sk | en

UNESCO

Základné údaje, poslanie a úlohy

Slovenská komisia pre UNESCO: Základné informácie

 

UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá sa programovo opiera o spoluprácu s národnými komisiami pre UNESCO v členských krajinách. Národné komisie spolupracujú so Stálymi delegáciami pri UNESCO a so Sekretariátom na napĺňaní programov a vízií organizácie. Slovenská komisia pre UNESCO spadá pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Komisia a jej sekretariát zabezpečujú realizáciu aktivít UNESCO v SR. Koordináciu aktivít v oblasti medzinárodných a medzivládnych programov UNESCO vykonávajú ich slovenské výbory, odborné sekcie a Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. Poslaním komisie je podporovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia, informácií a informatiky a za týmto účelom získavať a zapájať do spolupráce na jednotlivých projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a oddelení príslušných ministerstiev a jednotlivcov.Hlavné úlohy SK UNESCO:

  1. SK UNESCO pôsobí ako poradný orgán vlády a Národnej rady SR vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa UNESCO a jeho programu.
  2. Zabezpečuje aktívnu účasť SR na príprave, plánovaní, uskutočňovaní a hodnotení programov UNESCO.
  3. Informuje širokú verejnosť a inštitúcie o činnosti UNESCO všeobecne, ako aj konkrétne o uskutočňovaných aktivitách.
  4. V styku s vládnymi orgánmi, ministerstvami a rôznymi organizáciami koordinuje činnosť vyplývajúcu zo spolupráce s UNESCO.
  5. Pôsobí ako spojovací medzičlánok medzi Sekretariátom UNESCO v Paríži a národnými orgánmi a inštitúciami, v spolupráci so Stálou delegáciou SR pri UNESCO so sídlom v Paríži.
  6. Rozvíja spoluprácu v oblasti vedy, kultúry, výchovy a vzdelávania s ďalšími národnými komisiami.
  7. Zabezpečuje navrhovanie vhodných kandidátov do orgánov UNESCO.
  8. Zabezpečuje presadzovanie návrhov SR do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, zoznamu UNESCO Pamäť sveta a ďalších zoznamov kultúrneho dedičstva UNESCO.