sk | en

UNESCO

UNESCO oslávilo Svetový deň umenia (15. apríl)

externé informácie

  Umenie pomáha posilňovať väzby medzi umeleckou tvorbou a spoločnosťou, zvyšovať povedomie o rozmanitosti umeleckých prejavov a zdôrazňovať prínos umelcov pre trvalo udržateľný rozvoj. Je to tiež príležitosť upriamiť pozornosť na umelecké vzdelávanie na školách, pretože kultúra môže pripraviť cest ...


Múzeá a galérie v čase pandémie

externé informácie

V roku 2020 boli múzeá vo svete zatvorené v priemere 155 dní a od začiatku roku 2021 muselo mnoho z nich opäť zavrieť dvere, čo malo za následok v priemere 70% pokles návštevnosti a 40-60% pokles v príjmoch v porovnaní s rokom 2019. UNESCO zverejnilo správu, ktorá poskytuje predbežné hodnotenie sit ...


Výsledky globálneho prieskumu verejnej mienky o svete v roku 2030

externé informácie

UNESCO uverejnilo výsledky prieskumu verejnej mienky zrealizovaného v priebehu roka 2020, v rámci ktorého 15 000 respondentov z celého sveta vyjadrilo svoje predstavy o našej planéte Zem v roku 2030. Výsledky prieskumu poukazujú na skutočnosť, že ľudí najviac trápia klimatické zmeny a strata biodive ...


Romano fórum – menšinový online magazín o multikultúrnom dialógu

externé informácie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla) spustilo združenie eduRoma nový jedinečný menšinový online magazín Romano fórum. Cieľom magazínu je podporovať žurnalistiku v oblasti postavenia Rómov na Slovensku, širšie otváranie celospoločenských tém ako sú: rovnosť šancí, spravodlivý prístup ...


Medzinárodná cena L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

externé informácie

2022 L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards UNESCO a spoločnosť L'Oréal vyhlásili výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatik ...


Bezplatný online kurz: Manažment turizmu v lokalitách UNESCO

externé informácie

Medzinárodná sieť univerzít UNESCO/ UNITWIN pod vedením parížskej Sorbonny  pripravila už tretiu časť online kurzu „Manažmentu turizmu v lokalitách UNESCO“, do ktorého sa zapojilo už viac ako 12 tisíc študentov a profesionálov z celého sveta. Kurz je zameraný na témy udržateľnosti a turistického mar ...


Fotosúťaž pre neštátne vzdelávacie inštitúcie

externé informácie

UNESCO vyhlásilo súťaž o najlepšiu fotografiu zachytávajúci prácu neštátnych organizácií, ako sa venujú vzdelávaniu a súvisiacim aktivitám. Najlepšie fotografie budú použité v tohtoročnej správe Global Education Monitoring Report a víťaz získa výhru 500 dolárov. Viac informácií o súťaži a inštrukcie ...


Vedkyne, prihláste svoju prácu do programu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede !

externé informácie

SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY. Štartuje piaty ročník projektu L´Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko -talentový program. L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko je talentový program, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal  spolu s partnermi: Slovenská komisia pre UNE ...


Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO

externé informácie

Milí priatelia Slovenskej komisie pre UNESCO, predstavujeme najnovšie číslo nášho newlettra a želáme príjemné čítanie.  Sekretariát SK UNESCO


Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu!

externé informácie

  Slovenská komisia pre UNESCO aj v tomto roku podporí podujatie Girl’s Day venované stredoškoláčkam, ktorého cieľom je motivovať dievčatá k štúdiu informatiky. Aktivity občianskeho združenia Aj Ty v IT sú prínosné pre technologicky rovnú spoločnosť na Slovensku a pomáhajú napĺňať ideály UNESCO, ku ...


Medzinárodné výskumné centrum pre umelú inteligenciu IRCAI

externé informácie

V slovinskej Ľubľane bolo pod záštitou UNESCO slávnostne otvorené nové Medzinárodné výskumné centrum pre umelú inteligenciu IRCAI. Centrum sa zameria na vývoj nástrojov a služieb, založených na využívaní umelej inteligencie, ktoré členským štátom UNESCO umožnia urýchliť ich úsilie v napĺňaní cieľov ...


Naša planéta, naša budúcnosť: UNESCO fórum o biodiverzite

externé informácie

Pozývame Vás na online fórum o biodiverzite, ktoré sa uskutoční na pôde UNESCO dňa 24. marca 2021 od 13:00h do 17:30h na odkaze: https://en.unesco.org/news/unesco-forum-biodiversity Fórum sa koná pri príležitosti 50. výročia programu Človek a Biosféra, MAB (Man and Biosphere), v ktorom je Slovensko ...


Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie (21. marec)

externé informácie

Téma boja proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii je jednou z prierezových priorít UNESCO v rámci jeho programov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie, ktorý si každoročne pripomínane 21. marca, UNESCO v pondelok 22.3.2021 usporiadalo Globálne fórum proti ra ...


Svetový deň vody 2021: Ocenenie vody (Valuing water)

externé informácie

Odkaz na Svetovú správu o vývoji vody 2021 , World Water Development Report: Valuing Water 2021: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724    Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhro ...


Prvky nehmotného dedičstva Slovenska - vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov 2021

externé informácie

Ministerka kultúry SR Natália Milanová vyhlásila 10. marca 2021 novú výzvu na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Nominácie je možné predkladať do 3 ...


Globálne fórum proti rasizmu a diskriminácii

externé informácie

Dňa 22. marca 2021 sa na pôde UNESCO uskutoční online podujatie „Globálne fórum proti rasizmu a diskriminácii“, zorganizované v reakcii na narastajúcu rasovú diskrimináciu a násilie vo svete. Témou podujatia budú priame aj nepriame formy diskriminácie proti osobám na základe ich etnicity, pôvodu, id ...


Sieť kreatívnych miest UNESCO – Výzva na predloženie kandidatúr

externé informácie

UNESCO vyhlásilo výzvu na predloženie kandidatúr miest na členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Kandidatúru môžu mestá predkladať do 30. júna 2021. Prestížna Sieť kreatívnych miest UNESCO združuje mestá, ktoré považujú kultúrny priemysel za kľúčový pre svoj rozvoj. Sieť mestám umožňuje spolupr ...


Cena UNESCO za popularizáciu vedy

externé informácie

UNESCO a vláda Indie vyhlasujú výzvu na predloženie nominácií na Cenu UNESCO Kalinga za popularizáciu vedy. Cena bude udelená výnimočnej osobnosti, ktorá sa pričinila k popularizácii vedy, či už z pozície spisovateľa, učiteľa, filmára, alebo audiovizuálneho prednášateľa. Kandidáti môžu, ale nemusia ...


Cena UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat 2021

externé informácie

UNESCO spolu s vládou Číny vyhlasujú ďalší ročník Ceny UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat, ktorej víťazi budú ocenení sumou 50 tisíc dolárov za najlepšie vzdelávacie projekty pre dievčatá a ženy. Aj napriek značnému pokroku za posledných dvadsať rokov, milióny dievčat stále nemajú prístup ...


EkoKvíz – nový vedomostný online kvíz zameraný na environmentálne témy

externé informácie

  EkoKvíz je celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorý má za cieľ pozitívne motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem. Slováci v ňom budú môcť bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástraháchsúč ...