sk | en

UNESCO

„Naše riešenia sú v prírode“ - Svetový deň biodiverzity (22. máj)

externé informácie

Aj tento rok si 22. 5. pripomíname Svetový deň biodiverzity, ktorého mottom v r. 2020 je: „Naše riešenia sú v prírode“.  Táto téma poukazuje na to, že biodiverzita zostáva odpoveďou na množstvo výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktorým všetci čelíme. Biodiverzita je základom udržateľnej b ...


21. máj - Svetový deň kultúrnej diverzity

externé informácie

Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj, ktorý si každoročne pripomíname 21. mája, oslavuje nielen bohatstvo svetových kultúr, ale vyzdvihuje aj základnú úlohu medzi-kultúrneho dialógu pri dosahovaní mieru a trvalo udržateľného rozvoja. Valné zhromaždenie OSN prvýkrát vyhlásilo tento ...


Výzva na ceny UNESCO v oblasti vzdelávania – Konfuciova cena a Cena kráľa Sedžonga za rozvoj gramotnosti vo svete

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Čínskej ľudovej republiky a s vládou Kórejskej republiky vyhlasujú súťaže o najlepšie vzdelávacie projekty v oblasti šírenia gramotnosti vo svete. Ceny sú udeľované jednotlivcom, krajinám či mimovládnym organizáciám za ich jedinečný prínos k napĺňaniu Cieľa udržateľného rozvoja ...


Podujatie UNESCO k Svetovému dňu slobody tlače – dnes 4.5.2020 o 17.00 hod online

externé informácie

UNESCO si dnes pripomenie Svetový deň slobody tlače (3.5.) diskusiou na vysokej úrovni pod názvom „Sloboda tlače a zvládanie dezinformácií v kontexte COVID-19“ za účasti generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulay a GT OSN Antonia Guterresa. Podujatie môžete sledovať online dnes 4.5.2020 od 17.00 h ...


Medzinárodná cena L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021

externé informácie

UNESCO spolu s firmou L'Oréal vyhlásili nový ročník Medzinárodnej súťaže L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021, určenej pre vedkyne v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených sumou 100 000,- eur za ich jedinečný prínos pre rozvoj vedy.   Program ...


Štátny tajomník MK SR na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO - riešenie problémov s COVID-19

externé informácie

Štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš vystúpil na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO zameranom na riešení problémov spôsobených pandémiou COVID-19 v oblasti kultúry UNESCO v rámci mobilizácie síl  a hľadania riešení problémov spôsobených pandémiou COVID-19 uskutočnilo 22. ...


Výzva pre slovenské mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO (Learning Cities)

externé informácie

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO a zaradiť sa tak medzi 173 miest z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, vyučovanie na pracovisku, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a komunitách. Sieť Učiacich ...


Svetová správa o stave vody vo svete: Voda a klimatické zmeny

externé informácie

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) bola uverejnená Svetová správa o stave vody, zameraná na vzťah medzi vodou a klimatickými zmenami UN World Water Development Report (WWDR), ktorá je voľne dostupná na https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020 Program UNESCO pre hodnot ...


Slovensko predložilo ďalšiu nomináciu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu NKD ľudstva UNESCO - Sokoliarstvo

externé informácie

Slovensko predložilo ďalšiu nomináciu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO - Sokoliarstvo V pondelok 30. marca 2020, Slovensko spolu so Spojenými arabskými emirátmi, Holandskom, Írskom, Chorvátskom, Poľskom  a Kirgizskom, predložilo Sekretariátu UNESC ...


Prihláste sa do medzinárodnej súťaže krátkych študentských filmov na tému Deklarácia ľudských práv

externé informácie

Žiaci a študenti vo veku od 10 do 20 rokov sa môžu zapojiť do súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach, ktorá sa koná v rámci každoročného filmového festivalu this human world. Stačí mať dobrý nápad a mobilný telefón, či kameru. Cieľom súťaže je predstaviť jeden z tridsiatich článkov ...


Slovensko sa zapojilo do diskusie UNESCO o vedeckej spolupráci pri riešení krízy spôsobenej nákazou COVID-19

externé informácie

UNESCO v pondelok 30. marca 2020 zvolalo celosvetovú online konferenciu na úrovni ministrov zodpovedných za oblasť vedy a výskumu. Jej cieľom bolo hľadať možnosti medzinárodnej spolupráce v kontexte pandémie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19. Do online diskusie sa zapojilo 122 krajín, ako aj z ...


Svetová koalícia UNESCO a UNHCR pre vzdelávanie na diaľku – odpoveď na výzvy pandémie COVID-19

externé informácie

V čase, keď sa až 87% celosvetovej študentskej populácie dotýkajú zatvorené školy, spúšťa UNESCO svetovú koalíciu pre vzdelávanie, ktorej cieľom je podporiť štáty vo vybudovaní vzdelávania na diaľku, zvlášť s prihliadnutím na potreby najzraniteľnejších detí a mládeže. „Nikdy predtým nebolo vzdeláva ...


Chov plemena koní lipican nominovaný na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO

externé informácie

Slovensko spolu so Slovinskom, Talianskom, Bosnou a Hercegovinou, Chorvátskom, Maďarskom, Rakúskom a Rumunskom odovzdali v sídle UNESCO formálny návrh na zapísanie tradície spojenej s chovom koní plemena lipican na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. O jeho zápise rozhodne ...


UNESCO spúšťa celosvetovú koalíciu na urýchlenie implementácie vzdelávania na diaľku

externé informácie

Podľa stavu z utorka 17. marca 2020 muselo na celom svete kvôli pandémii COVID-19 ostať doma viac ako 850 miliónov školopovinných detí a univerzitných študentov, čo je zhruba polovica svetovej študentskej populácie. V 102 krajinách sú školy uzavreté celoštátne a v ďalších 11 existujú lokálne uzávery ...


UNESCO sa stáva lídrom v oblasti etiky umelej inteligencie (AI)

externé informácie

Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay v marci 2020 vymenovala expertnú skupinu, ktorá má pripraviť univerzálne odporúčania o etických aspektoch rozvoja umelej inteligencie. 24 popredných expertov v tejto oblasti -  mužov aj žien zo všetkých regiónov sveta - tak dostalo priestor pre ovplyvňovani ...


Cena UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat

externé informácie

Aj napriek značnému pokroku za posledných dvadsať rokov, milióny dievčat stále nemajú prístup k základnému vzdelaniu, alebo sú nútené ukončiť školskú dochádzku predčasne. Dôvodom môže byť konflikt v krajine, nútené manželstvo, či rodová diskriminácia. Až dve tretiny negramotnej populácie na svete sú ...


Mestá a obce Slovenska sa môžu zapojiť do projektov UNESCO

externé informácie

UNESCO projekty pre mestá a obce UNESCO - Organizácia Spojených národov pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru je špecializovaná medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži, ktorej cieľom je rozvíjať spoluprácu v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, kultúry, ochrany ku ...


Prihláste sa do medzinárodnej súťaže „Zelený svet“ pod záštitou SK UNESCO

externé informácie

Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP vyhlasuje súťaž umeleckých prác na tému Zelený svet: Je to v mojich rukách. Súťaž vyzýva žiakov, študentov a pedagógov k tomu, aby svojou tvorivosťou vyjadrili postoj k znečisťovaniu a ničeniu životného prostredia kvôli ľudskej nedbalosti, či chamtivosti. ...


Online konferencia UNESCO o inteligentných mestách

externé informácie

Zaujímaš sa o inovácie a smart mestá? V dňoch 17.-19. marec 2020 budeš mať možnosť sledovať online konferenciu UNESCO Netexplo Forum 2020 na odkaze https://en.unesco.org/netexpl. Vybrané mestá z celého sveta sa podelia o svoje "smart"  skúsenosti a fórum unikátnym spôsobom predstaví niekoľko originá ...


Žiaci pridruženej školy UNESCO v Prievidzi pomáhajú Afrike

externé informácie

Žiaci pridruženej školy UNESCO, Obchodnej akadémie F. Madvu 2 v Prievidzi, pomohli dobrovoľníckej organizácii Lions Club Bona Fide vyzbierať 175 už nepotrebných okuliarov, ktoré po vytriedení môžu pomôcť riešiť problémy slabozrakých ľudí v rozvojových krajinách, najmä v Afrike. O zbierku sa zaslúži ...