sk | en

UNESCO

Ochrana dedičstva pod vodou

Ochrana dedičstva pod vodou

Bohatstvo kultúrneho dedičstva nachádzajúceho sa pod vodnou je často podceňované. Kým v priebehu minulého storočia archeologické náleziská na pevnine postupne prinášali množstvo informácií o vývoji starobylých kultúr a civilizácií, rieky, jazerá, moria a oceány, ktoré pokrývajú väčšiu časť našej planéty, si stále ponechávajú mnohé zo svojich tajomstiev. Uchovávajú však jedinečné dôkazy o činnosti našich predkov a množstvo stroskotaných lodí či iných lokalít ukrytých pod vodnou hladinou je oveľa lepšie zachovaných ako podobné miesta na súši.

Voda chráni stroskotané lode a ruiny po stáročia, avšak vďaka technologickému progresu rozširujúcemu možnosti potápania sa, sa postupne stávajú čoraz dostupnejšími, a preto aj čoraz zraniteľnejšími. Drancovanie archeologického dedičstva a ničenie kontextu nálezov sa tak už neobmedzuje len na pozemné lokality a napriek tomu, že mnoho štátov zvýšilo úsilie o zachovanie svojho dedičstva na súši, väčšina ich kultúrneho dedičstva pod vodou zostávala nechránená. Zámerom Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou, prijatého na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2001, je umožniť štátom lepšie chrániť tento špecifický typ svojho kultúrneho dedičstva. Určujúcim princípom dohovoru je zachovanie kultúrneho dedičstva pod vodou in situ, t.j. v pôvodnej polohe pod vodnou hladinou, nedovoľuje jeho využívanie na komerčné účely a aktivity súvisiace s výskumom alebo vyzdvihnutím na súš sú povolené len v prípade, že významne prispievajú k ochrane alebo prehĺbeniu poznania kultúrneho dedičstva pod vodou.  

Úzko špecializovanej oblasti archeologického výskumu kultúrneho dedičstva pod vodou sa na Slovensku venuje Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, Technická univerzita vo Zvolene a Archeologický ústav SAV prostredníctvom spoločného výskumného projektu dávnovekých komunikácií a sídiel s využitím archeológie pod vodou.

Viac informácií na webovej stránke UNESCO Underwater Cultural Heritage - 2001 Convention

Kontakt:

Mgr. Andrej Jaroš

Odbor ochrany pamiatkového fondu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Námestie SNP 33

813 31 Bratislava

andrej.jaros@culture.gov.sk