sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Assistant Director-General for Education“Informujeme Vás o pracovnej ponuke UNESCO v Paríži na pozíciu zástupcu generálnej tajomníčky v oblasti pre vzdelávanie.

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/. Akékoľvek otázky zašlite na email: staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Cieľom sektora pre vzdelávanie je podporovať inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a príležitosti na celoživotné vzdelávanie pre všetkých a zabezpečiť, aby tieto zásady boli neoddeliteľnou súčasťou všetkých jeho programov.

Opis pozície
- zodpovednosť za  vytvorenie strategickej vízie pre sektor vzdelávania;

- zodpovednosť za celkovú implementáciu vzdelávacieho programu schváleného riadiacimi orgánmi UNESCO vrátane inštitúcií kategórie 1, ktoré sa týkajú vzdelávania; úzka spolupráca s ostatnými ADG, zameranie sa na prierezové otázky;  
- podporovať členské štáty, aby rozvíjali a podporovali inkluzívne a spravodlivo kvalitné vzdelávanie a možnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých;
- umožniť študujúcim, aby boli tvorivými a zodpovednými globálnymi občanmi;
- vedenie a koordinácia pri vykonávaní Agendy vzdelávania 2030 (SDG 4) a preskúmanie/monitorovanie jej pokroku;
- predvídať a rozvíjať nové myšlienky a inovatívne aktivity s cieľom čeliť výzvam v oblasti vzdelávania;
- mobilizácia mimorozpočtových zdrojov a vytváranie partnerstiev s verejnými a súkromnými subjektmi s cieľom podporiť implementáciu celkového programu sektora.

Požadovaná kvalifikácia na pracovnú pozíciu
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti vzdelávania alebo v iných súvisiacich oblastiach (PhD. v odbore zodpovedajúcom pracovnej pozícii);
Pracovné skúsenosti: manažérske zručnosti v riadení ľudských a finančných zdrojov; odborné skúsenosti vo vedúcich/výkonných pozíciách v oblastiach priamo súvisiacich s programom UNESCO pre vzdelávanie, vrátane úloh na regionálnej a/alebo medzinárodnej úrovni; niekoľkoročné pracovné skúsenosti s medzinárodnými, národnými a mimovládnymi organizáciami alebo skúsenosti v rámci systému OSN; zmysel pre objektivitu a neutralitu, silné analytické a intelektuálne schopnosti, profesionálna integrita a diplomacia; skúsenosti s vedením a koordináciou práce multikultúrneho tímu profesionálnych pracovníkov; dobrá znalosť strategických cieľov a priorít UNESCO a širších procesov v rámci systému Organizácie Spojených národov, najmä pokiaľ ide o vypracovanie Agendy 2030 trvalo udržateľného rozvoja; schopnosť komunikovať na najvyššej vládnej úrovni, ako aj s vedúcimi predstaviteľmi súkromného sektora a mimovládnych organizácií a budovanie partnerstiev sietí spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami;
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti v jazyku organizácie UNESCO (v anglickom alebo francúzskom); znalosť druhého jazyka (anglického alebo francúzskeho); znalosť aspoň jedného oficiálneho jazyka OSN (arabského, čínskeho, ruského alebo španielskeho).