sk | en

UNESCO

UNESCO na Slovensku


UNESCO na Slovensku

Slovensko je aktívne vo všetkých piatich programových oblastiach UNESCO: vzdelávanie, prírodné vedy, spoločenské vedy, kultúra a komunikácia. Slovenská komisia pre UNESCO svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu týchto programov v domácom prostredí a podporuje tak šírenie ideálov UNESCO v rámci celého Slovenska.

Prínos organizácie UNESCO je citeľný aj vďaka samotnej značke UNESCO, ktorou sa hrdia vzdelávacie a vedecké inštitúcie, kultúrne pamiatky, mestá či prírodné skvosty. Táto značka podporuje medzinárodnú spoluprácu a rozvoj a je zárukou hodnoty pre krajinu a región. Uchádzať sa o ňu môžu okrem svetoznámych pamiatok kultúrneho, prírodného a nehmotného dedičstva taktiež biosférické rezervácie, geoparky, základné a stredné školy, univerzitné katedry, cenné historické dokumenty či mestá, ktoré podporujú kultúru, vzdelávanie, či kreatívny priemysel.

Na Slovensku máme aktuálne 4 UNESCO katedry, 25 pridružených škôl UNESCO, 8 pamiatok svetového dedičstva (6 kultúrnych a 2 prírodné), 9 prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva, 4 biosférické rezervácie, 1 geopark, 1 zápis v Registri Pamäti sveta, 1 Kreatívne mesto UNESCO a 1 Učiace sa mesto UNESCO. 

Všetky tieto dezignácie UNESCO sú pre Slovensko značným prínosom, aj keď výhody spojené so značkou UNESCO sú častokrát nenápadné. Expertíza UNESCO sa odráža v školských osnovách a v národných aj lokálnych politikách, predovšetkým v súvislosti s ochranou prírody a kultúry.

UNESCO predstavuje významný prínos aj pre slovenskú vedu. Slovensko je na medzinárodnej úrovni aktívne v mnohých vedeckých výboroch, ktoré sú hlavnými svetovými lídrami v oblastiach svojej pôsobnosti. Medzi prioritné oblasti Slovenskej republiky patrí ochrana biodiverzity v rámci programu Človek a biosféra – MAB (Man and Biosphere), manažment vodného hospodárstva v rámci Medzivládneho hydrologického programu IHP (Intergovernmental Hydrological Programme), ale aj spoločenskovedné otázky konzultované v rámci programu Riadenie spoločenských zmien MOST (Management of Social Transformation). Dôležitou a veľmi aktuálnou témou je bioetika a umelá inteligencia, ako aj zdieľanie a uchovávanie informácií v rámci programu Informácie pre všetkých - IFAP (Information for All). Spoločným cieľom vedeckých výborov Slovenskej komisie pre UNESCO je aj popularizácia vedy a spolupráca s mladou generáciou.

Prierezovou prioritou činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO je podpora rovnosti príležitostí a jej uplatňovanie v praxi. Toto sa darí napĺňať aj výrazným zastúpením žien vo vedení jednotlivých výborov v rámci Slovenskej republiky, ale aj nomináciami slovenských expertiek a vedkýň na medzinárodných fórach, ktoré organizuje UNESCO.

Vďaka spolupráci špecialistov a politikov zo 194 krajín sveta, UNESCO ponúka vynikajúce fórum na diskusiu a spoluprácu pri napĺňaní Cieľov udržateľného rozvoja 2030. Osobitne sa to týka rozvojového cieľa 4 „Kvalitné vzdelávanie“, kde je UNESCO hlavným gestorom v rámci systému OSN.

Brožúrka Značka UNESCO na Slovensku k náhľadu:             
http://www.unesco.sk/a/Znacka-UNESCO-na-Slovensku