sk | en

UNESCO

ASPnet

ASPnet (Sieť pridružených škôl UNESCO – z angl. UNESCO Associated Schools Project Network)

Sieť pridružených škôl UNESCO možno označiť za skutočnú medzinárodnú sieť – na začiatku bolo do projektu zapojených len 33 členských štátov, pričom do dnešného dňa sa uvedený počet zvýšil až na 181 členských krajín. 

Projekt pridružených škôl UNESCO (označovaný aj ako „Pridružené školy UNESCO“) vznikol v roku 1953 a predstavuje sieť cca. 10 000 vzdelávacích inštitúcií. Jeho zámerom bolo podporiť účasť škôl v projektoch v snahe posilniť ľudskú, etickú a kultúrnu dimenziu vzdelávania. Členské inštitúcie – počnúc materskými školami, cez školy základné, stredné, odborné, až po inštitúcie zamerané na vzdelávanie pedagógov – vzájomne spolupracujú s cieľom podporiť medzinárodné porozumenie, medzikultúrny dialóg, udržateľný rozvoj a kvalitné vzdelávanie v praxi. Prioritou projektu je výchova k mieru, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd a tiež environmentálna výchova mladej generácie. 

Podporou úzkych väzieb a spoločných projektov medzi školami z rôznych krajín a kontinentov ASPnet, okrem iného, pôsobí ako katalyzátor pre medzinárodnú spoluprácu, a tak nenásilnou formou plní jednu z hlavných funkcií UNESCO.  


Zoznam pridružených škôl UNESCO v SR môžete nájsť na:

http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/spolupraca/pridruzene-skoly-unesco/adresar-pridruzenych-skol-unesco-v-sr.html