sk | en

UNESCO

Katedry UNESCO

Katedry UNESCO sú zakladané v rámci programu UNITWIN (University Twinning and Networking Programme), s cieľom podporiť výskum a rozvoj vzdelávania.

Na stiahnutie:
UNITWIN – Katedry UNESCO usmernenia a postupy (SK).pdf
Príloha – usmernenie k podaniu návrhu projektu EN.pdf
UNITWIN one pager.doc 

Na Slovensku pracujú 4 katedry:

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam, Univerzita Komenského v Bratislave

História

UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam (UNESCO Chair for Human Rights Education, ďalej „UNESCO Chair FHRE“) na Univerzite Komenského bola ustanovená 26. októbra 1992 na základe dohody medzi UNESCO a UK v Bratislave.

UNESCO katedry orientované na problematiku ľudských práv začali vznikať v súvislosti s politickými zmenami v strednej a východnej Európe (ale aj inde vo svete) na sklonku osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Ich primárnou úlohou bolo, vychádzajúc z misie UNESCO, prispieť k rozvoju nových demokracií prostredníctvom medzinárodnej intelektuálnej spolupráce na báze rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám. UNESCO Chair FHRE bola prvá tak v danom priestore, ako aj v Európe a vo svete.

Hnacím motorom myšlienky zriadenia takejto katedry bol prof. Miroslav Kusý, prvý porevolučný rektor UK (1990/1991), ktorý o takejto možnosti osobne rokoval s vedením UNESCO. Dohodu o ustanovení UNESCO katedry na UK podpísal za UNESCO jeho vtedajší generálny tajomník Federico Mayor a za UK vtedajší rektor Juraj Švec.

UNESCO Chair FHRE od počiatku svojho pôsobenia intenzívne aj nadštandardne plnila svoje úlohy. Dialo sa tak paralelne a v súčinnosti s inou vážnou spoločenskou aj akademickou úlohou,  etablovaním a inštitucionalizáciou politickej vedy v SR ako aj v širšom medzinárodnom priestore (vznik a fungovanie Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK, Slovenského združenia pre politické vedy, ustanovenie EPSA/European Political Science Associations, včlenenie do IPSA/International political Science Association). Výučbový a výskumný program najstaršej politologickej katedry na Slovensku preto prirodzene obsahoval aj ľudskoprávnu dimenziu.

Od vzniku novej Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (2002) rozvíjala UNESCO Chair FHRE svoju činnosť na dvoch fakultách, až po rok 2015, kedy sa rozhodnutím rektora Univerzity Komenského stala súčasťou Rektorátu UK so statusom celouniverzitného pracoviska.

Činnosť

Hlavným cieľom UNESCO Chair FHRE je prispievať k budovaniu integrovaného systému výskumu, vzdelávania, informácií a dokumentov v oblasti ľudských práv.

Medzi základné priebežné aktivity patrí celá škála štandardných pedagogických, vedeckovýskumných, publikačných aj popularizačných a diseminačných činností, ktoré sa realizujú  z bázy politickej vedy ale aj multidisciplinárnej (domácej i zahraničnej) spolupráce a sú zamerané na problematiku teórie a praxe demokracie, kultúru demokracie, demokratické občianstvo a ľudské práva, ľudskoprávne a demokratickoobčianske vzdelávanie ako kľúčovú prevenciu antidemokratických prejavov atď.

Expertíza UNESCO Chair FHRE sa osvedčuje aj vo viacerých odborných a poradných grémiách SR.


Samostatnú časť práce UNESCO Chair FHRE tvorí od druhej polovice 90-tych rokov 20. storočia podieľanie sa na vzniku, formovaní a pôsobení projektu Olympiáda ľudských práv (ďalej „OĽP“) pre stredné školy v SR, t. j. pôsobenie tak v rámci vzdelávania a sieťovania pedagogickej ako aj žiackej bázy týchto škôl. Po 2 regionálnych ročníkoch sa uskutočnilo už 23 celoštátnych ročníkov (do júna 2021). UNESCO Chair FHRE je od počiatku odborným gestorom projektu, podieľa sa na príprave súťažných podkladov, hodnotení výkonov súťažiacich v celoštátnych kolách ale aj na sieťovaní renomovaných zahraničných a domácich partnerov a na samotnej organizácii celoštátnych kôl. Bližšie k OĽP na www.olp.sk.Kontakt:

UNESCO katedra výchovy k ľudským právam                                             Doc. Erik Láštic, PhD.
                                                                                                                                 Email: erik.lastic@uniba.sk
Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P.O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Web: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/unescohre/


                              


                                                                            

 


UNESCO Katedra pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj vo Zvolene

Katedra zastrešuje výučbu prierezových a mienkotvorných predmetov z oblasti ekologizácie spoločenského rozvoja, implementácie princípov trvalo udržateľného rozvoja, riadenia a správy životného prostredia (ŽP), legislatívy ŽP, ekologickej optimalizácie priestorovej organizácie krajiny, regionálneho rozvoja, integrovaného manažmentu povodí a krajiny, atď.

 

Kontakt:

Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
T. G. Masaryka 24
960 53  Zvolen
Slovenská republika

Tel. 00421 - 45 - 520  61 11
Fax: 00421 - 45 - 533 00 27
E-mail: info@tuzvo.skDoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.   
vedúca katedry
Tel.: +421 455 206 329, +421 455 206 818,
+421 45 206 583

email: belcakova@tuzvo.skTu nájdete informácie o aktivitách katedry: http://www.tuzvo.sk/fee/kunesco/

 UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave

UKPMK UK http://unesco.uniba.sk/ nadviazala na činnosť UNESCO Katedry prekladateľstva, ktorá bola založená v roku 1998. Spoločenským vývojom sa zmenili ciele a pôsobenie novovzniknutej UNESCO Katedry, ktorá oficiálne vznikla podpísaním novej zmluvy medzi univerzitou a UNESCO v roku 2016.

Od roku 2013 je hlavným výskumným smerom tvorba korpusov veľmi veľkého rozsahu („very large“, „TenTen“ class) pomocou technológie WaC („Web as Corpus“) pozostávajúcich z textov stiahnutých z internetu pomocou automatizovaných procedúr a spracovaných nástrojmi s otvorenou licenciou (FLOSS). Korpusy majú „jazykovo neutrálne“ (latinské) názvy (slovo araneum pl. aranea má v latinčine význam „pavučina“) označujúce jazyk a veľkosť príslušného korpusu. Korpusy „rodiny“ Aranea v súčasnosti pokrývajú 23 jazykov, pričom pre niektoré jazyky existujú aj korpusy regionálnych variet príslušného jazyka. Jazykové korpusy sú v dvoch a niektoré až v troch veľkostiach (minus, maius, maximum).

Prístup k jazykovým korpusom je neplatený. V rámci Univerzity Komenského a ostatných univerzít Slovenska prispieva najmä k rozvoju prekladateľských techník pomocou nových technológií. Vzhľadom na priority UNESCO sa podieľa na tvorbe aj jazykových variantov africkej francúzštiny a angličtiny.

Skutočnosť, že korpusy ARANEA využívajú študenti, doktorandi, pedagógovia aj výskumníci z mnohých krajín nás utvrdzuje v tom, že činnosť katedry má značný „sociálny impakt“ a je zmysluplná.

UKPMK UK publikovala vysokoškolskú učebnicu Benko V. – Butašová A. – Puchovská Z. (2019): Webové korpusy Aranea: Učebnica pre učiteľov cudzích jazykov, prekladateľov, tlmočníkov, filológov a študentov filologických odborov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-4663-4, 180 s.

 

UKPMK UK okrem výskumnej činnosti vykonáva aj pedagogickú činnosť, vyučujú sa predmety voliteľné v rámci celouniverzitnej ponuky v bakalárskom aj magisterskom štúdiu. Učitelia vedú bakalárske aj magisterské práce.

 

Kontakt:

Univerzita Komenského
UNESCO Katedra plurilingválnej a
multikultúrnej komunikácie UK
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava 1
 

UNESCO Katedra pre obnovu architektonického dedičstva, STU v Bratislave