sk | en

UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO


Ing. Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

predseda Slovenskej komisie pre  UNESCO


Prof. Lubica Lacinová, D.Sc.

lacinova@up.upsav.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku, študijná prodekanka, Prírodovedecká fakulta UK 


PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD

predsedníčka Sekcie pre výchovu a vzdelávanie 


PhDr. Katarína Kosová


predsedníčka Sekcie pre kultúru SK UNESCO, expertka na ochranu hmotných kultúrnych pamiatok  


RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

miklanek@uh.savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný hydrologický program" UNESCO (IHP), Ústav hydrológie SAV 


 Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

geolmich@savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP), Geologický ústav SAV


doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

lucia.mokra@fses.uniba.sk

dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, predsedníčka Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských zmien" (MOST) 


Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.

vladimira.fabriciusova@enviro.gov.sk

predsedníčka Slovenského výboru Programu Človek a biosféra


 Ing. Silvia Stasselová

silvia.stasselova@ulib.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World), generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave


Mgr. Natália Fillová, PhD

unesco@ulib.sk

  

vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, koordinátorka siete Asociovaných škôl pri UNESCO (ASPnet), centier a klubov UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava 


Prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

ivan.kotuliak@stuba.sk

predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP),Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií STU


Mgr. Daniel Kaba, LL.M.

daniel.kaba@ambrela.org


výkonný tajomník, PLATFORMA mimovládnych rozvojových organizácií 

Mgr. Martina Klofáčová

martina.klofacova@minedu.sk

riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Ing. Tomáš Ondrčka

tomas.ondrcka@mindop.sk

generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mgr. Barbora Kocianová

barbora.kocianova@culture.gov.sk

odbor medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo kultúry SR


Ing. Kvetoslav Kmec
kvetoslav.kmec@vlada.gov.sk 

Agenda 2030 a strategické plánovanie, Úrad podpredsedu vlády SR

Mgr. Martin Gergely

martin.gergely@enviro.gov.sk


Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
lubica.volanska@savba.sk

riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo životného prostredia SR


samostatná vedecká pracovníčka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i.

Mgr. Denisa Koterec Frelichová
unesco@mzv.sk


Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: 02/ 5978 3615
E-mail: unesco@mzv.sk


Sociálne siete: 

https://www.facebook.com/Slovenská-komisia-pre-UNESCO-111763501326640/

https://www.instagram.com/skunesco/

generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO