sk | en

UNESCO

Nehmotné kultúrne dedičstvo SR

Nehmotné kultúrne dedičstvo SR

Pod pojmom „kultúrne dedičstvo“ si netreba predstavovať len kultúrne pamiatky v podobe monumentov či súborov kultúrnych predmetov. Kultúrne dedičstvo zahŕňa aj tradície, rituály, múzické umenie, spoločenské zvyklosti, slávnostné udalosti, vedomosti a skúsenosti týkajúce sa prírody a vesmíru alebo vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, ktoré možno súhrnne označiť pojmom „nehmotné kultúrne dedičstvo“ alebo aj „žijúce dedičstvo“ (z angl. „living heritage“). Na ochranu tejto kategórie kultúrneho dedičstva, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu, bol v roku 2003 podpísaný Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „dohovor“). 

V súvislosti s dohovorom boli vytvorené aj dva zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva:

1. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

        (momentálne je na zozname celkovo zapísaných 314 elementov)

a

2. Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si vyžaduje naliehavú

    ochranu (momentálne je na zozname zapísaných 38 elementov).


Zápis elementu na jeden z hore uvedených zoznamov predstavuje medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných vyjadrení, akými sú napr. hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky týkajúce sa prírody a sveta, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. Súčasne sa týmto formám národnej kultúrnej identity poskytuje medzinárodná podpora a ochrana. 


V súvislosti s ochranou nehmotného kultúrneho dedičstva vznikol aj zoznam tzv. „best practices“ (voľný preklad z angl. – najlepšie alebo osvedčené postupy), ktorý momentálne zahŕňa 12 programov, projektov a aktivít, ktoré sa osvedčili ako najlepšie pri ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a boli za najlepšie označené Medzivládnym výborom pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.


Slovenská republika tiež zaujala svoje miesto na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a to až štyrmi elementmi:

1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, 

2. Terchovská muzika,

3. Gajdošská kultúra, 

4. Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách,

5. Horehronský viachlasný spev

6. Modrotlač.

Na zvyšných dvoch zoznamoch Slovensko nefiguruje.