sk | en

UNESCO

Minister I. Korčok: Vítam návrat historicky významných kultúrnych objektov na Slovensko

externé informácie

Nórsky minister kultúry Abid Raja na slávnostnej ceremónii v Múzeu kultúrneho dedičstva formálne odovzdal veľvyslankyni Slovenskej republiky v Nórsku Denise Koterec Frelichovej 44 rímskych mincí (antoniani) z 3. storočia, nezákonne vyvezených zo Slovenska do Nórska. Možno sa domnievať, že predmety ...


Minister zahraničných vecí a predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ivan Korčok navštívil sídlo UNESCO v Paríži

externé informácie

Počas svojej pracovnej cesty vo Francúzsku sa minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčok stretol s námestníkom generálnej riaditeľky UNESCO Xing Qu-om, ktorému oznámil záujem Slovenska kandidovať za člena Výkonnej rady Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultú ...


Geopark Malé Karpaty pribudol do Siete geoparkov Slovenskej republiky

externé informácie

Na Slovensku máme už štvrtý geopark. Geoparky sú územia výnimočného geologického významu s bohatou živou a neživou prírodou a s jedinečnou kultúrou, ktoré ponúkajú možnosti vzdelávania, výskumu a udržateľného turizmu. Geopark Malé Karpaty bol slávnostne menovaný symbolicky počas Týždňa európskych ge ...


ON-LINE brožúra s tematikou modrotlače „FASHION IN BLUE, BLUEPRINT IN DESIGN“

externé informácie

Odborníci na modrotlač z krajín Platformy kultúry Strednej Európy so Slovenskou republikou ako predsedajúcou krajinou a Fakultou módy, šperkárstva a dizajnu módnych doplnkov Univerzity HEAD v Ženeve zostavili nadčasovú brožúru o vzťahu modrotlače k súčasnému módnemu dizajnu v podaní študentov, nádej ...


Zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Dňa 2. júna 2021 sa po takmer roku uskutočnilo prvé stretnutie členov Slovenskej komisie pre UNESCO v prezenčnej forme, v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Stretnutiu predsedala generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESC ...


Prieskum názoru mladých lídrov

externé informácie

Pri príležitosti Samitu mladých lídrov, ktorý organizuje Nadácia Asia- Europe ASEF v novembri 2021 v Kambodži, vyhlásila nadácia výzvu pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov vyjadriť svoj pohľad na príležitosti a prekážky pre mládež v Európe a Ázii. Prieskum „ Youth Survey on Leadership“ zaberie len 5 ...


Obnovenie spojenia medzi človekom a prírodou – seminár UNESCO o ekosystémoch

externé informácie

Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodnej dekády ochrany ekosystémov pripravila organizácia UNESCO online seminár o spolunažívaní človeka s prírodou, v ktorom rečníci na vysokej aj odbornej úrovni zhodnotia aktivity UNESCO v oblasti ochrany prírody a prediskutujú možné scenáre vývoja ekosystémov v 2 ...


Prezentácia o slovenskom dedičstve pre Spolok žien OSN

externé informácie

Generálna tajomníčka SK UNESCO Viera Grigová spolu so Stálou misiou SR pri OSN v New Yorku dňa 24. mája 2021 vystúpila s prezentáciou o kultúrnom a prírodnom bohatstve Slovenska, pripravenou pre United Nations Delegations Women's Club. Prezentácia sa zamerala nie len na pamiatky Svetového dedičstva ...


Seminár UNESCO o harmonickom spolunažívaní človeka s prírodou

externé informácie

Dňa 27. mája 2021 sa medzi 15:30 a 17:30 uskutoční online seminár s názvom „ Writing together the narrative of reconciliation between humans and other living beings“, na ktorom sa diskutujúci z celého sveta zamyslia nad spolunažívaním ľudstva s prírodou prostredníctvom filozofie a umenia. Seminár sa ...


Ponuka pre učiteľov – medzinárodný projekt v oblasti umelej inteligencie, veľkých dát a internetu vecí

externé informácie

UNESCO, Vyšehradský fond a nadácia Asia-Europe Foundation pripravili projekt pre učiteľov stredných škôl z krajín Vyšehradskej štvorky, vďaka ktorému sa môžu bezplatne zapojiť do 4-mesačného programu zameraného na profesionalizáciu učiteľov  v oblasti umelej inteligencie, veľkých dát a internetu vec ...


UNESCO Young Professionals Programme 2021 - príležitosť pre mladých ľudí

externé informácie

Mladí profesionáli do 32 rokov (narodení 1. januára 1990 a neskôr) sa majú možnosť uchádzať o pracovné miesto na Sekretariáte Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO v Paríži.  Podmienkou je dokončené magisterské štúdium v niektorej z nasledovných oblastí: vzdelávanie, kultúra, komun ...


Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj – konferencia UNESCO

externé informácie

UNESCO vyzvalo všetky krajiny sveta, aby do roku 2025 zaradili vzdelávanie o udržateľnom rozvoji do učebných osnov. Klimatické zmeny a environmentálna kríza sú najväčšími výzvami súčasnosti, o ktorej sa musia mladí ľudia a budúce generácie vzdelávať formálnym aj neformálnym spôsobom. Pod výzvu sa po ...


Medzinárodná cena UNESCO - Grécko za zachovanie a manažment kultúrnej krajiny

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Grécka vyhlásili výzvu na predloženie nominácií na cenu UNESCO-Greece Melina Mercouri International Prize for the Safeguarding and Management of Cultural Landscapes, ktorej lehota bola predĺžená do 31. mája 2021. Cieľom tejto ceny je odmeniť príkladné akcie podniknuté jednotli ...


O krok pokrok – vzdelávací program združenia eduRoma získal medzinárodné ocenenie

externé informácie

Združenie eduRoma a ich program O krok pokrok bol ako jeden z dvoch projektov na Slovensku ocenený cenou nadácie SozialMarie. Projekt O krok pokrok bol založený v marci 2020 v reakcii na prvú vlnu pandémie, ktorá deťom z najchudobnejších rodín znemožnila prístup k vzdelaniu. SozialMarie je cena pre ...


Ceny UNESCO za podporu gramotnosti vo svete – Konfuciova cena a Cena kráľa Sedžonga

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Čínskej ľudovej republiky a s vládou Kórejskej republiky vyhlasujú súťaže o najlepšie vzdelávacie projekty v oblasti šírenia gramotnosti vo svete. Ceny sú udeľované jednotlivcom, krajinám či mimovládnym organizáciám za ich jedinečný prínos k napĺňaniu Cieľa udržateľného rozvoja ...


Cena Sultána Qaboosa za ochranu životného prostredia

externé informácie

UNESCO a vláda Ománu vyhlásili výzvu na predkladanie nominácií na Cenu Sultána Quaboosa za ochranu životného prostredia, ktorej laureáti získajú finančnú odmenu až vo výške 100 000 dolárov. Ocenenie je určené pre jednotlivcov, inštitúcie alebo organizácie, ktoré sa výrazným spôsobom zasadzujú o och ...


Svetový deň slobody tlače – 3. máj

externé informácie

UNESCO verí, že slobodné médiá sú základným predpokladom pre budovanie udržateľného mieru vo svete. Svetový deň slobody tlače je dňom podpory médií, ktoré sú častokrát obmedzované alebo cenzurované. 3. máj je pre vlády pripomienkou potreby rešpektovať záväzok k slobode tlače a je tiež dňom reflexie ...


Ponuka nadácie „Asia- Europe Foundation“ ASEF pre učiteľov

externé informácie

Nadácia ASEF spájajúca európske a ázijské krajiny vyhlásila výzvu na zapojenie sa do projektu spolupráce pre učiteľov a stredné školy, ktorého cieľom bude podpora vzdelávania o udržateľnom rozvoji. V roku 2021 majú záujemcovia možnosť zúčastniť sa dvoch projektov: „Budovanie vzdelávacích kapacít a z ...


Novinky z dielne Platformy rozvojových organizácií Ambrela

externé informácie

Platforma rozvojových organizácií Ambrela uverejnila aktuálne číslo newlettra o svojich aktivitách a o zaujímavých projektoch partnerských inštitúcií. Do pozornosti dávame predovšetkým vzdelávací projekt „E-LEARNING PRE DETI O ZMENE KLÍMY“ Nadácie VÚB, ktorý má za cieľ hravou formou priblížiť enviro ...


Cena UNESCO- Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie

externé informácie

UNESCO a nadácia Hamdan Foundation vyhlásili výzvu na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO- Hamdan Prize for Teacher Development, ktorej cieľom je oceniť iniciatívy zamerané na zlepšovanie schopností učiteľov. Kvalitné vzdelávanie je jednou z priorít UNESCO v rámci implementácie Agendy udržateľného ...