sk | en

UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO:


Ing. Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

predseda Slovenskej komisie pre  UNESCO


Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

kollarm@fns.uniba.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku, študijná prodekanka, Prírodovedecká fakulta UK 


PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD

kopcanova@vudpap.sk

predsedníčka Sekcie pre výchovu a vzdelávanie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 


PhDr. Katarína Kosová

katarina.kosova@pamiatky.gov.sk

vedúca Sekcie pre kultúru SK UNESCO, expertka na ochranu hmotných kultúrnych pamiatok  


RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

miklanek@uh.savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný hydrologický program" UNESCO (IHP), Ústav hydrológie SAV 


 Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

geolmich@savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP), Geologický ústav SAV


doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

lucia.mokra@fses.uniba.sk

dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, predsedníčka Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských zmien" (MOST) 


Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.

vladimira.fabriciusova@sopsr.sk

generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


 Ing. Silvia Stasselová

silvia.stasselova@ulib.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World), generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave


Mgr. Natália Fillová, PhD

unesco@ulib.sk

  

vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, koordinátorka siete Asociovaných škôl pri UNESCO (ASPnet), centier a klubov UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava 


Doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

ivan.kotuliak@stuba.sk

predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP),Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií STU


Mgr. Daniel Kaba, LL.M.

daniel.kaba@mvro.sk


výkonný tajomník, PLATFORMA mimovládnych rozvojových organizácií 

Mgr. Martina Klofáčová

martina.klofacova@minedu.sk

riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Mag. (FH) Radúz Dula

raduz.dula@mindop.sk

riaditeľ odboru štátnej politiky cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

rektor@truni.sk


rektor Trnavskej univerzity a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 

Mgr. PhDr. Lukáš Kuchta

lukas.kuchta@enviro.gov.sk

riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov, Ministerstvo životného prostredia SR


Ing. Boris Greguška, PhD.
boris.greguska@land.gov.sk 

lesnícky expert, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Ing. Mária Omastová, DrSc.
omastova@up.upsav.sk

Slovenská akadémia vied, Ústav polymérov SAV

Ing. Viera Grigová
unesco@mzv.sk


Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: 02/ 5978 - 3657
E-mail: unesco@mzv.sk

generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO