sk | en

UNESCO

Organizačná štruktúra

Zloženie komisie

Členovia Slovenskej komisie pre UNESCO

  
Miroslav Wlachovský, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
predseda Slovenskej komisie pre UNESCO
 

JUDr. Ľubica Erdelská
unesco@mzv.sk
generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
predsedníčka Slovenského výboru Programu Človek a biosféra, riaditeľka Správy CHKO a biosférickej rezervácie Poľana 

Mgr. Natália Fillová, PhD
unesco@ulib.sk
koordinátorka pridružených škôl UNESCO (ASPnet), centier a klubov UNESCO, vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, Univerzitná knižnica Bratislava

Mgr. Daniel Kaba, LL.M.
daniel.kaba@ambrela.org
výkonný tajomník, PLATFORMA mimovládnych rozvojových organizácií 

Mgr. Barbora Kocianová
barbora.kocianova@culture.gov.sk
riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo kultúry SR 

Mgr. Martina Klofáčová
martina.klofacova@minedu.sk
riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ing. Kvetoslav Kmec
kvetoslav.kmec@mirri.gov.sk
riaditeľ Odboru Agendy 2030 a strategického plánovania, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
kollarm@fns.uniba.sk

predsedníčka Slovenského výboru pre bioetiku, Prírodovedecká fakulta UK
 
PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD
predsedníčka Sekcie pre výchovu a vzdelávanie
 
PhDr. Katarína Kosová
predsedníčka Sekcie pre kultúru SK UNESCO, expertka na ochranu hmotných kultúrnych pamiatok 
 
Prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
ivan.kotuliak@stuba.sk
predseda Slovenského výboru pre medzivládny program UNESCO "Informácie pre všetkých" (IFAP), Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
lacinova@up.upsav.sk
členka Prezídia Slovenskej akadémie vied 

Roland Maťaš
roland.matas@iuventa.sk
odborný referent pre politiku v oblasti mládeže a poznatky o mládeži, oddelenie podpory práce s mládežou, Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
geolmich@savba.sk
predseda Slovenského výboru pre "Medzinárodný geovedný program" UNESCO (IGCP), Ústav vied o zemi SAV

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
miklanek@uh.savba.sk
predseda Slovenského výboru pre "Medzivládny hydrologický program" UNESCO (IHP), Ústav hydrológie SAV
 
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
lucia.mokra@fses.uniba.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program UNESCO "Riadenie spoločenských zmien" (MOST), dekanka fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
 
 
Ing. Tomáš Ondrčka
tomas.ondrcka@mindop.sk
generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR

Ing. Silvia Stasselová
silvia.stasselova@ulib.sk
predsedníčka Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" (Memory of the World), generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave
 
JUDr. Ing. Lucia Rohaľová
luciacia.rohalova@enviro.gov.sk
riaditeľka odboru bilaterálnej  a multilaterálnej spolupráce, Ministerstvo životného prostredia SR

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Lubica.Volanska@savba.sk
samostatná vedecká pracovníčka, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i. 
 
 
 


 
 
 

 

 


Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO

Sekretariát komisie je výkonným, profesionálnym orgánom komisie v rámci Odboru OSN a odborných medzinárodných organizácií OSN Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pripravuje podkladové materiály k problematike UNESCO pre zasadania vlády SR. Koordinuje spoluprácu v celoštátnom rozsahu s väzbami na systémy rôznych odborov a smerov. Sprostredkúva prenos informácií medzi Sekretariátom UNESCO v Paríži a organizáciami a inštitúciami v SR. Administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie (zasadnutia pléna, predsedníctva a výborov). Koordinuje činnosť SK UNESCO vo vzťahu k národným komisiám UNESCO iných krajín.


Kontakt:

JUDr. Ľubica Erdelská

generálna tajomníčka

Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: 02/ 5978 3615
E-mail: unesco@mzv.sk


Jana Foltányová

Sekretariát SK UNESCO

E-mail: jana.foltanyova@mzv.sk 


Mgr. Viktória Vargončíková

Sekretariát SK UNESCO

E-mail: viktoria.vargoncikova@mzv.sk 

https://www.facebook.com/Slovenská-komisia-pre-UNESCO-111763501326640/

https://www.instagram.com/skunesco/