sk | en

UNESCO

O UNESCO

Základné informácie o Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

Sídlo organizácie: Paríž
Najvyšší predstaviteľ: Audrey Azoulay, generálna riaditeľka (1. mandát od r. 2017), zvolená 10. novembra 2017
Oficiálne jazyky: angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština

Významným bodom programu 39. zasadnutia Generálnej konferencie bolo oficiálne zvolenie Audrey Azoulay do funkcie novej generálnej riaditeľky UNESCO dňa 10. novembra 2017, na základe odporúčania Výkonnej rady UNESCO. Na čelo UNESCO sa tak druhý raz za sebou dostala predstaviteľka členskej krajiny EÚ, čo je výrazným impulzom pre ďalšie zintenzívnenie vzťahov medzi EÚ a UNESCO. A. Azoulay, bývalá ministerka kultúry Francúzska, má pôvod v rodine marockých Židov.

Hlavným cieľom UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. UNESCO je tak jedinou odbornou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva. 

Ústava UNESCO

Preambula hovorí, že sa medzinárodná nedôvera, spory a konflikty rodili zo vzájomného nepochopenia národov a druhá svetová vojna vznikla okrem iného popretím demokratického ideálu, rovnosti a úcty k ľudskej bytosti. Preto je nutné budovať mier, rozširovať kultúru a vzdelanie.    


História

S cieľom rekonštrukcie systémov vzdelania a výchovy sa vo Veľkej Británii stretli v roku 1942 vlády európskych krajín. Významná konferencia z hľadiska vzniku UNESCO začala 1. novembra 1945. Zúčastnili sa na nej zástupcovia štyridsiatich krajín. Ich hlavným cieľom bolo vytvoriť takú medzinárodnú organizáciu, ktorá by zabraňovala vzniku ďalšej svetovej vojny. Dňa 16. novembra 1945 bola podpísaná Ústava UNESCO. Vznikla Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO. Ústava nadobudla platnosť v r. 1946 po ratifikácii dvadsiatimi štátmi sveta.


Zakladajúce štáty

1. Veľká Británia
2. Nový Zéland
3. Saudská Arábia
4. Južná Afrika
5. Austrália
6. India
7. Francúzsko
8. Mexiko
9. Dominikánska rep.
10. Turecko
11. Egypt
12. Nórsko
13. Kanada
14. Čína
15. Dánsko
16. Spojené štáty americké
17. Československo
18. Brazília
19. Libanon
20. Grécko


Členské štáty

V súčasnosti má UNESCO 195 členov a 9 pridružených členov. Po rozdelení bývalého Československa sa Slovenská republika stala členom UNESCO sukcesiou 9. februára 1993.