sk | en

UNESCO

Voda

VODA

Slovenský výbor pre Medzivládny hydrologický program (IHP)


Všeobecne o Medzivládnom hydrologickom programe: 

(Intergovernmental Hydrological Programme)

Medzivládny hydrologický program je jediným medzivládnym programom systému Spojených národov, ktorý sa venuje vodnému výskumu a vzdelávaniu, riadeniu vodných zdrojov a budovaniu kapacít v oblasti vodného hospodárstva. IHP umožňuje interdisciplinárny a integrovaný prístup k riadeniu povodí a vodonosných vrstiev, čo zahŕňa sociálny rozmer vodných zdrojov, a tiež podporuje a rozvíja medzinárodný výskum v oblasti hydrológie.  


Zoznam členov Slovenského výboru IHP:

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.,Ústav hydrológie SAV, predseda

Prof. Ing. Ján Szolgay, CSc., Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU, podpredseda

Ing. Dana Halmová, PhD., Ústav hydrológie SAV, tajomníčka

Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta UK

Ing. Katarína Holubová, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva

Ing. Jana Poórová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav 

Viac informácií nájdete na: http://www.ih.savba.sk/ihp/mainpage.html