sk | en

UNESCO

Svetové dedičstvo a Nehmotné kultúrne dedičstvo

Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO

Svetové dedičstvo UNESCO

Vlajkovou loďou UNESCO, vďaka ktorej sa táto organizácia dostala do povedomia širokej verejnosti, je program Svetové dedičstvo. Tento pojem vznikol na základe Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho  a prírodného dedičstva, ktorý bol prijatý Generálnou konferenciou UNESCO 16. novembra 1972 a platnosť nadobudol 17. decembra 1975.

Dohovor vychádza z myšlienky, že na svete existujú miesta, či už prírodné alebo vytvorené ľuďmi, s takou výnimočnou hodnotou pre celý svet, že by mali byť považované za dedičstvo celého ľudstva (nielen za dedičstvo tej-ktorej krajiny či regiónu), ktoré by požívalo zvláštnu ochranu, aby sa zaistilo jeho zachovanie aj pre ďalšie generácie. Od roku 1978 sú tieto výnimočné lokality zapisované do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Každý štát, ktorý prijal Dohovor o svetovom dedičstve, môže navrhnúť na zápis do tohto zoznamu svoje kultúrne pamiatky a prírodné lokality, spĺňajúce kritériá jedinečnej svetovej hodnoty, zachovania autenticity a integrity a zabezpečenia adekvátnej ochrany.

K dohovoru pristúpilo celkovo 195 krajín a na Zozname svetového dedičstva je aktuálne zapísaných 1 157 lokalít zo 167 zmluvných štátov dohovoru (z toho 900 kultúrnych, 218 prírodných a 39 zmiešaných). Z pamiatok zapísaných na Zoznam svetového dedičstva je 43 cezhraničných, čo ešte výraznejšie umocňuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany spoločného dedičstva ľudstva. 55 lokalít je v súčasnosti označených ako svetové dedičstvo v ohrození a 3 pamiatky boli zo zoznamu vyškrtnuté. Bližšie informácie na UNESCO World Heritage Centre - World Heritage List.

Idea svetového dedičstva je výnimočná v tom, že v sebe spája ochranu prírody s ochranou kultúrnych pamiatok. Kladúc veľký dôraz na úlohu miestnych komunít slúži dohovor nielen ako prostriedok na zachovanie samotných lokalít svetového dedičstva, ale tiež na riešenie súvisiacich problémov vyplývajúcich z rýchlej urbanizácie, ekonomickej transformácie, masového turizmu, prírodných katastrof, klimatických zmien a iných naliehavých otázok súčasnosti.  

Viac informácií na webovej stránke Centra svetového dedičstva.

Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku

Kontakt:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

 

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Pod pojmom kultúrne dedičstvo si netreba predstavovať len kultúrne pamiatky v podobe historických stavieb, či súborov kultúrnych predmetov. Mnoho kultúr na tomto svete nemá materiálne pamiatky, napriek tomu prežívajú a z generácie na generáciu sa ústnou formou odovzdávajú príbehy, skúsenosti, rituálne praktiky, či remeselné zručnosti, ktoré možno súhrnne označiť pojmom „nehmotné kultúrne dedičstvo“ alebo aj „živé dedičstvo“.

Na ochranu tejto mimoriadne zraniteľnej kategórie kultúrneho dedičstva členské štáty UNESCO  v roku 2003 prijali Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

Celkovo dohovor do roku 2023 podpísalo 181 krajín sveta, Slovenská republika ho ratifikovala v roku 2006.

Okrem množstva iných funkcií používa Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva najmä štyri nástroje:

1. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva je najrozsiahlejším i mediálne najznámejším zoznamom.

2. Register dobrých praktík, ktorý je pre samotnú ochranu živého dedičstva najdôležitejším zo všetkých uvedených zoznamov, obsahuje programy, projekty a aktivity, ktoré sa osvedčili ako najlepšie pri ochrane nehmotného či živého dedičstva.

3. Zoznam prvkov, ktoré potrebujú naliehavú ochranu, pretože sa nachádzajú vo vojnových zónach alebo sú napríklad príliš silno ohrozované globálnymi zmenami.

4. Finančná podpora formou projektu UNESCO na výskum či vytváranie mechanizmov na zachovanie živého dedičstva.

Zápis prvku na niektorý z uvedených zoznamov predstavuje medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO priznáva výnimočným javom tradičnej ľudovej kultúry, akými sú napr. hudba, tanec, rituály a mytológia, poznatky a praktiky týkajúce sa prírody a sveta, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i miesta či priestory s osobitným kultúrnym významom.

Viac informácií na webovej stránke UNESCO Intangible Cultural Heritage
 

Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku

Kontakt:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u

Balkánska 31/66
853 08 Bratislava - Rusovce

email: tlk@sluk.sk