sk | en

UNESCO

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Drevené chrámy sú jedinečným dokladom tradičnej sakrálnej architektúry severozápadnej časti Karpát a zahŕňajú rímskokatolícke, protestantské a gréckokatolícke chrámy postavené v 16. až 18. storočí. Predstavujú svedectvo o multietnickom a multikultúrnom charaktere relatívne malého územia strednej Európy, kde sa stretávali a prelínali latinská kultúra s kultúrou byzantskou. Evanjelické a. v. kostoly slúžia tiež ako výnimočný príklad náboženskej tolerancie v Hornom Uhorsku v období krvavých protihabsburgských povstaní v 17. storočí.

Lokalitu tvorí deväť drevených objektov – osem chrámov a jedna (oddelená) zvonica: rímskokatolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické a. v. artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku (kostol a zvonica) a gréckokatolícke chrámy v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej. Väčšina chrámov bola postavená v pomerne izolovaných obciach, pričom ako hlavný materiál bolo použité drevo a tradičné stavebné techniky. V rámci spoločných znakov vykazujú drevené chrámy niektoré typologické variácie v súlade s príslušnou konfesiou, vyjadrené v ich pôdoryse, vnútorných priestoroch i vonkajšom vzhľade. Chrámy sú tiež dokladom vývoja hlavných architektonických a umeleckých trendov v období ich výstavby (gotiky, renesancie, baroka), ako aj interpretácie a adaptácie týchto trendov na konkrétny geografický a kultúrny kontext. Interiéry zdobia nástenné a stropné maľby a umelecké diela, ktoré posilňujú kultúrny význam drevených chrámov.

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise Drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva na svojom 32. zasadnutí v kanadskom Quebecu dňa 7. júla 2008.

Viac informácií nájdete na http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka