sk | en

UNESCO

Organizačná štruktúra

Zloženie komisie

Členovia Slovenskej komisie pre UNESCO

  
Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
predseda Slovenskej komisie pre UNESCO
 
Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
kollarm@fns.uniba.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku, študijná prodekanka, Prírodovedecká fakulta UK
 
PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD
kopcanova@vudpap.sk
predsedníčka Sekcie pre výchovu a vzdelávanie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 
PhDr. Katarína Kosová
katarina.kosova@pamiatky.gov.sk
vedúca Sekcie pre kultúru, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR
 
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
miklanek@uh.savba.sk
predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný hydrologický program" UNESCO (IHP), Ústav hydrológie SAV
 
Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
geolmich@savba.sk
predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP), Geologický ústav SAV
 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
lucia.mokra@fses.uniba.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských zmien" (MOST)

 
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program "Človek a biosféra" (MAB), riaditeľka Správy CHKO a biosférickej rezervácie Poľana
 
Ing. Silvia Stasselová
silvia.stasselova@ulib.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World), generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave
 
Mgr. Natália Fillová, PhD
unesco@ulib.sk
vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, koordinátorka siete Asociovaných škôl pri UNESCO (ASPnet), centier a klubov UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava
 
Doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ivan.kotuliak@stuba.sk
predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP), Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií STU
 
Mgr. Daniel Kaba, LL.M.
daniel.kaba@mvro.sk
výkonný tajomník, PLATFORMA mimovládnych rozvojových organizácií 
 
Mgr. Martina Stiffelová
martina.stiffelova@minedu.sk
riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
Ing. Igor Paule
igor.paule@mindop.sk
riaditeľ odboru štátnej politiky cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 
Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor@truni.sk
rektor Trnavskej univerzity a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
Mgr. Milan Chrenko, MSc.
generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

 
Ing. Boris Greguška,PhD
lesnícky expert, Ministerstvo pôdohospodárstva a vidieka SR
 

Ing. Mária Omastová, DrSc.
omastova@up.upsav.sk
Slovenská akadémia vied, Ústav polymérov SAV

 
 
 

Ing. Viera Grigová
unesco@mzv.sk
generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO

 

 


Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO

Sekretariát komisie je výkonným, profesionálnym orgánom komisie v rámci Odboru OSN a odborných medzinárodných organizácií OSN Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pripravuje podkladové materiály k problematike UNESCO pre zasadania vlády SR. Koordinuje spoluprácu v celoštátnom rozsahu s väzbami na systémy rôznych odborov a smerov. Sprostredkúva prenos informácií medzi Sekretariátom UNESCO v Paríži a organizáciami a inštitúciami v SR. Administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie (zasadnutia pléna, predsedníctva a výborov). Koordinuje činnosť SK UNESCO vo vzťahu k národným komisiám UNESCO iných krajín.


Kontakt:

Ing. Viera Grigová

generálna tajomníčka

Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: 02/ 5978 - 3603
Fax: 02/ 5978 - 3659
E-mail: unesco@mzv.sk


Zuzana Košťáliková

pracovníčka sekretariátu 

E-mail: zuzana.kostalikova@mzv.sk


Mgr. Viktória Vargončíková

pracovníčka sekretariátu 

E-mail: viktoria.vargoncikova@mzv.sk