sk | en

UNESCO

Prírodné vedy a životné prostredie

PRÍRODNÉ VEDY a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


UNESCO od r. 1945 podporuje vedu a jej aplikáciu v prospech rozvoja vedomostí a kapacít, ktoré sú kľúčové pre ekonomický a spoločenský pokrok a tvoria základ pre mier a trvalo udržateľný rozvoj. V rámci svojho mandátu sa UNESCO v oblasti vedy sústredí na otázky globálneho charakteru vyžadujúce si medzinárodnú spoluprácu, ako napr. manažment zdrojov pitnej vody, zdravie oceánov, redukcia prírodných katastrof, strata biodiverzity a budovanie kapacít vo vede, technológiách a inováciách.

Aktivity UNESCO sú zamerané na dve hlavné oblasti – na podporu vedy, technológií a inovácií a na využitie vedy pri manažmente životného prostredia udržateľným spôsobom (napr. v súvislosti s oceánmi, pitnou vodou a prírodnými zdrojmi Zeme, ekosystémami a biodiverzitou). V záujme budovania udržateľného zajtrajška, sa programy taktiež sústreďujú na inžinierstvo a obnoviteľné zdroje energie, na redukcii prírodných katastrof a na podporu vzdelávania v oblasti vedy.

UNESCO svoju pozornosť sústreďuje predovšetkým na malé rozvojové ostrovné štáty, na potreby Afriky a na podporu rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach.

UNESCO taktiež dáva priestor pre vytváranie a zdieľanie ideí, stanovovanie štandardov a podporu dialógu medzi vedeckou obcou a politikmi. V súvislosti s narastajúcimi globálnymi výzvami – zhoršovanie životného prostredia, ekonomický úpadok a spoločenská inklúzia – si UNESCO uvedomuje zvyšujúci sa význam vedy, technológií a inovácií pre trvalo udržateľný rozvoj a túto skutočnosť zohľadňuje pri príprave post 2015 rozvojovej agendy. V súčasnosti UNESCO zriadilo a vedie tzv. Poradnú vedeckú radu generálneho tajomníka OSN a systému OSN.

Priority sekcie pre prírodné vedy (ktorých cieľom je zefektívniť a obohatiť programové zameranie UNESCO) na obdobie r. 2014 – 2017:

- podpora vedy, technológií a inovácií na národnej, regionálnej a globálnej úrovni; 
- odpora medzinárodnej vedeckej spolupráce v otázkach kritických výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;
- posilnenie prepojenia vedy a politík,  podpora a udržateľnosť vedy;
- budovanie inštitucionálnych kapacít v oblasti vedy a inžinierstva;
- podpora znalostí a kapacít v oblasti ochrany a udržateľného manažmentu oceánov a pobreží;
- posilnenie medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti zemských systémov, biodiverzity a redukcii rizík živelných pohrôm;
- posilnenie úlohy ekologických vied a biosférických rezervácií;
- posilnenie bezpečnosti zdrojov pitnej vody;

Viac na: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/

Medzinárodné vedecké programy 


Medzivládna oceánografická komisia (IOC)

Medzinárodný hydrologický program (IHP)

Slovenský výbor pre Medzinárodný hydrologický program - http://www.ih.savba.sk/ihp/mainpage.html 


Program Človek a biosféra (MAB)

Slovenský výbor pre program Človek a biosféra:

RNDr. Juraj Bódi, Ministerstvo vnútra SR

Ing. Milan Boroš, Štátna ochrana prírody SR

Ing. Slavomír Celer, Štátna ochrana prírody SR

RNDr. Jana Durkošová, Ministerstvo životného prostredia SR

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

Ing. Ján Kilík, Správa NP BR Slovenský kras, Biely kaštieľ Brzotín

Ing. Jozef Krnáč, PhD., Univerzita M. Bela, B. Bystrica, Ekonomická fakulta, Katedra verejnej ekonomiky a reg. rozvoja

Ing. Michaela Mrázová, Štátna ochrana prírody SR

Ing. Július Oszlányi, CSc. Predseda SV MAB, Ústav krajinnej ekológie SAV

Ing. Mario Perinaj, Správa NP Poloniny

Ing. Dušan Slávik, Zvolen

Ing. Michal Tomčík, Obecné lesy Veľký Folkmar

Medzinárodný geovedný program (IGCP)

Slovenský výbor pre medzinárodný geovedný program - http://www.geo.sav.sk/NGC/clenovia-members/

Medzinárodný program základných vied (IBSP)Asociované inštitúty a centrá

 

Inštitúty kategórie 1, ktoré sú integrálnou súčasťou UNESCO:

UNESCO-IHE Inštitút pre vzdelávanie v oblasti vody, Delft, Holandsko

Abdus Salam Medzinárodné centrum pre teoretickú fyziku (ICPT), Triest, Taliansko

Svetová akadémia vied (TWAS), Triest – pridružená k UNESCO


Centrá kategórie 2, pod záštitou UNESCO:

Sieť cca 50 centier v oblasti vody, obnoviteľných energií, vednej politiky, matematiky, fyziky, biotechnológie a geovied


Katedry UNESCO v oblasti prírodných vied:

Existuje cca 250 univerzitných katedier UNESCO/UNITWIN v oblasti vedy, konkrétne základných a inžinierskych vied, ekologických a zemských vied, politík o vede a trvalo udržateľnom rozvoji, vied zaoberajúcich sa vodou a oceánmi.

Na Slovensku funguje nasledujúca Katedra UNESCO v oblasti vedy:

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

http://www.tuzvo.sk/fee/kunesco/