sk | en

UNESCO

PRACOVNÁ PONUKA UNESCO V Paríži_“Chief of Staff“_termín do 15.januára 2018Informujeme Vás o pracovnej ponuke na pozíciu vedúceho pracovníka v kancelárii generálnej tajomníčky UNESCO v Paríži.
 

Záujemci musia poslať svoju prihlášku online, cez UNESCO website, www.unesco.org , Careers, najneskôr do 15. januára 2018. http://en.unesco.org/careers/.
Akékoľvek otázky zašlite na email: staffingteam@unesco.org.
Len žiadosti zaslané a prijaté do stanoveného termínu môžu byť posúdené, po termíne nebudú žiadosti akceptované.
Všetky žiadosti by mali obsahovať podrobný životopis a mená osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie o danom záujemcovi; životopis možno predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku, najlepšie v UNESCO formáte. CV bude obsahovať nasledujúce údaje: dátum a miesto narodenia, súčasnú štátnu príslušnosť, pohlavie, vzdelanie, súčasné a predchádzajúce zamestnania, špecializácia, publikácie, znalosť jazykov najmä schopnosť písať, hovoriť a porozumieť v požadovaných jazykoch.

Opis pozície
- informovať a poskytnúť podporu generálnej tajomníčke v strategických otázkach;
- rozvíjať a udržiavať úzke pracovné vzťahy s členskými štátmi;
- podporovať kanceláriu generálnej tajomníčky pri kontrole a zabezpečovaní strategickej koordinácie, analýz a poradenstva o programoch a činnostiach UNESCO - rozvíjať a udržiavať úzke pracovné vzťahy so zástupcami programových sektorov, sektorov podpory programu a podnikových služieb; prispievať k formulácii celkových stratégií, politík, pracovného programu a súvisiacich procesov;
- zastupovať generálnu tajomníčku pri plnení pridelených úloh, na pracovných stretnutiach, rokovaniach s pracovnými skupinami atď .;
- poskytovať generálnej tajomníčke odborné strategické poradenstvo na uľahčenie rozhodovania a plánovania a implementácie programu;
- nadviazať spoluprácu a partnerstvá s kľúčovými partnermi; aktívne vyhľadávať a preskúmať možnosti mobilizácie zdrojov v príslušných programových a tematických oblastiach.

Požadovaná kvalifikácia na pracovnú pozíciu
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v jednej z oblastí pôsobnosti UNESCO alebo v iných súvisiacich oblastiach (medzinárodné vzťahy, verejná správa, politické vedy a pod.;
Pracovné skúsenosti: dôkladná znalosť všeobecných postupov a techník riadenia (finančných a ľudských zdrojov); pracovné skúsenosti s medzinárodnými, národnými a mimovládnymi organizáciami alebo skúsenosti v rámci systému OSN; príprava analýz, podkladových dokumentov pre vedúcich pracovníkov; skúsenosti s vedením a koordináciou práce multikultúrneho tímu profesionálnych pracovníkov; dobrá znalosť strategických cieľov a priorít UNESCO; všeobecná znalosť kultúry vrátane povedomia o sociálnych, politických a kultúrnych trendoch;
Jazyky: výborné znalosti a formulačné zručnosti vo francúzskom a anglickom jazyku; znalosť aspoň jedného oficiálneho jazyka OSN (arabského, čínskeho, ruského alebo španielskeho).