sk | en

UNESCO

Voda

VODA

Všeobecne o Medzivládnom hydrologickom programe (IHP) (Intergovernmental Hydrological Programme)

Medzivládny hydrologický program je jediným medzivládnym programom systému Organizácie Spojených národov, ktorý sa venuje vodnému výskumu a vzdelávaniu, riadeniu vodných zdrojov a budovaniu kapacít v oblasti vodného hospodárstva. 

IHP umožňuje interdisciplinárny a integrovaný prístup k riadeniu povodí a vodonosných vrstiev, čo zahŕňa sociálny rozmer vodných zdrojov, a tiež podporuje a rozvíja medzinárodný výskum v oblasti hydrológie.  

Slovenský výbor pre Medzivládny hydrologický program (SV IHP)

Viac informácií nájdete na: : http://www.uh.sav.sk/ihp/en-us/

Zoznam členov Slovenského výboru IHP:

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.,Ústav hydrológie SAV, predseda

Prof. Ing. Ján Szolgay, CSc., Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU, podpredseda

Ing. Dana Halmová, PhD., Ústav hydrológie SAV, tajomníčka

Ing. Katarína Holubová, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ing. Jana Poórová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav 


Členovia pléna:

RNDr. Ladislav Holko, CSc., Ústav hydrológie SAV
Ing. Ľubomír Lichner, DrSc., Ústav hydrológie SAV
RNDr. Marián Melo, PhD., Univerzita Komenského v BA
RNDr. Pavol Nejedlík, PhD. Ústav vied o Zemi SAV
RNDr. Pavla Pekárová, Dr.Sc., Ústav hydrológie SAV
Prof. Ing. Andrej Šoltész, CSc. Katedra hydrotechniky STU
Ing. Peter Tarábek, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva
Doc. Ing. Roman Výleta, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU