sk | en

UNESCO

Voda

VODA

Slovenský výbor pre Medzinárodný hydrologický program (IHP)


Všeobecne o Medzionárodnom hydrologickom programe: 

(International Hydrological Programme)


Medzinárodný hydrologický program je jediným medzivládnym programom systému Spojených národov, ktorý sa venuje vodnému výskumu a vzdelávaniu, riadeniu vodných zdrojov a budovaniu kapacít v oblasti vodného hospodárstva. IHP umožňuje interdisciplinárny a integrovaný prístup k riadeniu povodí a vodonosných vrstiev, čo zahŕňa sociálny rozmer vodných zdrojov, a tiež podporuje a rozvíja medzinárodný výskum v oblasti hydrológie.  


Zoznam členov Slovenského výboru IHP:

Predseda:

RNDr. Pavol Miklánek, CSc., Ústav hydrológie SAV

Podpredseda:

Prof. Ing. Ján Szolgay, CSc., Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná fakulta STU

Členovia:

Ing. Dana Halmová, PhD., Ústav hydrológie SAV

Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta UK

Ing. Katarína Holubová, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ing. Jana Poórová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav

 
Viac informácií nájdete na: http://www.ih.savba.sk/ihp/mainpage.html