sk | en

UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO:


JUDr. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

predseda Slovenskej komisie pre  UNESCO


Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

kollarm@fns.uniba.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku, študijná prodekanka, Prírodovedecká fakulta UK 


PhDr. Dagmar Kopčanová

kopcanova@vudpap.sk

vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 


PhDr. Katarína Kosová

kosova.katarina@pamiatky.gov.sk

vedúca Sekcie pre kultúru, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR 


RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

miklanek@uh.savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný hydrologický program" UNESCO (IHP), Ústav hydrológie SAV 


 Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

geolmich@savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP), Geologický ústav SAV


Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

miloslav.bahna@savba.sk

predseda Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských zmien" (MOST), Sociologický ústav SAV 


Ing. Július Oszlányi, CSc.

julius.oszlanyi@savba.sk

predseda Slovenského výboru pre program "Človek a biosféra" (MAB), Ústav krajinnej ekológie SAV 


 Ing. Alojz Androvič, PhD.

androvic@ulib.sk

predseda Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World), riaditeľ Úseku automatizácie a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave 


Mgr. Anna Polievková

unesco@ulib.sk

vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, koordinátorka siete Asociovaných škôl pri UNESCO (ASPnet), centier a klubov UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava 


Doc. Ivan Kotuliak, PhD.

ivan.kotuliak@stuba.sk

predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP),Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií STU


Ing. Mária Sliacka

maria.sliacka@mvro.sk


výkonná tajomníčka, PLATFORMA mimovládnych rozvojových organizácií 

Mgr. Martina Stiffelová

martina.stiffelova@minedu.sk

riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Ing. Ivana Magátová

ivana.magatova@mindop.sk

generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

rektor@truni.sk


rektor Trnavskej univerzity a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 

Mgr. Rastislav Rybanič

rastislav.rybanic@enviro.gov.sk


Ing. Lenka Mikulová

mikulova@arvi.sk


Ing. Mária Omastová, DrSc.

omastova@up.upsav.sk


Mgr. Edita Filadelfiová

edita.filadelfiova@mzv.sk
 

generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Ministerstvo životného prostredia SRriaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Úrad Slovenskej akadémie vied, SAVgenerálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO