sk | en

UNESCO

Vedkyne, prihláste svoju prácu do programu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede !

externé informácie

SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY. Štartuje piaty ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko -talentový program. L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko je talentový program, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal  spolu s partnermi: Slovenská komisia pre UNE ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Milí priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme najnovšie číslo nášho newlettra a želáme príjemné čítanie.  Sekretariát SK UNESCO


Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu!

externé informácie

  Slovenská komisia pre UNESCO aj v tomto roku podporí podujatie Girl’s Day venované stredoškoláčkam, ktorého cieľom je motivovať dievčatá k štúdiu informatiky. Aktivity občianskeho združenia Aj Ty v IT sú prínosné pre technologicky rovnú spoločnosť na Slovensku a pomáhajú napĺňať ideály UNESCO, ku ...


Medzinárodné výskumné centrum pre umelú inteligenciu IRCAI

externé informácie

V slovinskej Ľubľane bolo pod záštitou UNESCO slávnostne otvorené nové Medzinárodné výskumné centrum pre umelú inteligenciu IRCAI. Centrum sa zameria na vývoj nástrojov a služieb, založených na využívaní umelej inteligencie, ktoré členským štátom UNESCO umožnia urýchliť ich úsilie v napĺňaní cieľov ...


Naša planéta, naša budúcnosť: UNESCO fórum o biodiverzite

externé informácie

Pozývame Vás na online fórum o biodiverzite, ktoré sa uskutoční na pôde UNESCO dňa 24. marca 2021 od 13:00h do 17:30h na odkaze: https://en.unesco.org/news/unesco-forum-biodiversity Fórum sa koná pri príležitosti 50. výročia programu Človek a Biosféra, MAB (Man and Biosphere), v ktorom je Slovensko ...


Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie (21. marec)

externé informácie

Téma boja proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii je jednou z prierezových priorít UNESCO v rámci jeho programov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie, ktorý si každoročne pripomínane 21. marca, UNESCO v pondelok 22.3.2021 usporiadalo Globálne fórum proti ra ...


Svetový deň vody 2021: Ocenenie vody (Valuing water)

externé informácie

Odkaz na Svetovú správu o vývoji vody 2021 , World Water Development Report: Valuing Water 2021: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724    Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhro ...


Prvky nehmotného dedičstva Slovenska - vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov 2021

externé informácie

Ministerka kultúry SR Natália Milanová vyhlásila 10. marca 2021 novú výzvu na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Nominácie je možné predkladať do 3 ...


Globálne fórum proti rasizmu a diskriminácii

externé informácie

Dňa 22. marca 2021 sa na pôde UNESCO uskutoční online podujatie „Globálne fórum proti rasizmu a diskriminácii“, zorganizované v reakcii na narastajúcu rasovú diskrimináciu a násilie vo svete. Témou podujatia budú priame aj nepriame formy diskriminácie proti osobám na základe ich etnicity, pôvodu, id ...


Sieť kreatívnych miest UNESCO – Výzva na predloženie kandidatúr

externé informácie

UNESCO vyhlásilo výzvu na predloženie kandidatúr miest na členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Kandidatúru môžu mestá predkladať do 30. júna 2021. Prestížna Sieť kreatívnych miest UNESCO združuje mestá, ktoré považujú kultúrny priemysel za kľúčový pre svoj rozvoj. Sieť mestám umožňuje spolupr ...


Cena UNESCO za popularizáciu vedy

externé informácie

UNESCO a vláda Indie vyhlasujú výzvu na predloženie nominácií na Cenu UNESCO Kalinga za popularizáciu vedy. Cena bude udelená výnimočnej osobnosti, ktorá sa pričinila k popularizácii vedy, či už z pozície spisovateľa, učiteľa, filmára, alebo audiovizuálneho prednášateľa. Kandidáti môžu, ale nemusia ...


Cena UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat 2021

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Číny vyhlasujú ďalší ročník Ceny UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat, ktorej víťazi budú ocenení sumou 50 tisíc dolárov za najlepšie vzdelávacie projekty pre dievčatá a ženy. Aj napriek značnému pokroku za posledných dvadsať rokov, milióny dievčat stále nemajú prístup ...


EkoKvíz – nový vedomostný online kvíz zameraný na environmentálne témy

externé informácie

  EkoKvíz je celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorý má za cieľ pozitívne motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem. Slováci v ňom budú môcť bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástraháchsúč ...


Výzva na vytvorenie loga novovznikajúcej inštitúcie WHIPIC

externé informácie

Vznikajúce „Medzinárodné centrum pre interpretáciu a prezentáciu pamiatok svetového dedičstva“, WHIPIC (International Centre for the Interpretation and Presentation of World Heritage Sites, pod záštitou UNESCO),  predstavuje výzvu na vytvorenie návrhu loga tejto novej inštitúcie. Autor víťazného náv ...


SK UNESCO sa pripája k oslavám Medzinárodného dňa žien

externé informácie

Ženy a rodová rovnosť sú hlavnými prierezovými prioritami, ktoré UNESCO presadzuje vo všetkých svojich programoch a aktivitách.  Posilnenie postavenia žien a dievčat bolo a bude vždy významným prínosom nielen k ekonomickému rozvoju vo svete, ale aj k pokroku naprieč všetkými oblasťami života každej ...


Univerzity a umelá inteligencia- ASEF InnoLab

externé informácie

Nadácia „Asia- Europe Foundation“ ASEF vyhlásila ponuku zapojiť sa do online programu ASEF Innovation Laboratry, ASEF InnoLab. Program je určený pre univerzitných správcov, manažérov a akademikov a je zameraný na úlohu univerzít pre inovácie v oblasti umelej inteligencie. Záujemcovia sa môžu prihlás ...


Konferencia o úlohe súdnictva pre bezpečnosť novinárov

externé informácie

UNESCO organizuje konferenciu o úlohe súdnictva a medzinárodnej spolupráce pre podporu bezpečnosti novinárov, ktorá má za cieľ preskúmať najlepšie skúsenosti z praxe po celom svete. Konferencia sa koná 1. marca 2021 o 16:00. Registrácia na podujatie prebieha na stránke: https://events.une ...


Olympiáda ľudských práv sa stala laureátom Ceny európskeho občana 2020

externé informácie

Prestížnu Cenu európskeho občana každoročne udeľuje Európsky parlament za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneni ...


Cena UNESCO-Japonsko za vzdelávanie o udržateľnom rozvoji

externé informácie

Organizácie a jednotlivci, ktorí svojimi projektami prispievajú k vzdelávaniu o udržateľnom rozvoji, sa majú možnosť uchádzať o UNESCO cenu sponzorovanú vládou Japonska „UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development“. Tri najlepšie projekty budú ocenené každý sumou 50 tisíc USD. Cieľo ...


Svetový deň rozhlasu

externé informácie

Svetový deň rozhlasu si pripomíname každoročne 13. februára už od r. 2011, kedy bol vyhlásený členskými štátmi UNESCO a následne v r. 2012 schválený Valným zhromaždením OSN ako medzinárodný deň. Prečo práve 13. február  - presne v tento deň v r. 1946 vznikol rozhlas OSN. Aj napriek svojmu úctyhodné ...