sk | en

UNESCO

„Pamäť sveta“

Slovenský výbor pre program UNESCO „Pamäť sveta“

UNESCO program Pamäť sveta (z angl. Memory of the World) vznikol v roku 1992. Jeho vznik bol podmienený rastúcim povedomím o zlom stave zachovávania a prístupu k dokumentárnemu dedičstvu v rôznych kútoch sveta. Vojna, sociálne otrasy a tiež vážny nedostatok prostriedkov zhoršili už stáročia existujúce problémy. Mnohé významné zbierky po celom svete mali neľahký osud – plienenie, drancovanie, nelegálny obchod, nivočenie, nevhodné skladovanie, nedostatočné financovanie, to všetko si vyžiadalo svoju daň – mnohé zbierky nadobro zmizli, mnohé sú v ohrození. Našťastie je však niekedy chýbajúce dokumentárne dedičstvo znova objavené.      

Medzinárodný poradný výbor, IAC (z angl. International Advisory Committee), sa prvýkrát stretol v Pultusku, Poľsko, v roku 1993. Výbor vytvoril tzv. akčný plán. Ten potvrdil úlohu UNESCO ako koordinátora a katalyzátora, ktorý mal pôsobiť na vlády jednotlivých štátov, na medzinárodné organizácie a nadácie a podporovať partnerstvá v záujme realizácie projektov. Okrem toho boli zriadené aj technické a marketingové podvýbory. Príprava tzv. Všeobecných pokynov (z angl. General Guidelines) pre program bola zahájená na základe zmluvy s Medzinárodnou federáciou knihovníckych spolkov – IFLA (z angl. International Federation of Library Associations) – a zostavením zoznamov nenapraviteľne poškodených knižničných zbierok a archívneho majetku (na tom participovala IFLA spolu s Medzinárodnou radou archívov – ICA /z angl. International Council on Archives/). UNESCO pripravilo prostredníctvom jednotlivých národných komisií zoznam ohrozeného knižničného a archívneho majetku a tiež svetový zoznam národného filmového dedičstva.       

Medzitým bola zahájená séria pilotných projektov využívajúcich moderné technológie na reprodukciu originálov dokumentárneho dedičstva na iné médiá. Projekty zabezpečili lepší prístup k predmetnému dokumentárnemu dedičstvu a zároveň prispeli aj k jeho ochrane.  

Azda najviditeľnejším prvkom programu Pamäť sveta je Register (alebo Zoznam) Pamäti sveta, ktorý bol založený v roku 1995. Je to zoznam dokumentárneho dedičstva, ktoré bolo na zápis do zoznamu navrhnuté Medzinárodným poradným výborom (IAC) a následne schválené generálnym riaditeľom UNESCO. Na každom zasadnutí IAC, ktoré sa koná každé dva roky, sa zoznam rozrastá o nové prvky. 

Ciele programu:

Keďže je predstava Programu Pamäť sveta taká, že svetové dokumentárne dedičstvo patrí všetkým, malo by byť zachované a chránené v záujme všetkých a s patričným uznaním jednotlivých kultúrnych mravov a zvyklostí (a tiež s prihliadnutím na účelnosť) by malo byť svetové dokumentárne dedičstvo všetkým bez prekážok aj prístupné, hlavným poslaním tohto programu je:

  • Napomáhať pri ochrane dokumentárneho dedičstva využitím na to najvhodnejších techník, a to či už prostredníctvom priamej praktickej pomoci, šírením informácií a rád a podporou vzdelávania v tejto oblasti, alebo prostredníctvom zabezpečenia sponzorov pre vhodné projekty. 
  • Napomáhať pri zabezpečovaní všeobecného prístupu k dokumentárnemu dedičstvu, napr. podporovaním takých aktivít ako je zverejňovanie digitalizovaných kópií a katalógov na internete, publikácia a distribúcia kníh, CD nosičov, DVD nosičov a iných produktov, pokiaľ možno čo najširšie a najrovnomernejšie a pod.  
  • Zvýšiť celosvetové povedomie o existencii dokumentárneho dedičstva a o jeho význame.


Zoznam členov výboru Pamäť sveta:

Ing. Alojz Androvič, PhD., Univerzitná knižnica v Bratislave

Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Ústav etnológie SAV

Mgr. Edita Filadelfiová, SK UNESCO, MZVaEZ SR

PhDr. Ľubomír Jankovič, Slovenská národná knižnica Martin

Mgr. Erika Javošová, PhD., Slovenský národný archív BA

PhDr. Katarína Kosová, Pamiatkový úrad SR

Mgr. Monika Lopušanová, Univerzitná knižnica v BA

PhDr. Elena Machajdíková, Slovenské národné múzeum BA

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., Múzeum židovskej kultúry BA

Mgr. Natália Fillová, Stredisko UNESCO v UKB BA

Ing. Silvia Stasselová, Univerzitná knižnica v BA

PhDr. Mária Šimková, PhD., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Mgr. Miroslav Ulman, Slovenský filmový ústav BA


Pre bližšie informácie pozrite: 

http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/pamat-sveta/

a

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/europe-and-north-america/slovakia/