sk | en

UNESCO

Katedry UNESCO

Katedry UNESCO

Katedry UNESCO sú zakladané v rámci programu UNITWIN (University Twinning and Networking Programme), s cieľom podporiť výskum a rozvoj vzdelávania. Na Slovensku pracujú 4 katedry:

UNESCO katedra pre výchovu k ľudským právam, Univerzita Komenského v Bratislave

UNESCO katedra pre výchovu k ľudským právam (ďalej aj len "UKĽP") je najstaršou UNESCO katedrou na Slovensku (od r. 1992) a svoju činnosť zameriava na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam na všetkých úrovniach, predovšetkým však na vysokých školách. V rámci univerzitného vzdelávania UKĽP zabezpečuje alebo sa podieľa na viac ako 30 predmetoch zameraných na problematiku ľudských práv. V doktorandskom štúdiu už má UNESCO 6 študentov. Na stredných školách pôsobí prostredníctvom podieľania sa na odbornom garantovaní Olympiády ľudských práv.

Prakticky zamerané vzdelávanie predstavuje zapájanie sa do simulovaných zasadnutí OSN a jeho jednotlivých výborov vo forme medzinárodných súťaží National Model United Nations. 

Osvetovú činnosť v oblasti propagácie a výchovy k ľudským právam prezentuje nová aktivita – vydávanie dvojjazyčného časopisu Human Rights News a každoročné organizovanie odborného vedeckého podujatia pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv, ktorého výstupom je recenzovaný zborník.

Kontakt:

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK                                  Mgr. Peter Broniš, PhD.  
Mlynské luhy 4                                                                                       prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
821 05 Bratislava                                                                          

Tel.: 00421 - 2 - 206 - 69 - 839                                                                                                                                                                                  
e-mail: peter.bronis@fses.uniba.sk           
                                                                            

 


Tu nájdete informácie o aktivitách katedry: http://www.fses.uniba.sk

UNESCO katedra pre trvalo udržateľný rozvoj a ekologické vedomie, Technická univerzita vo Zvolene

Katedra zastrešuje výučbu prierezových a mienkotvorných predmetov z oblasti ekologizácie spoločenského rozvoja, implementácie princípov trvalo udržateľného rozvoja, riadenia a správy životného prostredia (ŽP), legislatívy ŽP, ekologickej optimalizácie priestorovej organizácie krajiny, regionálneho rozvoja, integrovaného manažmentu povodí a krajiny, atď.

 

Kontakt:

Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita Zvolen
Kolpašská 9B
969 01 Banská Štiavnica 1

Tel. 00421 - 45 - 5206391
Fax: 00421 - 45 - 6920117
E-mail: katedraunesco@gmail.comProf. RNDr. László Miklós, DrSc., Dr.h.c.                                      

vedúci katedry

Mgr. Erika Kočická, PhD.                                                                 

zástupkyňa vedúceho katedry Tu nájdete informácie o aktivitách katedry: http://www.tuzvo.sk/fee/kunesco/

UNESCO katedra bioetiky, Prešovská univerzita v Prešove

Cieľom zriadenia UNESCO katedry zameranej na bioetiku na FF PU v Prešove je vznik platformy pre zdieľanie a výmenu znalostí a skúseností v oblasti vedy a vzdelávania v bioetike na Slovensku a v regióne strednej Európy. Projekt zriadenia UNESCO katedry pre bioetiku na FF PU v Prešove nadväzuje na priority UNESCO a korešponduje s 6. cieľom Strategického programu UNESCO – Podpora princípov, praxí a etických noriem podstatných pre vedecký a technologický rozvoj. Rovnako je aj v súlade s bioetickým programom UNESCO, vrátane jeho návrhov na vzdelávanie v rámci bioetiky, ktoré možno implementovať vo vzdelávacích programoch univerzít vo svete. Hlavným cieľom UNESCO katedry na FF PU v Prešove je  prispievať ku vzniku a zdieľaniu nových myšlienok týkajúcich sa etických a morálnych otázok v medicíne, biotechnológiách, biomedicínskom výskume a ošetrovateľstve na Slovensku, v strednej Európe a prípadne aj v iných častiach sveta.

Kontakt:

Centrum bioetiky UNESCO 

Prešovská univerzita

Ul. 17. novembra č. 1

080 78 Prešov

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. – riaditeľ  

Tel.: +421 51 75 70 821

Fax: +421 51 75 70 824

E-mail: vgluchman@yahoo.com


 

Tu nájdete informácie o aktivitách katedry: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/hlavne-sekcie/pracoviska/cu/cb


UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie, Univerzity Komenského v Bratislave

UKPMK UK predstavuje základnú jednotku regionálneho Virtuálneho inštitútu pre výučbu a výskum prekladateľstva v strednej a východnej Európe. Zameriava sa na zlepšenie multijazykovej komunikácie prostredníctvom neumeleckého prekladu s dôrazom na modernizáciu prípravy prekladateľov a tlmočníkov a na tomu zodpovedajúci výskum realizovaný v rámci Filozofickej fakulty UK (ďalej len FIF UK) a Pedagogickej fakulty UK (ďalej len PEDF UK).

Poslaním UKP UK v rámci študijnej špecializácie translatológia je v súlade so študijným programom príbuzných pracovísk fakúlt a súčastí UK najmä:

a) inovovať prípravu prekladateľov a tlmočníkov (Mgr. a PhD. štúdium) v oblasti neumeleckého prekladu a tlmočenia;
b) upravovať metodiku a rozširovať formy výučby najmä využitím moderných technológií;
c) iniciovať nové formy postgraduálneho vzdelávania prekladateľov a certifikovať ich na národnej a medzinárodnej úrovni;
d) iniciovať a koordinovať bilingválny a multilingválny terminologický výskum v prioritných odboroch a jeho výsledky implantovať do edukácie i do praxe;
e) modifikovať existujúce a tvoriť nové učebné pomôcky;
f) budovať zodpovedajúce knižničné fondy;
g) usporadúvať konferencie, sympóziá, vedecké rozpravy s danou tematikou a pod.

 

Kontakt:

Univerzita Komenského
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava 16

 

Doc. PhDr. Butašová Anna, CSc. – vedúca katedry

Tel.: +421 2 529 202 38

Fax: +421 2 529 660 16


 

Tu nájdete informácie o aktivitách katedry: http://www.uniba.sk/index.php?id=unesco