sk | en

UNESCO

Sekcia pre výchovu a vzdelávanie

Sekcia pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO

Priority sekcie s cieľom zefektívniť a obohatiť programové zameranie UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania:

 • posilnením národných kapacít na rozvoj a implementáciu politík a plánov v rámci celoživotného vzdelávania;
 • posilnením národných kapacít na zvýšenie kvality programov gramotnosti, ktoré budú inkluzívne a zahŕňajúce rodovú rovnosť;
 • posilnením kapacít členských štátov na tvorbu a implementáciu politík zameraných na transformáciu odborného vzdelávania;
 • posilnením národných kapacít na rozvoj dokázateľných politík vyššieho vzdelávania, ktoré budú reagovať na výzvy v oblasti rovnosti, kvality, inklúzie, rozširovania a mobility;
 • posilnením národných kapacít prostredníctvom regionálnej spolupráce na rozvoj a implementáciu politík a stratégií vo vzťahu k učiteľom, s cieľom posilniť kvalitu vzdelávania a podporiť rodovú rovnosť;
 • budovaním Centra pre inkluzívne vzdelávanie znevýhodnených detí v regióne strednej a východnej Európy ako virtuálneho centra s medzinárodnou pôsobnosťou pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, zabezpečujúceho metodické, výskumné, informačné, publikačné, poradenské a konzultačné služby v danom regióne;
 • realizáciou projektu Prostredníctvom učiteliek a matiek k rómskym a ďalším znevýhodneným deťom – sústredenie sa na predškolské vzdelávanie podporeného z Participačného programu UNESCO ako tréningového programu učiteliek, ktoré pracujú s rómskymi a ďalšími znevýhodnenými deťmi v predškolskom veku v regióne strednej a východnej Európy.

  Kontakt:

  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Úsek  výskumu                                   PhDr. Dagmar Kopčanová
  Sekcia výchovy a vzdelávania                                                                                                      vedúca sekcie výchovy a vzdelávania
  Cyprichova 42
  831 05  Bratislava
  Tel. 00421 - 2 - 4342 - 0973
  e-mail: dagmar.kopcanova@vudpap.sk

  Tu nájdete informácie o aktivitách katedry: http://www.vudpap.sk/sk/spolupraca-s-unesco/

Zoznam členov Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO:

PhDr. Mária Krasnohorská, generálna tajomníčka SK UNESCO, MZV a EZ SR

Mgr.  Monika Korkošová, riaditeľka odboru CŽV,  MŠVVaŠ SR

 Mimoriadni alternujúci členovia:

PhDr. Emília Malacká, MŠVVaŠ SR

Ing. Jozef Detko, SAAIC

 Riadni členovia (s hlasovacím právom):

Mgr. Natália Fillová, Dokumentačné a inf. stredisko UNESCO

Mgr. Martina Stiffelová, riaditeľka odboru MŠVVaŠ SR

PhDr. Dagmar Kopčanová, VÚDPaP

Mgr. Helena Pekarovičová, Ex Libris Hlohovec

Mgr. Irena Fonodová riaditeľka SAAIC 

Dr. Dagmar Horná, PhD. UNESCO Katedra pre výchovu k ĽP

Doc. Anna  Butašová,CSc., UNESCO katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie

Prof.Dr. Mária Potočárová, PhD. FiFUK

Mgr. Zuzana Jezerská, Centrum pre komunikáciu a rozvoj

JUDr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka NÚCZV

Ing. M. Šatka, ŠIOV

Martin Holéczy, pedagóg, Gymnázium Banská Bystrica, AŠP projekt

Ing. Mária Sliacka, výkonná tajomníčka Platforma MVRO


Programy UNESCO: 

 

LIFE – Literacy Initiative for Empowerment, 2006 – 2015, zahŕňa 35 krajín, v  ktorých žije 85% negramotného obyvateľstva sveta 

EDUCAIDS – Global Initiative on Education and HIV/AIDS, 2006 – 2015, pre 46 krajín subsaharskej Afriky 

EFA – Education for All by 2015

TTISSA – Teacher Training Initiative in Sub-Saharan Africa 

ESD – Education for Sustainable Development, v rámci Dekády vzdelávania  pre udržateľný rozvoj 2005 – 2014

GEFI – Global Education First Initiative 2012 – 2016