sk | en

UNESCO

Lokality na zápis do ZSD

Lokality na zápis do Zoznamu svetového dedičstva (tzv. „Tentative List“)

Proces predchádzajúci zápis jednotlivých kultúrnych, prírodných či zmiešaných lokalít na Zoznam svetového dedičstva (ďalej len „zoznam“) je zložitý. Začína sa na národnej úrovni, pričom je v právomoci každého členského štátu, aby sám určil, ktoré pamiatky nachádzajúce sa na jeho území chce na zápis do zoznamu nominovať. Zároveň je však nevyhnutné, aby každá nominovaná pamiatka spĺňala nasledujúce podmienky:

1. má výnimočnú svetovú hodnotu („outstanding universal value“),

2. spĺňa aspoň jedno z desiatich kritérií na výber stanovené UNESCO (http://whc.unesco.org/en/criteria/)  a

3. ešte pred nomináciou bola zapísaná na predbežnom zozname – na tzv. Tentative List – štátu, ktorý nomináciu predkladá. 

Tentative List štátu je akýsi „inventár“ pamiatok. Jeho dôležitosť spočíva v tom, že ak sa nominovaná pamiatka nenachádza na tomto predbežnom zozname, Výbor pre svetové dedičstvo predmetnú nomináciu nemôže brať do úvahy.


Tentative List Slovenskej republiky:

Kultúrne pamiatky 

 • Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji 
 • Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami 
 • Pamätník Chatama Sófera
 • Tokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc
 • Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice
 • Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome 

Prírodné pamiatky 

 • Prírodné rezervácie Tatier (predpokladaný spoločný návrh s Poľskom) 
 • Krasové doliny Slovenska (na základe výberu rôznych typov krasových dolín rozšírenie a dopracovanie  nominačného projektu Rokliny Slovenského raja, predloženého 26.6.1997)
 • Mykoflóra Bukovských vrchov
 • Gejzír v Herľanoch
 • Lúky a pasienky Slovenska

"Zmiešané" pamiatky 

 • Dunajská prírodná a kultúrna krajina (predpokladaný spoločný návrh s Českom, Rakúskom a Maďarskom)

Posudzované nominácie: 

 • Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradište v Mikulčiciach a kostol Sv. Margity v Kopčanoch“ (česko-slovenská nominácia)