sk | en

UNESCO

ASPnet

ASPnet (Sieť pridružených škôl UNESCO – z angl. UNESCO Associated Schools Project Network)

ASPnet (Sieť pridružených škôl UNESCO – z angl. UNESCO Associated Schools Project Network)

Program siete  pridružených škôl UNESCO vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. Dnes na programe participuje viac ako 11 500 členských škôl v 182 krajinách.  Sieť spája vzdelávacie inštitúcie po celom svete,  počnúc materskými školami, cez školy základné, stredné, odborné, až po inštitúcie zamerané na vzdelávanie pedagógov, v snahe posilňovať ľudskú, etickú a kultúrnu dimenziu vzdelávania. Prioritou projektu je výchova k mieru, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd, a tiež environmentálna výchova mladej generácie. 

Tiež je zdrojom inovácií a kvality vo vzdelávaní, ktorý  využíva tieto doplnkové prístupy:

- vyvíja, testuje a šíri inovatívne vzdelávacie materiály a  propaguje nové vyučovacie a učebné prístupy, založené na základných hodnotách a prioritách UNESCO 

- buduje kapacity, inovatívne vyučovanie a participatívne vzdelávanie v konkrétnych tematických oblastiach

- umožňuje riaditeľom škôl, učiteľom, študentom a širšej školskej komunite integrovať hodnoty UNESCO a stať sa vzorom v ich komunite i mimo nej

- poskytuje zúčastneným stranám príležitosti na prepojenie a výmenu skúseností, poznatkov a osvedčených postupov

Na Slovensku je v súčasnosti zapojených do projektu 25 základných a stredných škôl. IDS UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave plní funkciu koordinátora  Pridružených  škôl UNESCO v SR a poskytuje konzultácie o procese pripojenia sa k tejto sieti. Pre pridružené školy UNESCO organizuje vzdelávacie podujatia zamerané na základné priority projektu ASP. Okrem toho, každoročne organizuje Konferenciu Pridružených  škôl UNESCO v SR s dôrazom na poskytovanie najnovších informácií o programoch a projektoch UNESCO doma i v zahraničí. Konferencia sa stala platformou  na  prezentáciu  aktivít z oblasti UNESCO, ktoré školy realizovali v priebehu uplynulého školského roka.

Zoznam Pridružených škôl UNESCO v SR môžete nájsť na:

http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/spolupraca/pridruzene-skoly-unesco/adresar-pridruzenych-skol-unesco-v-sr.html


Na stiahnutie: ASPnet-príručka člena