sk | en

UNESCO

Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku

Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku

Ratifikácia Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskou republikou v roku 2006 podnietila štátne orgány, aby sa viac zaujímali o systematické zabezpečenie tohto typu dedičstva. V roku 2007 Vláda SR schválila dokument Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a v roku 2015 Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020.

Okrem zavedenia predmetov regionálneho vzdelávania a tradičnej ľudovej kultúry do školských osnov, vytvorenia centrálnej databázy informácií o ľudovej kultúre a zavedenia ďalších systematických krokov v ochrannom procese sa v tomto dokumente predpokladalo aj vytvorenie zoznamov nehmotného kultúrneho či živého dedičstva na Slovensku. Koncom roka 2019 schválila vláda Koncepciu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025, reflektujúcu obsahové a tematické rozšírenie Vykonávacích smerníc a ďalších dokumentov v nadväznosti na ciele Agendy OSN 2030.

V súčasnosti je živé dedičstvo zo Slovenskej republiky v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva zastúpené deviatimi prvkami:

1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (zápis v r. 2005, 2008)

2. Terchovská muzika (zápis v r. 2013)

3. Gajdošská kultúra (zápis v r. 2015)

4. Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách (zápis v r. 2016)

5. Horehronský viachlasný spev (zápis v r. 2017)

6. Modrotlač (zápis v r. 2018)

7. Drotárstvo (zápis v r. 2019)

8. Sokoliarstvo - živé dedičstvo ľudstva (zápis v r. 2021)

9. Tradície spojené s chovom koní Lipican

Implementáciu Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku zaisťuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (CTĽK pri SĽUK-u).

Okrem svojich ďalších funkcií v oblasti ochrany živého dedičstva je zodpovedné aj za zostavenie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku

Výzvu na predkladanie návrhov vyhlasuje každoročne Ministerstvo kultúry SR. Nominácie sa tvoria princípom zdola nahor, teda je na samotných ľuďoch, jednotlivcoch či komunitách nositeľov nejakého javu ľudovej kultúry či živého dedičstva, aby na výzvu zareagovali a vypracovali nominačný spis.

Viac informácií na stránkach Centra pre tradičnú ľudovú kultúru.