sk | en

UNESCO

„Informácie pre všetkých“

UNESCO program Informácie pre všetkých (IFAP)

Všeobecné informácie o UNESCO programe Informácie pre všetkých (IFAP)
Ide o medzivládny program, ktorý bol vytvorený v roku 2000. Vlády sveta sa zapojením do programu IFAP zaviazali využiť nové možnosti éry informácií v záujme vytvorenia spravodlivej spoločnosti a umožniť lepší prístup k informáciám. 

V poslednom desaťročí napreduje technický vývoj míľovými krokmi – v histórii ľudstva v bezprecedentnom rozmere a bezprecedentným tempom. Výzva, pred ktorou stojí celý svet, spočíva v zabezpečení rovnakého prístupu k novým možnostiam všetkým ľuďom. Informácie sú pre rozvoj kľúčové. Sú nevyhnutné aj pre jeho udržateľnosť. Okrem toho sú informácie nevyhnutné aj pre zachovávanie mieru a pre všeobecné porozumenie. IFAP je odpoveďou UNESCO na výzvy a príležitosti informačnej spoločnosti.  

IFAP je úzko prepojený s bežným programom UNESCO, a to najmä v oblasti komunikácií a informácií. IFAP úzko spolupracuje aj s ďalšími medzivládnymi organizáciami a aj s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, a to predovšetkým s tými so špecializáciou v oblasti riadenia a zachovávania informácií (napr. Medzinárodná federácia knihovníckych spolkov a inštitúcií /IFLA/ alebo Medzinárodná rada archívov /ICA/).

Hlavné ciele programu IFAP:

UNESCO sa orientuje prevažne na existenciu markantného rozdielu medzi rozvinutými a tzv. rozvojovými krajinami. Jednotlivé krajiny sú často rozdeľované do dvoch skupín – na tzv. „sever“ či „juh“. Toto označenie závisí od ekonomickej situácie, v ktorej sa daná krajina nachádza. V posledných rokoch sa však medzi jednotlivými krajinami objavuje tzv. „digitálna priepasť“ alebo „informačná priepasť“. 

IFAP predstavuje akýsi harmonizačný prvok, ktorého hlavným cieľom je redukovať alebo úplne eliminovať existujúcu priepasť tým, že pomáha krajinám, ktoré sa nachádzajú na jej „zlej strane“ tejto priepasti bez ohľadu na to, či sa jedná o rozvinutú alebo rozvojovú krajinu. Mimoriadnu pozornosť pritom venuje potrebám žien, mládeže, starších osôb a potrebám osôb so zdravotným postihnutím.

Medzi úlohy IFAP patrí najmä:

  • Podporovať úvahy a diskusie o etických, právnych a spoločenských výzvach, ktoré so sebou informačná spoločnosť prináša, a to tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.
  • Podporovať a rozširovať prístup k informáciám vo verejnej doméne prostredníctvom organizácie, digitalizácie a uchovávania informácií. 
  • Podporovať vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie v oblasti komunikácie, informácií a informatiky. 
  • Podporovať používanie medzinárodných noriem a osvedčených postupov v oblasti komunikácie, informácií a informatiky v rámci kompetencií UNESCO.
  • Podporovať vytváranie informačných sietí na miestnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Slovenský výbor IFAP

Presadzuje 4 základné priority: 
  • rozvoj spoločnosti a jej ovyplyvňovanie novými technológiami vyvolávajúcimi zmeny v spoločnosti, fungovaní a vzťahoch;
  • slobodný prístup k informáciám a vzdelávacím zdrojom;
  • rovnosť šancí a príležitostí a
  • zachovanie dedičstva a pamäti ľudstva, etika a multikulturalizmus.