sk | en

UNESCO

Katedry UNESCO

UNESCO Katedry

UNESCO Katedry sú zakladané v rámci programu UNITWIN (University Twinning and Networking Programme), s cieľom podporiť výskum a rozvoj vzdelávania.

Na stiahnutie:

UNITWIN – Katedry UNESCO usmernenia a postupy (SK).pdf
Príloha – usmernenie k podaniu návrhu projektu EN.pdf
UNITWIN one pager.doc 

Na Slovensku aktuálne pôsobia 4 UNESCO Katedry:

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam, Univerzita Komenského v Bratislave

História

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam (UNESCO Chair for Human Rights EducationUKVĽP UK)  na Univerzite Komenského bola ustanovená 26. októbra 1992 na základe dohody medzi UNESCO a UK v Bratislave.

UNESCO katedry orientované na problematiku ľudských práv začali vznikať v súvislosti s politickými zmenami v strednej a východnej Európe (ale aj inde vo svete) na sklonku osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Ich primárnou úlohou bolo, vychádzajúc z misie UNESCO, prispieť k rozvoju nových demokracií prostredníctvom medzinárodnej intelektuálnej spolupráce na báze rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám. UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam bola prvá v danom priestore, ako aj v Európe a vo svete.

Hnacím motorom myšlienky zriadenia takejto katedry bol prof. Miroslav Kusý, prvý porevolučný rektor UK (1990/1991), ktorý o takejto možnosti osobne rokoval s vedením UNESCO. Dohodu o ustanovení UNESCO katedry na UK podpísal za UNESCO jeho vtedajší generálny tajomník Federico Mayor a za UK vtedajší rektor Juraj Švec.

Katedra od počiatku svojho pôsobenia intenzívne aj nadštandardne plnila svoje úlohy. Dialo sa tak paralelne a v súčinnosti s inou vážnou spoločenskou aj akademickou úlohou - etablovaním a inštitucionalizáciou politickej vedy v SR, ako aj v širšom medzinárodnom priestore (vznik a fungovanie Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK, Slovenského združenia pre politické vedy, ustanovenie EPSA/European Political Science Associations, včlenenie do IPSA/International political Science Association). Výučbový a výskumný program najstaršej politologickej katedry na Slovensku preto prirodzene obsahoval aj ľudskoprávnu dimenziu.

Od vzniku novej Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (2002) rozvíjala UKVĽP UK svoju činnosť na dvoch fakultách, až po rok 2015, kedy sa rozhodnutím rektora Univerzity Komenského stala súčasťou Rektorátu UK so statusom celouniverzitného pracoviska.

Činnosť

Hlavným cieľom UKVĽP UK je prispievať k budovaniu integrovaného systému výskumu, vzdelávania, informácií a dokumentov v oblasti ľudských práv.

Medzi základné priebežné aktivity patrí celá škála štandardných pedagogických, vedeckovýskumných, publikačných aj popularizačných a diseminačných činností, ktoré sa realizujú  z bázy politickej vedy ale aj multidisciplinárnej (domácej i zahraničnej) spolupráce a sú zamerané na problematiku teórie a praxe demokracie, kultúru demokracie, demokratické občianstvo a ľudské práva, ľudskoprávne a demokratickoobčianske vzdelávanie ako kľúčovú prevenciu antidemokratických prejavov atď.

Expertíza UKVĽP UK sa osvedčuje aj vo viacerých odborných a poradných grémiách SR.

Samostatnú časť jej práce tvorí od druhej polovice 90-tych rokov 20. storočia podieľanie sa na vzniku, formovaní a pôsobení projektu Olympiáda ľudských práv (OĽP) pre stredné školy v SR, t. j. pôsobenie tak v rámci vzdelávania a sieťovania pedagogickej ako aj žiackej bázy týchto škôl. 

Po 2 regionálnych ročníkoch sa celkovo uskutočnilo už 24 celoštátnych ročníkov (do r. 2022). UKVĽP UK je od počiatku odborným gestorom projektu, podieľa sa na príprave súťažných podkladov, hodnotení výkonov súťažiacich v celoštátnych kolách, ale aj na sieťovaní renomovaných zahraničných a domácich partnerov a na samotnej organizácii celoštátnych kôl. Bližšie k OĽP na www.olp.sk.


Kontakt

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam                                             

Doc. Erik Láštic, PhD.

Email: erik.lastic@uniba.sk                                                                             

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, P.O. BOX 440

814 99 Bratislava 1

Web: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/unescohre/


UNESCO Katedra pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj vo Zvolene

Katedra zastrešuje výučbu prierezových a mienkotvorných predmetov z oblasti ekologizácie spoločenského rozvoja, implementácie princípov trvalo udržateľného rozvoja, riadenia a správy životného prostredia (ŽP), legislatívy ŽP, ekologickej optimalizácie priestorovej organizácie krajiny, regionálneho rozvoja, integrovaného manažmentu povodí a krajiny, atď.

 

Kontakt:

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
T. G. Masaryka 24
960 53  Zvolen
Slovenská republika

Tel. 00421 - 45 - 520  61 11
Fax: 00421 - 45 - 533 00 27
E-mail: info@tuzvo.skassoc. prof. Ing. Martina Slámová, PhD.

dočasne poverená vedením katedry
Tel.: +421 455 206 818

email: slamova@tuzvo.skBližšie informácie o aktivitách katedry na http://www.tuzvo.sk/fee/kunesco/

UNESCO Katedra pre obnovu architektonického dedičstva - Interdisciplinárny prístup pri obnove architektonického dedičstva ako nástroj kultúrnej udržateľnosti, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Katedra UNESCO na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vytvára odbornú platformu pre problematiku Obnovy architektonického dedičstva, s prepojením vzdelávacej a vedecko – výskumnej činnosti univerzitných pracovísk na odborné a metodické pracoviská z praxe, s dôrazom na interdisciplinárny prístup k obnove pamiatkových objektov a súborov.

Vznikla ako reakcia na časté nezrovnalosti v interpretácii medzinárodných metodických dokumentov, ktoré sa vyskytujú tak medzi pracovníkmi pamiatkových úradov ako aj projektantmi. Tento konflikt vychádza na jednej strane z nedostatočnej vedomosti o zásadách ochrany pamiatok zo strany projektantov a zhotoviteľov, ako aj vlastníkov pamiatok, ale na druhej strane aj z nedostatočnej úrovne stavebno-technického vzdelania zamestnancov pamiatkových úradov. Preto sa záujem Katedry UNESCO zameria na tie stránky problémov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v odbornej praxi. Väčší dôraz kladie na technickú stránku procesu obnovy a aplikáciu takých architektonických zásahov, ktorých cieľom je zachovať či obnoviť identitu tradičného historického sídla.

Poznatky katedra sprostredkováva odbornej aj laickej verejnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a následnej propagácie. Nové poznatky sa aplikujú v projekčnej praxi formou pilotných projektov. Katedra disponuje detašovanými vedecko-výskumnými pracoviskami v Banskej Štiavnici a v Kočovciach a Centrom technológie obnovy pamiatok SvF STU Bratislava.

Činnosť

Každoročne organizuje medzinárodné konferencie, pracuje na projektoch s celospoločenským významom (Obnova NKP mestského opevnenia v Trnave, mapovanie pozostatkov vodných mlynov v regióne Červený Kameň, príprava projektu koordinácie obnovy Coburgovho kaštieľa v Jelšave, Obnova NKP koniarne v areáli Kaštieľa Rakovských v Kočovciach a i.). Spolupodieľa sa na získaní Projektu SCOLA 5C - Erasmus+ KA220-HED - Partnerstvá spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní – Strategická spolupráca v prístupe vzdelávania pre dôveryhodnosť a ochranu a budovanie kapacít a komunikácia miest svetového dedičstva a i.

Okrem odbornej stránky procesu obnovy architektonického dedičstva je cieľom Katedry aj medializovať proces rehabilitácie kultúrnej identity, efektívne využívať princíp participácie, nie však na úkor odborných riešení, zahájiť systematickú spoluprácu medzi školami a relevantnými organizáciami, zodpovednými za proces globálneho vzdelávania, zameraného aj na aspekt kultúrnej udržateľnosti.

Katedra UNESCO na STU je mostom medzi akademickou obcou, občianskou spoločnosťou, miestnymi komunitami, výskumom, samosprávou, verejnou správou a tvorbou politík.

Kontakt:

Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Vazovova  5
812 43 Bratislava 1

Prof. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Vedúca katedry
Tel.: +421905427258
e-mail: jana.gregorova@stuba.sk

 

Ing. Ing. arch. Martina Kalivodová
koordinátorka
Tel.: +421948338834
e-mail: martina.kalivodova

Web:
https://www.stuba.sk/unesco

Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/unesco-chair-on-restoration-of-architectural-heritage

Instagram:
https://www.instagram.com/unesco.chair_stu/?hl=en

 

 

  UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave

UKPMK UK http://unesco.uniba.sk/ nadviazala na činnosť UNESCO Katedry prekladateľstva, ktorá bola založená v roku 1998. Spoločenským vývojom sa zmenili ciele a pôsobenie novovzniknutej UNESCO Katedry, ktorá oficiálne vznikla podpísaním novej zmluvy medzi univerzitou a UNESCO v roku 2016.

Od roku 2013 je hlavným výskumným smerom tvorba korpusov veľmi veľkého rozsahu („very large“, „TenTen“ class) pomocou technológie WaC („Web as Corpus“) pozostávajúcich z textov stiahnutých z internetu pomocou automatizovaných procedúr a spracovaných nástrojmi s otvorenou licenciou (FLOSS). Korpusy majú „jazykovo neutrálne“ (latinské) názvy (slovo araneum pl. aranea má v latinčine význam „pavučina“) označujúce jazyk a veľkosť príslušného korpusu. Korpusy „rodiny“ Aranea v súčasnosti pokrývajú 23 jazykov, pričom pre niektoré jazyky existujú aj korpusy regionálnych variet príslušného jazyka. Jazykové korpusy sú v dvoch a niektoré až v troch veľkostiach (minus, maius, maximum).

Prístup k jazykovým korpusom je neplatený. V rámci Univerzity Komenského a ostatných univerzít Slovenska prispieva najmä k rozvoju prekladateľských techník pomocou nových technológií. Vzhľadom na priority UNESCO sa podieľa na tvorbe aj jazykových variantov africkej francúzštiny a angličtiny.

Skutočnosť, že korpusy ARANEA využívajú študenti, doktorandi, pedagógovia aj výskumníci z mnohých krajín nás utvrdzuje v tom, že činnosť katedry má značný „sociálny impakt“ a je zmysluplná.

UKPMK UK publikovala vysokoškolskú učebnicu Benko V. – Butašová A. – Puchovská Z. (2019): Webové korpusy Aranea: Učebnica pre učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov a študentov filologických odborov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-4663-4, 180 s.

UKPMK UK okrem výskumnej činnosti vykonáva aj pedagogickú činnosť, vyučujú sa predmety voliteľné v rámci celouniverzitnej ponuky v bakalárskom aj magisterskom štúdiu. Učitelia vedú bakalárske aj magisterské práce.

 

Kontakt:

Univerzita Komenského
UNESCO Katedra plurilingválnej a
multikultúrnej komunikácie UK
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava 1