sk | en

UNESCO

Predĺženie výzvy_4.medzinárodný workshop venovaný označovaniu lokalít UNESCO a udržateľnému rozvoju_Turín a Miláno


Predĺženie výzvy_4.medzinárodný workshop venovaný označovaniu lokalít UNESCO a udržateľnému rozvoju_Turín a Miláno

Predĺženie výzvy na predkladanie prihlášok do medzinárodnej akadémie v Turíne a Miláne do 20. augusta 2018 na 4tý medzinárodný workshop venovaný označovaniu lokalít UNESCO a udržateľnému rozvoju (4th International workshop of the Academy on UNESCO Designations and Sustainable Development)


Capacitiy building program Medzinárodnej akadémie založila a spravuje Fondazione Santagata a v spolupráci s regionálnou kanceláriou UNESCO v Benátkach a s UNESCO katedrou udržateľného rozvoja a územného manažmentu na Univerzite v Turíne a v spolupráci s IULM Innovation Lab Miláno. Cieľovou skupinou sú: pamiatkoví manažéri, študenti, vedci a experti, medzinárodné a mimovládne organizácie, profesionáli v oblasti pamiatkovej starostlivosti.

Tohtoročný workshop bude prioritne zameraný na nasledovné oblasti:

  • Zoznam svetového dedičstva

  • Zoznam a register Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva

  • Biosférické rezervácie vrátane Programu UNESCO človek a biosféra

  • UNESCO sieť kreatívnych miest

  • Globálna sieť geoparkov

Workshop sa uskutoční v termíne 11.-16. októbra 2018

Workshop bude ďalej špecificky zameraný na označovanie lokalít UNESCO a ich potenciálnu rolu adresovania rozvojových cieľov so špecifickým zameraním na implementáciu Agendy 2030.

Špecifickými témami v roku 2018 budú:

1. Integrated management models for cultural and natural resources, exploring emerging approaches, tools and practices to effectively engage multiple stakeholders and to better integrate cultural and natural resources within local development programmes.

2. The role of creativity and innovation in community based development,, to understand how the diverse cultural expressions sustain cultural and social innovation process and how UNESCO designations can operate for incubating and disseminating sustainable development practices.

3. Tools and practices to facilitate the management and development of sustainable tourism at UNESCO designated areas through fostering increased awareness, capacity and balanced participation of all stakeholders.

Účastník si sám hradí cestovné, ubytovanie a účastnícky poplatok. Finančnú pomoc si organizátor vyhradzuje len v prípade, že bude mať dostatok finančných zdrojov.


Viac informácií nájdete na stránke: https://www.academysd.net/about