sk | en

UNESCO

Sokoliarstvo - živé dedičstvo ľudstva

Sokoliarstvo


Sokoliarstvo je umenie lovu pomocou dravých vtákov. Tvorí ho súbor poznatkov, zručností, pomôcok a postupov potrebných k spôsobilosti vykonávať manipuláciu s pernatým dravcom v jeho vývojových štádiách za účelom ochrany, chovu, výcviku a lovu. Sokoliarstvo patrí k prastarým spôsobom získavania potravy. Na území Slovenska bolo realizované od 5. storočia a najznámejšie artefakty o ňom sú z čias Veľkej Moravy. V priebehu jeho histórie bolo realizované šľachtou, klérom i bežným obyvateľstvom. S ohľadom na históriu, geotyp a genotyp krajiny, prešlo sokoliarstvo na Slovensku procesom vývoja a adaptácie v rozličných podmienkach, čím získalo vlastné lokálne špecifiká pri jeho realizácii v rovinách výcviku dravcov a využívaní dravých vtákov (sokolov, jastrabov, orlov, sov). Odovzdávanie týchto poznatkov a zručností prebieha najmä osobnou komunikáciou staršieho sokoliara a záujemcu (kandidáta) v rámci povinnej, minimálne ročnej kandidátskej praxe.

Sokoliari na Slovensku sú organizovaní v dvoch sokoliarskych kluboch zriaďujúcich regionálne sokoliarske strediská, ktoré spolu s individuálnou činnosťou sokoliarov pokrývajú celé Slovensko. Primárna funkcia sokoliarstva sa vplyvom spoločenských a technologických zmien stáva okrajovou a v súčasnosti sa sokoliarstvo realizuje najmä cez prezentačné aktivity sokoliarskeho umenia na kultúrnych a spoločenských podujatiach, kde slúži ako obraz dobového života pri spoznávaní vlastnej histórie. V súčasnosti sa uplatňuje sokoliarstvo pri biologickej ochrane miest, letísk a poľnohospodárskych plodín. Rovnako významná je činnosť členov spoločenstva pri posilňovaní genofondu, vďaka ktorej boli sokoliarskym chovom do voľnej prírody vrátené vzácne druhy dravcov. Sokoliarstvo sa vyučuje aj na základných, stredných a vysokých školách s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním.

 

Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva bolo zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva už v r. 2016 ako projekt 18 krajín z celého sveta. Dňa 14. decembra 2021 bola táto medzinárodná nominácia úspešne rozšírená o ďalších 6 krajín, vrátane Slovenska. Aktuálne je do nej zapojených 24 krajín (Saudská Arábia, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Spojené arabské emiráty, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Maroko, Kazachstan, Mongolsko, Pakistan, Portugalsko, Katar, Sýria, Južná Kórea, Česká republika, Slovensko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko a Poľsko). Vzhľadom na počet zúčastnených krajín ide zatiaľ o najväčšiu nomináciu v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Viac informácií nájdete na: https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/sokoliarstvo/