sk | en

UNESCO

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia

Lokalita Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia je vynikajúcim príkladom významného baníckeho osídlenia, ktoré sa vyvíjalo už od stredoveku a ktorého jedinečná forma vznikla symbiózou technickej krajiny a urbanizovaného prostredia, podmienenou nerastným bohatstvom a z neho vyplývajúcou prosperitou.  Mesto Banská Štiavnica, najstaršie banské mesto na Slovensku, bolo založené v 13. storočí, aj keď dôkazy o baníctve siahajú až do neskorej doby bronzovej. Hoci bola významným mestom už v stredoveku, súčasný vzhľad historického jadra sa formoval v priebehu 16. storočia. Reprezentatívny stred mesta charakterizujú popri výstavných goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskoro-gotický kostol sv. Kataríny. V rovnakej dobe bol vybudovaný systém opevnenia, z ktorého sú dodnes viditeľné pevnosť Starý zámok, renesančná strážna veža Nový zámok, a jediná zachovaná mestská brána – baroková Piargska brána. Štiavnická Banská a lesnícka akadémia, zriadená v roku 1762 ako prvá v Európe, je dokladom významu mesta ako centra technického vzdelávania. 

Rozsiahly komplex technických pamiatok, nachádzajúci sa v meste a v jeho okolí, súvisí s ťažbou a spracovaním drahých kovov. K jeho zachovaným súčastiam patria šachty, štôlne, ťažobné veže, klopačka a dômyselný vodohospodársky systém. Systém umelo vybudovaných vodných nádrží – tajchov a zberných jarkov, vytvorený v 16. storočí a rozvinutý v 18. storočí, slúžil pre potreby banského priemyslu a poskytoval pitnú vodu pre mesto. Bol najmodernejším dielom svojho druhu na svete až do 19. storočia.

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol o zápise Banskej Štiavnice a technických pamiatok okolia do Zoznamu svetového dedičstva na svojom 17. zasadnutí v kolumbijskej Cartagene v dňoch 6. až 11. decembra 1993. 

Viac informácií nájdete na http://www.pamiatky.sk/sk/page/banska-stiavnica-a-technicke-pamiatky-okolia