sk | en

UNESCO

Prírodné vedy a životné prostredie

PRÍRODNÉ VEDY a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


UNESCO od r. 1945 podporuje vedu a jej aplikáciu v prospech rozvoja vedomostí a kapacít, ktoré sú kľúčové pre ekonomický a spoločenský pokrok a tvoria základ pre mier a trvalo udržateľný rozvoj. V rámci svojho mandátu sa UNESCO v oblasti vedy sústredí na otázky globálneho charakteru vyžadujúce si medzinárodnú spoluprácu, ako napr. manažment zdrojov pitnej vody, zdravie oceánov, redukciu prírodných katastrof, strata biodiverzity a budovanie kapacít vo vede, technológiách a inováciách.

Aktivity UNESCO sú zamerané na dve hlavné oblasti – na podporu vedy, technológií a inovácií a na využitie vedy pri manažmente životného prostredia udržateľným spôsobom (napr. v súvislosti s oceánmi, pitnou vodou a prírodnými zdrojmi Zeme, ekosystémami a biodiverzitou). V záujme budovania udržateľného zajtrajška, sa programy taktiež sústreďujú na inžinierstvo a obnoviteľné zdroje energie, na redukciu prírodných katastrof a na podporu vzdelávania v oblasti vedy.

UNESCO svoju pozornosť sústreďuje predovšetkým na malé rozvojové ostrovné štáty, na potreby Afriky a na podporu rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach.

UNESCO taktiež dáva priestor pre vytváranie a zdieľanie ideí, stanovovanie štandardov a podporu dialógu medzi vedeckou obcou a politikmi. V súvislosti s narastajúcimi globálnymi výzvami – zhoršovanie životného prostredia, ekonomický úpadok a spoločenská inklúzia – si UNESCO uvedomuje zvyšujúci sa význam vedy, technológií a inovácií pre trvalo udržateľný rozvoj a túto skutočnosť zohľadňuje pri príprave post 2015 rozvojovej agendy. V súčasnosti UNESCO zriadilo a vedie tzv. Poradnú vedeckú radu generálneho tajomníka OSN a systému OSN.

Priority sekcie pre prírodné vedy (ktorých cieľom je zefektívniť a obohatiť programové zameranie UNESCO):

- podpora vedy, technológií a inovácií na národnej, regionálnej a globálnej úrovni; 
- podpora medzinárodnej vedeckej spolupráce v otázkach kritických výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;
- posilnenie prepojenia vedy a politík,  podpora a udržateľnosť vedy;
- budovanie inštitucionálnych kapacít v oblasti vedy a inžinierstva;
- podpora znalostí a kapacít v oblasti ochrany a udržateľného manažmentu oceánov a pobreží;
- posilnenie medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti zemských systémov, biodiverzity a redukcii rizík živelných pohrôm;
- posilnenie úlohy ekologických vied a biosférických rezervácií;
- posilnenie bezpečnosti zdrojov pitnej vody;

Viac na: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/

Medzinárodné vedecké programy 


Medzivládna oceánografická komisia (IOC)

Medzivládny hydrologický program (IHP)

Slovenský výbor pre Medzivládny hydrologický program - http://www.ih.savba.sk/ihp/mainpage.html 


Program Človek a biosféra (MAB)

Slovenský výbor pre program Človek a biosféra


Medzinárodný geovedný program (IGCP)

Slovenský výbor pre medzinárodný geovedný program - http://www.geo.sav.sk/NGC/clenovia-members/


Medzinárodný program základných vied (IBSP)Asociované inštitúty a centrá

 

Inštitúty kategórie 1, ktoré sú integrálnou súčasťou UNESCO:

UNESCO-IHE Inštitút pre vzdelávanie v oblasti vody, Delft, Holandsko

Abdus Salam Medzinárodné centrum pre teoretickú fyziku (ICPT), Triest, Taliansko

Svetová akadémia vied (TWAS), Triest – pridružená k UNESCO


Centrá kategórie 2, pod záštitou UNESCO:

Sieť cca 50 centier v oblasti vody, obnoviteľných energií, vednej politiky, matematiky, fyziky, biotechnológie a geovied


UNESCO Katedry v oblasti prírodných vied:

Existuje cca 250 univerzitných katedier UNESCO/UNITWIN v oblasti vedy, konkrétne základných a inžinierskych vied, ekologických a zemských vied, politík o vede a trvalo udržateľnom rozvoji, vied zaoberajúcich sa vodou a oceánmi.

Na Slovensku funguje nasledujúca UNESCO Katedra v oblasti vedy:

UNESCO Katedra pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

http://www.tuzvo.sk/fee/kunesco/