sk | en

UNESCO

Základné údaje, poslanie a úlohy

Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO)

Základné informácie

UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá sa programovo opiera o spoluprácu s národnými komisiami pre UNESCO pôsobiacimi v jednotlivých členských krajinách. Národné komisie spolupracujú so Stálymi delegáciami pri UNESCO a so Sekretariátom na napĺňaní programov a vízií organizácie. 

Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) je poradným orgánom vlády SR v záležitostiach týkajúcich sa UNESCO a vzťahov Slovenskej republiky k tejto organizácii. Plní úlohy vyplývajúce z jej funkcie národnej komisie pre UNESCO v súlade s čl. VII Ústavy UNESCO a Charty národných komisií UNESCO. 

SK UNESCO vznikla v r. 1993, avšak v r. 2016, kedy nadobudol platnosť nový štatút SK UNESCO, prešla zásadnou transformáciou. Jej hlavným poslaním je podporovať a rozvíjať programy UNESCO v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia či informácií a za týmto účelom získavať a zapájať do spolupráce na jednotlivých projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a oddelení príslušných ministerstiev a jednotlivcov.

SK UNESCO reflektuje štruktúru činností organizácie UNESCO, ktorá je rozdelená do 5 programových sektorov (vzdelávanie; prírodné vedy; spoločenské a humanitné vedy; kultúra a svetové dedičstvo a komunikácia a informácie). 

Jej odbornými orgánmi sú slovenské výbory (7) a dve sekcie:

 • Slovenský výbor pre medzivládny program Človek a biosféra
 • Slovenský výbor pre medzivládny program Informácie pre všetkých
 • Slovenský výbor pre program Riadenia spoločenských zmien
 • Slovenský výbor pre program bioetiky
 • Slovenský výbor pre Medzinárodný geovedný program
 • Slovenský výbor pre Medzivládny hydrologický program
 • Slovenský výbor pre program Pamäť sveta
 • Sekcia pre výchovu a vzdelávanie
 • Sekcia pre kultúru

Za materiálne a administratívno-organizačné zabezpečenie činnosti SK UNESCO zodpovedá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sídli Sekretariát komisie vedený generálnym tajomníkom. Ten koordinuje spoluprácu medzi členmi komisie, slovenskými subjektmi zainteresovanými v oblastiach činnosti UNESCO a organizáciou UNESCO so sídlom v Paríži. 


Hlavné úlohy SK UNESCO

 • Zabezpečuje aktívnu účasť SR na príprave, plánovaní, uskutočňovaní a hodnotení programov UNESCO.
 • Informuje širokú verejnosť a inštitúcie o činnosti UNESCO všeobecne, ako aj konkrétne o uskutočňovaných aktivitách.
 • V styku s vládnymi orgánmi, ministerstvami a rôznymi organizáciami koordinuje činnosť vyplývajúcu zo spolupráce s UNESCO.
 • Pôsobí ako spojovací medzičlánok medzi Sekretariátom UNESCO v Paríži a národnými orgánmi a inštitúciami, v spolupráci so Stálou delegáciou SR pri UNESCO so sídlom v Paríži.
 • Rozvíja spoluprácu v oblasti vedy, kultúry, výchovy a vzdelávania s ďalšími národnými komisiami.
 • Zabezpečuje navrhovanie vhodných kandidátov do orgánov UNESCO.
 • Zabezpečuje presadzovanie návrhov SR do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, zoznamu UNESCO Pamäť sveta a ďalších zoznamov kultúrneho dedičstva UNESCO.