárodnej úrovni; niekoľkoročné pracovné skúsenosti s medzinárodnými, národnými a mimovládnymi organizáciami alebo skúsenosti v rámci systému OSN; zmysel pre objektivitu a neutralitu, silné analytické a intelektuálne schopnosti, profesionálna integrita a diplomacia; skúsenosti s vedením a koordináciou práce multikultúrneho tímu profesionálnych pracovníkov; dobrá znalosť strategických cieľov a priorít UNESCO a širších procesov v rámci systému Organizácie Spojených národov, najmä pokiaľ ide o vypracovanie Agendy 2030 trvalo udržateľného rozvoja; schopnosť komunikovať na najvyššej vládnej úrovni, ako aj s vedúcimi predstaviteľmi súkromného sektora a mimovládnych organizácií a budovanie partnerstiev sietí spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami;
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jazyku organizácie UNESCO (v anglickom alebo francúzskom); znalosť druhého jazyka (anglického alebo francúzskeho); znalosť aspoň jedného oficiálneho jazyka OSN (arabského, čínskeho, ruského alebo španielskeho).