sk | en

UNESCO

Organizačná štruktúra

Zloženie komisie

Členovia Slovenskej komisie pre UNESCO

  
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  
predseda Slovenskej komisie pre UNESCO
 
Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
kollarm@fns.uniba.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku, študijná prodekanka, Prírodovedecká fakulta UK
 
PhDr. Dagmar Kopčanová
kopcanova@vudpap.sk
vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 
PhDr. Katarína Kosová
katarina.kosova@pamiatky.gov.sk
vedúca Sekcie pre kultúru, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR
 
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
miklanek@uh.savba.sk
predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný hydrologický program" UNESCO (IHP), Ústav hydrológie SAV
 
Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
geolmich@savba.sk
predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP), Geologický ústav SAV
 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
lucia.mokra@fses.uniba.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských zmien" (MOST)

 
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program "Človek a biosféra" (MAB), riaditeľka Správy CHKO a biosférickej rezervácie Poľana
 
Ing. Silvia Stasselová
silvia.stasselova@ulib.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World), riaditeľ Úseku automatizácie a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave
 
Mgr. Natália Fillová 
unesco@ulib.sk
vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, koordinátorka siete Asociovaných škôl pri UNESCO (ASPnet), centier a klubov UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava
 
Doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ivan.kotuliak@stuba.sk
predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP),Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií STU
 
Mgr. Daniel Kaba, LL.M.
daniel.kaba@mvro.sk
výkonný tajomník, PLATFORMA mimovládnych rozvojových organizácií 
 
Mgr. Martina Stiffelová
martina.stiffelova@minedu.sk
riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
Ing. Igor Paule
igor.paule@mindop.sk
riaditeľ odboru štátnej politiky cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 
Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor@truni.sk
rektor Trnavskej univerzity a viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
Mgr. Milan Chrenko, MSc.
generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov

 
Ing. Boris Greguška,PhD
lesnícky expert, Ministerstvo pôdohospodárstva a vidieka SR
 

Ing. Mária Omastová, DrSc.
omastova@up.upsav.sk
Úrad Slovenskej akadémie vied, SAV

 
 
 

Ing. Viera Grigová
unesco@mzv.sk
generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO

 

 


Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO

Sekretariát komisie je výkonným, profesionálnym orgánom komisie v rámci Odboru OSN a odborných medzinárodných organizácií OSN Ministerstva zahraničných vecí SR. Pripravuje podkladové materiály k problematike UNESCO pre zasadania vlády SR. Koordinuje spoluprácu v celoštátnom rozsahu s väzbami na systémy rôznych odborov a smerov. Sprostredkúva prenos informácií medzi Sekretariátom UNESCO v Paríži a organizáciami a inštitúciami v SR. Administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie (zasadnutia pléna, predsedníctva a výborov). Koordinuje činnosť SK UNESCO vo vzťahu k národným komisiám UNESCO iných krajín.


Kontakt:

Ing. Viera Grigová

generálna tajomníčka

Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel: 02/ 5978 - 3603, 3615
Fax: 02/ 5978 - 3659
E-mail: unesco@mzv.sk


PhDr. Linda Kapustová Helbichová, ArtD.

pracovníčka sekretariátu 

E-mail: linda.kapustovahelbichova@mzv.sk


Ing. Valéria Bandžuchová 

pracovníčka sekretariátu 

E-mail: valeria.bandzuchova@mzv.sk 


Mgr. Viktória Vargončíková

pracovníčka sekretariátu 

E-mail: viktoria.vargoncikova@mzv.skPoradný zbor expertov Slovenskej komisie pre UNESCO:

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, Dr.Sc.
vedúci Centra pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav SAV

Ing. Norbert Kurilla, PhD.
štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Mgr. Monika Korkošová
riaditeľka, Odbor celoživotného vzdelávania, MŠVVaŠ

Prof. RNDr. László Miklós, DrSc.Dr.h.c.
vedúci Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen

Doc.Ing. Ľuboš Jurík, PhD
Katedra krajinného inžinierstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD
dekanka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
riaditeľka, Správa CHKO BR Poľana

Ing. Dean Reš
externý konzultant  Odboru mládeže MŠVVaŠ

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
generálny riaditeľ SĽUK

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ TASR

Doc. Ing. Radovan Tiňo, PhD.
odborný asistent, Oddelenie dreva, celulózy a papiera, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

PhDr. Peter Maráky
externý pedagóg FiF UK, Pamiatkový úrad SR