sk | en

UNESCO

Pozvánka na 12. Svetový Summit národných výborov pre bioetiku (22.-24. marec 2018, Senegal)


Pozvánka na 12. Svetový Summit národných výborov pre bioetiku (22.-24. marec 2018, Senegal)

Generálna riaditeľka UNESCO A. Azoulay pozýva ČK UNESCO na 12. Svetový summit národných výborov pre bioetiku, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 24. marca 2018 v hlavnom meste Senegalu, Dakare.

Organizátorom podujatia je senegalská Etická komisia pre výskum v oblasti zdravia a Svetová organizácia zdravia OMS v spolupráci s UNESCO. Témou 12. Summitu bude „Bioetika, trvaloudržateľný rozvoj a spoločnosti“.

Summit bude platformou diskusií k aktuálnym témam UNESCO v oblasti etiky a bioetiky s cieľom:
- umožniť stretnutie národných výborov pre etiku/bioetiku a diskusií k otázkam bioetiky,
- prispieť k spoločnému porozumeniu a konsenzu medzi národmi v otázkach bioetiky,
- pomôcť krajinám k rozvoju národného inštitucionálneho a regulačného rámca bioetiky,
- poskytnúť príležitosť pre organizovanie Regionálneho fóra národných výborov pre bioetiku.

Návrhy účastníkov 12. Summitu je potrebné zaslať na adresu globalsummit@unesco.org v kópii na ct_ethics@who.int do 15. februára 2018.

Svetový summit je vhodnou príležitosťou na výmenu názorov, informácií a skúseností pri hľadaní dohody a konsenzu o kľúčových otázkach bioetiky, ktoré si vyžadujú analýzu na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni. Posledný summit sa uskutočnil v r. 2016 v Berlíne. UNESCO je dnes nositeľom hlavných globálnych výziev v oblasti etiky a bioetiky, o čom svedčia aj prijaté deklarácie a odporúčania UNESCO: Univerzálna deklarácia o ľudskom genóme a ľudských právach (1997), Medzinárodná deklarácia o ľudských genetických dátach (2003) a Univerzálna deklarácia o bioetike a ľudských právach (2005).

Slovenská vedkyňa v oblasti bioetiky a predsedníčka Národného výboru pre bioetiku, prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. bola viacnásobnou členkou Medzivládneho výboru pre bioetiku a Výboru pre etiku vo vede COMEST.
Na poslednej 39. Generálnej konferencii UNESCO prijali ČK Deklaráciu o etických princípoch vo vzťahu ku klimatickým zmenám a Odporúčania týkajúce sa postavenia vedeckých výskumných pracovníkov, ktoré kodifikujú ciele a hodnotové systémy fungovania súčasnej vedy.