sk | en

UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO:


JUDr. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

predseda Slovenskej komisie pre  UNESCO


Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

kollarm@fns.uniba.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku, študijná prodekanka, Prírodovedecká fakulta UK 


PhDr. Dagmar Kopčanová

kopcanova@vudpap.sk

vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 


PhDr. Katarína Kosová

kosova.katarina@pamiatky.gov.sk

vedúca Sekcie pre kultúru, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR 


RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

miklanek@uh.savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný hydrologický program" UNESCO (IHP), Ústav hydrológie SAV 


 Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

geolmich@savba.sk

predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP), Geologický ústav SAV


Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.

miloslav.bahna@savba.sk

predseda Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských zmien" (MOST), Sociologický ústav SAV 


Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.

vladimira.fabriciusova@sopsr.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre program "Človek a biosféra" (MAB), riaditeľka Správy CHKO a biosférickej rezervácie Poľana


 Ing. Alojz Androvič, PhD.

androvic@ulib.sk

predseda Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World), riaditeľ Úseku automatizácie a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave 


Mgr. Natália Fillová 

unesco@ulib.sk

  

vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, koordinátorka siete Asociovaných škôl pri UNESCO (ASPnet), centier a klubov UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava 


Doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

ivan.kotuliak@stuba.sk

predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP),Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií STU


Ing. Mária Sliacka

maria.sliacka@mvro.sk


výkonná tajomníčka, PLATFORMA mimovládnych rozvojových organizácií 

Mgr. Martina Stiffelová

martina.stiffelova@minedu.sk

riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Ing. Ivana Magátová

ivana.magatova@mindop.sk

generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

rektor@truni.sk


rektor Trnavskej univerzity a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 

zástupca Ministerstva životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR


Ing. Boris Greguška, PhD.
boris.greguska@land.gov.sk 

lesnícky expert, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Ing. Mária Omastová, DrSc.
omastova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied, SAV

PhDr. Mária Krasnohorská
maria.krasnohorska@mzv.sk


Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel: 02/ 5978 - 3657
Fax: 02/ 5978 - 3659
E-mail: unesco@mzv.sk

Generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO