sk | en

UNESCO

UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko


UNESCO/ISEDC sponzorovaný štipendijný program v Moskve, Rusko

Cieľom tohto štipendijného programu je posilniť rozvoj budovania kapacít a ľudských zdrojov v oblasti udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách a krajinách v procese transformácie. Školiace aktivity v rámci týchto oblastí sú ľahko uskutočniteľné v špecializovaných inštitúciách v Ruskej federácii. Jazykom výučby je angličtina. UNESCO bude prednostne vyberať žiadosti z rozvojových krajín a krajín v procese transformácie.
V súlade so stratégiou a cieľmi schváleného programu UNESCO a s rozpočtom sekcie štipendií UNESCO, Medzinárodné centrum pre rozvoj udržateľnej energetiky (ISEDC) v Moskve (Rusko) ponúka 20 stáží, pričom doba trvania každej stáže je 4 týždne v roku 2018.

Štúdium trvá: Jeden mesiac od 1. do 26. októbra 2018.

Kandidáti si môžu vybrať štúdium v ​​týchto odboroch:

(A) energetika a trvalo udržateľný rozvoj;

(B) ekologické hospodárenie s energetickými zdrojmi;

(C) obnoviteľné zdroje energie;

(D) trvalo udržateľná výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Požadovaná kvalifikácia:
Uchádzači musia spĺňať nasledujúce kritériá:

(A) držiteľ aspoň BSc titulu alebo bakalárskeho titulu v odbore ekonómie;
(B) aktívna znalosť anglického jazyka;
(C) nie viac ako 35 rokov.

Postup pri podaní žiadostí:

(A) Všetky žiadosti by mali byť schválené Národnou komisiou pre UNESCO a musia byť riadne vyplnené v angličtine alebo francúzštine s nasledujúcimi prílohami v dvoch vyhotoveniach:
• vyplnená UNESCO štipendijná prihláška;
• šesť fotografií;
• fotokópie diplomov;
• osvedčenie o znalosti anglického jazyka;
• následne, od tých, ktorí boli vybraní, UNESCO vyžaduje lekárske vyšetrenie a vyplnený formulár podpísaný lekárom (nie viac ako štyri mesiace pred reálnym dátumom štúdia). Predpísaná forma, ktorá bude zaslaná spolu s listom z nálezu. Náklady vzniknuté v ústave lekárskych spisov nebudú uhradené.

(B) Žiadosti, ktoré budú neúplné alebo doručené po uplynutí lehoty na podanie žiadostí alebo nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, nebudú brané do úvahy.

(C) Každý členský štát UNESCO môže nominovať nie viac ako dvoch kandidátov.

Konečný výber príjemcov je v kompetencii ISEDC.
Národná komisia musí zaslať vybrané prihlášky do UNESCO v Paríži najneskôr do 3. apríla 2018.   

Kandidáti musia zaslať všetky potrebné dokumenty a vyplnenú prihlášku na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO, ale aj v elektronickej naskenovanej podobe, najneskôr do 31. marca 2018

Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/

Adresa Slovenskej komisie pre UNESCO:

Slovenská komisia pre UNESCO 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Hlboká cesta 2
833 36 
Bratislava 37

E-mailová adresa: unesco@mzv.sk