sk | en

UNESCO

UNESCO

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Historické jadro mesta Bardejov
Historické jadro mesta Bardejov
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka

UNESCO

UNESCO (z angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, je medzinárodnou organizáciou, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a porozumenie v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky a tiež presadzovať úctu k ľudským právam a právnemu poriadku a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. 
UNESCO vzniklo v roku 1945 ako reakcia na dve zdrvujúce svetové vojny. Vojna takého obrovského rozsahu, že pohltila celý svet sa v dvadsiatom storočí objavila po prvýkrát a nielenže sa objavila ako nový, veľmi nebezpečný jav, o dve desaťročia sa aj zopakovala, zanechajúc za sebou len spúšť a ruiny. To bol jasný signál pre svet, že na uchovanie vytúženého mieru nestačí budovať len vzťahy medzi jednotlivými krajinami, prostredníctvom rôznych politických či ekonomických dohôd – mier je totiž nevyhnutné budovať na základoch morálnej a intelektuálnej solidarity ľudstva  ako celku. 

Z tohto dôvodu hlavná náplň práce UNESCO spočíva v:

1. Rozvoji vzdelanosti  v záujme toho, aby malo každé dieťa prístup ku kvalitnému vzdelaniu, jednému zo základných ľudských práv a zároveň aj jednému z predpokladov zdravého vývoja osobnosti.

2. Budovaní medzikultúrneho porozumenia – prostredníctvom ochrany kultúrneho dedičstva (UNESCO prišlo s myšlienkou „svetového dedičstva“, pričom lokality s uvedeným označením majú výnimočnú svetovú hodnotu) a podpory kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu.

3. Podporovaním vedeckej spolupráce – napr. prostredníctvom systému včasného varovania pred prílivovými vlnami tsunami alebo prostredníctvom vytvárania cezhraničných vodohospodárskych dohovorov, v záujme upevnenia vzťahov medzi národmi a spoločenstvami.

4. Ochrane slobody prejavu – ako nevyhnutnej podmienky pre demokraciu, rozvoj a ľudskú dôstojnosť.


UNESCO je jedinou odbornou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva.