sk | en

UNESCO

O UNESCO

Sídlo organizácie: Paríž
Najvyšší predstaviteľ:  generálna riaditeľka, aktuálne Audrey Azoulay z Francúzska, zvolená v novembri 2017, znovuzvolená 9. novembra 2021 na 41. Generálnej konferencii v Paríži na obdobie 4 rokov 
Oficiálne jazyky: angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština
Hlavné orgány : 
Generálna konferencia: zasadnutie 193 krajín, ktoré sa koná raz za dva roky. Generálna konferencia (GK) rozhoduje o smerovaní organizácie, rozpočte a prioritách a o prijatí nových členov. Počas GK prebiehajú voľby do expertných orgánov UNESCO, ako aj do Výkonnej rady.
Výkonná rada: zasadnutie 58 krajín zvolených počas GK, ktoré sa koná dvakrát ročne a dohliada nad implementáciou programov a rozhodnutí. 
Sekretariát UNESCO výkonný orgán organizácie. Je rozdelený do piatich programových sektorov: Vzdelávanie, Prírodné vedy, Spoločenské vedy, Kultúra a Informácie/Komunikácia.

Okrem hlavných orgánov UNESCO zastrešuje činnosť množstva expertných výborov a komisií, ktoré sa venujú doménam kompetencii UNESCO.

Hlavným cieľom UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. UNESCO je tak jedinou odbornou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva.