sk | en

UNESCO

SÚŤAŽ „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl


SÚŤAŽ „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“.

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká (pamiatky UNESCO, prírodné rezervácie UNESCO, chránené oblasti UNESCO, podpora demokratických myšlienok, inštitúcia UNESCO atď.).

Vytvorený metodický list učiteľ pošle na adresu Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, P.O.Box 26, 830 00 Bratislava, obálku označí nápisom: Súťaž UNESCO. Metodický list pošle aj e-mailom na adresu sutazunesco@statpedu.sk.

Termín ukončenia súťaže je 5. 12. 2017. Pečiatka pošty sa berie ako dátum odovzdania.

 Kategórie:

1. Materské školy

2. Základné školy – 1.stupeň

3. Základné školy – 2.stupeň

4. Gymnáziá

5. Stredné odborné školy


Bližšie informácie nájdete na: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/sutaz-ucitelov-vsetkych-stupnov-typov-skol.html