sk | en

UNESCO

Prevencia nelegálneho dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt

Prevencia nelegálneho dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt

Krádeže, rabovanie a nedovolené obchodovanie s kultúrnymi predmetmi sú trestným činom. Pripravujú ľudí o vzácne doklady ich histórie a kultúry, dlhodobo oslabujú sociálnu súdržnosť a podporujú organizovaný zločin či financovanie terorizmu. UNESCO sa preto dlhodobo zasadzuje za vytváranie silných a efektívnych opatrení, ktoré by dokázali zamedziť takémuto škodlivému konaniu.

Od svojho založenia UNESCO na tento účel vyvíja právne nástroje, z ktorých k najzásadnejším patria Dohovor o opatreniach zakazujúcich a zabraňujúcich nedovolený dovoz, vývoz a prevod vlastníctva kultúrnych hodnôt , prijatý v roku 1970 a Dohovor o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch z roku 1995, ktorý na základe mandátu UNESCO formulovala organizácia UNIDROIT.

Ústredným princípom dohovoru z roku 1970 je dôraz na prevenciu, ktorá by sa mala prednostne realizovať prostredníctvom: vytvorenia a pravidelného aktualizovania národných zoznamov kultúrneho dedičstva, zavedením vývozných osvedčení, uplatňovania kontrol obchodníkov s umením, trestnými alebo administratívnymi sankciami, informačnými a vzdelávacími kampaňami. Jeho primárnym cieľom je návrat a reštitúcia kultúrnych hodnôt do krajiny ich pôvodu v záujme ochrany kultúrnej identity jednotlivých národov a spoločenstiev, podpory ducha solidarity a mierového spolunažívania.  

Viac informácií na webovej stránke UNESCO Fight illegal trafficking - 1970 Convention

Kontakt:

Ing. Mgr. Bojan Radovanovič

Odbor múzeí, galérií a knižníc

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Námestie SNP 33

813 31 Bratislava

bojan.radovanovic@culture.gov.sk