sk | en

UNESCO

O UNESCO


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Sídlo organizácie:
Paríž

Najvyšší predstaviteľ: generálna riaditeľka, aktuálne Audrey Azoulay z Francúzska (zvolená v novembri 2017, znovuzvolená 9. novembra 2021 na 41. Generálnej konferencii v Paríži na obdobie 4 rokov)
 
Oficiálne jazyky: angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština

Zloženie: 194 členských štátov, 12 pridružených člnov (neautonómne teritória podľa definície OSN) a 1 pozorovateľ (Vatikán). Všetky krajiny majú rovnaké hlasovacie právo; neexistuje právo veta.

Zdroj: Member States | UNESCO

Riadiace orgány:

Generálna konferencia (GK): najvyšší rozhodovací politický orgán, ktorý zasadá raz za dva roky na jeseň. Rozhoduje o smerovaní, rozpočte, prioritách organizácie, ako aj o prijatí nových členov. Volí taktiež generálneho riaditeľa UNESCO. Počas zasadnutia GK prebiehajú voľby do expertných orgánov UNESCO, ako aj do Výkonnej rady.

Výkonná rada (VR): zložená z 58 členov volených počas zasadnutia GK na obdobie 4 rokov. Stretáva sa dvakrát ročne (na jar a na jeseň) a dohliada nad implementáciou programov a rozhodnutí. 

Sekretariát UNESCO výkonný orgán, ktorý implementuje rozhodnutia GK a VR UNESCO. Je rozdelený do piatich programových sektorov: Vzdelávanie, Prírodné vedy, Spoločenské vedy, Kultúra a Informácie/Komunikácia.

Okrem hlavných orgánov UNESCO zastrešuje činnosť množstva expertných výborov a komisií, ktoré sa venujú doménam kompetencii UNESCO.

UNESCO je jediná organizácia v systéme OSN, ktorá funguje na duálnom princípe - pri organizácii pôsobia Stále delegácie pri UNESCO a na národnej úrovni fungujú Národné komisie pre UNESCO zodpovedné za implementáciu programov UNESCO v domácom prostredí. 

Ciele organizácie: Hlavným cieľom UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete.

Prostredníctvom svojich programov odpovedá na výzvy 21. storočia v rámci implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, vrátane oblastí dopadov zmeny klímy, etiky umelej inteligencie, slobody prejavu a tlače, či boja proti dezinformáciám.

Jej hlavnými prierezovými prioritami sú región Afriky, rodová rovnosť a mládež.

Podrobné informácie o pôsobení UNESCO sa dozviete na webovej stránke Home | UNESCO. UNESCO má taktiež aktívny profil na sociálnych sieťach - Facebook