sk | en

UNESCO

UNESCO

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Historické jadro mesta Bardejov
Historické jadro mesta Bardejov
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

UNESCO (z angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, je organizácia, ktorej posolstvo spočíva v budovaní svetového mieru vďaka medzinárodnej spolupráci v oblastiach vzdelávania, kultúry a vedy. Je jednou z 15 špecializovaných agentúr v systéme Organizácie Spojených národov (OSN). 

Organizácia bola založená v roku 1945 na medzinárodnej konferencii v Londýne ako reakcia na dve zdrvujúce svetové vojny, kedy si medzinárodné spoločenstvo uvedomilo, že ekonomické a politické dohody na udržanie trvalého mieru nestačia. Ľudí je potrebné viesť k morálnej a intelektuálnej solidarite a vzájomnému porozumeniu. Československo bolo jedným zo zakladateľských štátov UNESCO.


V preambule ústavy UNESCO sa píše: "Keďže vojny začínajú v mysliach mužov a žien, obrana mieru sa musí budovať práve v mysliach ľudí.“ UNESCO sa o to usiluje pomocou výchovných a vzdelávacích programov, zdieľaniu poznatkov o prírodných a spoločenských vedách, rozvoja kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva, podpory správneho využitia informačných a komunikačných technológii a ochrany životného prostredia.

UNESCO poskytuje priestor pre interkulturálny dialóg, vďaka ktorému krajiny spoločne nachádzajú riešenia na aktuálne výzvy. Je jedinou odbornou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva.

Pri tvorbe programov sa UNESCO riadi princípmi rodovej rovnosti a špeciálnu pozornosť venuje mládeži a Afrike.

Prioritou organizácie je aj implementácia Cieľov udržateľného rozvoja 2030.

Programová náplň práce UNESCO je členená do 5 hlavných sektorov:

1)      Vzdelávanie

2)      Prírodné vedy

3)      Spoločenské a humanitné vedy

4)      Kultúra (vrátane svetového dedičstva)

5)      Komunikácie a informácie