sk | en

UNESCO

Štatút Slovenskej komisie pre UNESCO

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1.     Štatút Slovenskej komisie pre UNESCO (ďalej len „štatút“) upravuje pôsobnosť, úlohy a zloženie Slovenskej komisie pre UNESCO (ďalej len „komisia“) a spoluprácu s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktorých činnosť súvisí s úlohami Slovenskej republiky v UNESCO.

2.     Komisia je  odborným poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v záležitostiach týkajúcich sa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a vzťahov Slovenskej republiky k tejto medzinárodnej organizácii.

3.     Za materiálne a administratívno-organizačné zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

Článok 2

Úlohy komisie

 

Komisia plní úlohy vyplývajúce z jej funkcie národnej komisie pre UNESCO v súlade s čl. VII Ústavy UNESCO a Charty národných komisií pre UNESCO, a to najmä:

 

a)     iniciuje a koordinuje na národnej úrovni spoluprácu všetkých príslušných subjektov v záležitostiach týkajúcich sa UNESCO,

b)    iniciuje a posudzuje prípravu projektov s obsahovou náplňou vo vzťahu k UNESCO,

c)     vykonáva informačnú činnosť o aktivitách UNESCO voči všetkým subjektom Slovenskej republiky, vrátane občianskej spoločnosti a súkromného sektora,

d)    mobilizuje, získava a zapája do spolupráce jednotlivých odborníkov vecne príslušných ministerstiev, zainteresovaných inštitúcií a organizácií, akademickú obec, mimovládne organizácie, jednotlivcov a súkromný sektor,

e)     sleduje rozhodnutia odborných orgánov UNESCO s využívaním spolupráce s medzinárodnými aktérmi a dohliada na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,

f)     napomáha  aktívnej účasti Slovenskej republiky, jej inštitúcií i jednotlivcov na príprave, plánovaní, uskutočňovaní a využívaní programov UNESCO, najmä  v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, mládeže, životného prostredia, cestovného ruchu a ochrany svetového kultúrneho dedičstva, kultúry a kultúrnej diverzity, digitálnych technológií, komunikácie a informatiky, ochrany slobody prejavu, spoločenských vied,

g)    podieľa sa na odbornej príprave postupu Slovenskej republiky na  zasadnutiach Generálnej konferencie, Výkonnej rady, medzivládnych výborov UNESCO a ďalších konferenciách a aktivitách organizovaných UNESCO a jej špecializovanými orgánmi,

h)    zriaďuje poradné orgány komisie,

i)      spolupracuje s kandidátmi za Slovenskú republiku do subsidiárnych orgánov UNESCO,

j)      v odôvodnených prípadoch preberá morálnu záštitu nad projektmi vecne súvisiacimi s UNESCO,

k)    nadväzuje partnerstvá s mimovládnymi organizáciami činnými v oblastiach aktivít UNESCO a posilňuje spoluprácu s občianskou spoločnosťou,

l)      aktívne vyhľadáva mimorozpočtové zdroje financovania špecifických aktivít z podnikateľského sektora a v tejto súvislosti rozvíja partnerskú spoluprácu s donormi,

m)   úzko spolupracuje so Stálym delegátom Slovenskej republiky pri UNESCO, pôsobí autonómne na národnej úrovni, na pôde UNESCO rešpektuje kompetencie stáleho delegáta Slovenskej republiky pri UNESCO,

n)    rozvíja spoluprácu s národnými komisiami iných štátov,

o)    raz do roka predkladá správu o činnosti vláde Slovenskej republiky,

p)    v súlade s povinnosťami národných komisií zasiela Sekretariátu UNESCO informáciu o činnosti.

 

Článok 3

Zloženie komisie

 

Komisia je operatívnym orgánom a vykonáva svoju činnosť priebežne na každodennej báze. Má maximálne 21 členov. Za jej aktivity zodpovedá a navonok v jej mene vystupuje generálny tajomník.

 

1.     Členmi komisie sú:

a)     zástupcovia ministerstiev, v ktorých pôsobnosti je plnenie úloh týkajúcich sa UNESCO,

b)    zástupcovia inštitúcií, mimovládnych organizácií a jednotlivci s predmetom činnosti týkajúcej sa UNESCO.

2.     Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Funkčné obdobie členov komisie je štyri roky.

3.     Členovia komisie podľa čl. 3 odseku 1 písm. a) sú vymenúvaní a odvolávaní na základe návrhu príslušného ministra, ktorého rezort sa podieľa na plnení programu UNESCO.

4.     Zoznam subjektov, ktoré majú svojho zástupcu v komisii podľa čl. 3 odseku 1 písm. b) schvaľuje a priebežne aktualizuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky na základe návrhov príslušných ministerstiev a zainteresovaných inštitúcií.

5.     Funkciu predsedu komisie z titulu svojej funkcie zastáva minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

Článok 4

 

S komisiou spolupracujú právnické osoby a fyzické osoby, ktorých činnosť súvisí s úlohami Slovenskej republiky v UNESCO, a to najmä tie, ktoré sú zastúpené

a)     v Poradnom zbore expertov,

b)    vo Fóre partnerov komisie,

c)     vo Výboroch pre medzivládne a medzinárodné programy UNESCO (ďalej len „výbory“),

d)    v Informačnom a dokumentačnom stredisku UNESCO (IDS).

 

Článok 5

Poradný zbor expertov

 

  1. Poradný zbor expertov je subsidiárnym orgánom komisie. Schádza sa podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Prerokúva a rieši operatívne úlohy komisie a koná v jej mene vo všetkých otázkach, na ktoré bol komisiou splnomocnený. Pripravuje zasadnutia Fóra partnerov komisie, predkladá návrhy na účasť Slovenskej republiky na Generálnej konferencii UNESCO, Výkonnej rade UNESCO a ostatných zasadnutiach a podujatiach UNESCO, návrhy na udelenie záštity komisie pre podujatia v Slovenskej republike a na udelenie finančnej podpory. Odporúča kandidátov Slovenskej republiky do poradných orgánov UNESCO, ako aj účasť Slovenskej republiky v jednotlivých programoch UNESCO. Navrhuje kandidátov na nominácie pre ceny UNESCO.
  2. Poradný zbor expertov tvoria odborníci Slovenskej republiky vo výboroch UNESCO,  Stály delegát Slovenskej republiky pri UNESCO, odborníci medzivládnych a medzinárodných programov UNESCO, zástupcovia Slovenskej akadémie vied, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, zástupcovia z oblasti práce s mládežou, zástupcovia mládeže a ďalší.
  3. Členov Poradného zboru expertov vymenúva a odvoláva predseda komisie na návrh komisie na obdobie štyroch rokov.

 

Článok 6

Fórum partnerov komisie

 

  1. Fórum partnerov komisie je zhromaždením všetkých  zástupcov národných subjektov činných v  oblastiach pôsobnosti UNESCO. Zvoláva ho generálny tajomník komisie. Schádza sa spravidla raz za rok.
  2. Prerokúva návrhy na spoluprácu, navrhuje projekty, vyzýva na predkladanie námetov a je platformou pre diskusiu o všetkých otázkach činnosti komisie. Nemá rozhodovaciu právomoc.

 

Článok 7

Výbory

 

Výbory sú odbornými poradnými orgánmi komisie zameranými na zabezpečenie realizácie programov UNESCO v Slovenskej republike.

 

  1. Zúčastňujú sa na práci medzivládnych výborov UNESCO a v prípade záujmu alebo mimoriadnych expertných výsledkov kandidujú členovia výborov na miesta členov príslušných odborných výborov UNESCO.
  2. Sú zložené z odborníkov, ktorí prejavili záujem pracovať v danom výbore. Na základe poverenia komisie, členov nových výborov navrhuje významný odborník v príslušnej oblasti činnosti UNESCO.
  3. Členovia výboru si volia spomedzi seba predsedu výboru, ktorý sa zároveň stáva členom komisie. Členstvo vo výboroch je štvorročné. Činnosť a štruktúru výborov upravujú ich vlastné vnútorné pravidlá v súlade s pravidlami príslušných medzinárodných výborov UNESCO.

 

Článok 8

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

 

  1. IDS je národným koordinátorom klubov UNESCO a pridružených škôl UNESCO v Slovenskej republike.
  2. Vedúci IDS je členom komisie.

 

Článok 9

Sekretariát komisie

 

Sekretariát komisie je výkonným profesionálnym orgánom komisie, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie. Je začlenený do organizačnej štruktúry Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

1.     Postavenie, zásady činnosti a hospodárenie Sekretariátu komisie určujú vnútorné predpisy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

2.     Na čele Sekretariátu komisie je generálny tajomník.

 

Článok 10

Generálny tajomník

 

Generálneho tajomníka komisie vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky spravidla na obdobie štyroch rokov. Generálny tajomník je hlavným synergickým článkom medzi členmi komisie a všetkými subjektmi Slovenskej republiky zainteresovanými v oblastiach činností UNESCO. Je reprezentantom komisie na národnej úrovni, voči národným komisiám iných členských štátov i na zasadnutiach národných komisií na pôde UNESCO. Úzko spolupracuje so Stálym delegátom Slovenskej republiky v UNESCO, ktorý koordinuje spoločný postup na zasadnutiach orgánov UNESCO v Paríži.

 

Článok 11

Prijímanie rozhodnutí v komisii

 

Komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov členov komisie. Podrobnosti ustanovuje Organizačný poriadok komisie.

 

Článok 12

Spoločné a prechodné ustanovenia

 

1.     Sekretariát komisie predloží na schválenie ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Organizačný poriadok komisie, odsúhlasený členmi komisie na prvej schôdzi komisie.

2.  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vymenuje nové organizačné zložky komisie v súlade s novým štatútom k 1. októbru 2016.

3.  Ku dňu nadobudnutia platnosti štatútu sa zrušujú všetky platné existujúce organizačné zložky komisie.

4.  Zrušuje sa platnosť štatútu schváleného vládou Slovenskej republiky uznesením č. 6 zo dňa 12. januára 1993 dňom 30. septembra 2016.

 

Článok 13

Účinnosť

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2016.