sk | en

UNESCO

Sociálna transformácia a kultúrny dialóg

Sociálna transformácia a kultúrny dialóg

Pod vplyvom globalizácie, globálnych zmien životného prostredia, ekonomickej a finančnej krízy prechádza svet významnými sociálnymi zmenami. Je to skutočnosť, ktorá so sebou prináša mnoho negatívnych javov, ako napr. narastajúca nerovnosť, extrémna chudoba, popieranie základných ľudských práv.   

V súvislosti s týmito zmenami je nevyhnutné hľadať inovatívne riešenia, ktoré by viedli k zachovávaniu a upevňovaniu univerzálnych hodnôt, akými sú mier, ľudská dôstojnosť, rodová rovnosť a pod., a ktoré by zároveň bojovali proti násiliu a diskriminácii. Mladé ženy a muži, ktorí sú týmito zmenami ovplyvnení najviac, sú zároveň aj hlavnými činiteľmi v rámci sociálnych zmien.  

Sociálna transformácia je veľmi dôležitou problematikou, ktorá sa pretavuje do všetkých oblastí, v ktorých UNESCO pôsobí. UNESCO program riadenia sociálnej transformácie – MOST (z angl. „Management of Social Transformations Programme“) a jeho medzivládny výbor sú hnacím motorom pre budovanie kapacít a pre budovanie prepojení medzi poznatkami spoločenských vied, verejnými politikami a spoločnosťou. UNESCO program MOST sa sústredí na dve priority: sociálna inklúzia ako základný prvok boja proti chudobe, ako prostriedok na zmierňovanie nerovností a vytváranie inkluzívnej spoločnosti, jednej z hlavných podmienok udržateľného rozvoja; a sociálne transformácie vyplývajúce zo zmeny životného prostredia a z uvedomenia si nevyhnutnosti riešiť krízu v súvislosti s redukciou prírodných zdrojov (nedostatok potravín, vody, nedostatok využiteľných zdrojov energie), stratou biodiverzity, tlakom vyplývajúcim z rýchlej urbanizácie a z rýchleho narastania populácie, klimatickými zmenami a prírodnými katastrofami. Vzhľadom na to, že udržateľný rozvoj nepopierateľne stojí na spoločenských a environmentálnych základoch, tak spoločenské ako aj environmentálne problémy sú úzko prepojené. 


Slovenský výbor pre program UNESCO „Riadenie spoločenských zmien“ (MOST)


Program MOST vo všeobecnosti:

Program MOST, ktorý patrí pod UNESCO sekciu pre spoločenské vedy, bol založený v roku 1994. Pôvodne bol navrhnutý ako výskumný program. Dnes je hlavným cieľom tohto programu získať a preniesť spoľahlivé a relevantné informácie a výsledky výskumov z oblasti spoločenských vied zákonodarcom a ďalším zainteresovaným osobám za účelom tvorby kvalitnej a efektívnej politiky. Tento program sa snaží vytvárať a podporovať kultúru (na národnej, regionálnej aj celosvetovej úrovni), v rámci ktorej je tvorba politiky založená na dôkazoch a výsledkoch z praxe, nielen na teoretických základoch. 

Spoločenskovedné analýzy sú podstatné pre zvládnutie spoločenského a kultúrneho rozvoja na všetkých úrovniach. Zo súčasnej politickej situácie vyplýva aktuálna požiadavka podpory vzdelávania a výskumu v oblasti spoločenských vied, ako aj úzkych kontaktov medzi odborníkmi z oblasti spoločenských vied a politikmi.


Cieľom programu MOST je: 

  • zvýšiť význam a užitočnosť spoločenských vied pre politikov na národnej i medzinárodnej úrovni 
  • podporiť získavanie základných poznatkov v tejto oblasti
  • posilniť vedecké a inštitucionálne kapacity, osobitne v rozvojových krajinách 


Na dosiahnutie týchto cieľov program podporuje: 

  • užšiu a efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu medzi akademickou obcou a používateľmi výsledkov výskumu 
  • medzinárodný a interdisciplinárny porovnávací výskum (zahŕňajúci aj biologické, prírodné a technické vedy)
  • multilaterálnu spoluprácu v oblasti spoločenských vied a vytváranie sietí, pri plnom využití existujúcich poznatkov (evidence-based policy)


Program MOST je aplikovateľný na všetky spoločenstvá a sociálne skupiny na svete, z ktorých každá musí čeliť svojim vlastným špecifickým problémom spojeným s ich transformáciou. Pritom ale poskytuje priestor pre komparatívny výskum na medzinárodnej a interdisciplinárnej úrovni. Program MOST podporuje medzinárodný komparatívny výskum so strategickým zameraním a poskytuje výsledky tohto výskumu riadiacim štruktúram. 

Keďže MOST ako jediný UNESCO program podporuje a propaguje výskum v oblasti spoločenských vied, má vedúce postavenie v súvislosti s napĺňaním cieľov UNESCO.  


Zoznam členov výboru MOST:

Mokrá Lucia, doc. JUDr. PhD., Univerzita Komenského Bratislava, predsedníčka  

Ira Vladimír, Prof. RNDr. CSc., Geografický ústav SAV Bratislava, podpredseda

Falťan Ľubomír , Mgr. CSc., čestný člen  

Bahna Miloslav, Mgr. Ing. PhD., Sociologický ústav SAV Bratislava

Borseková Kamila, Ing. PhD., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica        

Čerešníková  Miroslava, PhDr. PhD., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra       

Dobiáš Daniel, Doc. PhDr. PhD., Univerzita P. J. Šafárika Košice             

Maslen Michal, JUDr. PhD.,  Trnavská univerzita Trnava    

Mikulášková Gabriela, doc. PhDr. PhD., Prešovská univerzita          

Mgr. Martin Vacek, PhD., Filozofický ústav SAV Bratislava

Eva Rievajová, prof. Ing. PhD., Ekonomická univerzita Bratislava           

Salner Peter,  PhDr. DrSc. Ústav etnológie SAV Bratislava          

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Bratislava      

                       

Národné výbory pre program MOST:

UNESCO program MOST podporuje členské štáty UNESCO v tom, aby si vytvárali národné výbory pre tento program, tzv. styčné výbory (liaison committees), s cieľom podnietiť spoluprácu medzi výskumníkmi, zákonodarcami a Programom MOST. Členské štáty si môžu stanoviť štruktúru a zloženie národného výboru podľa svojich priorít. Výbory sú obyčajne vytvárané za pomoci jednotlivých Národných komisií pre UNESCO. V Slovenskej republike je to Slovenský výbor pre program MOST.

Účasť na programe MOST umožňuje Slovenskej republike stimulovať aktivity v spoločenskovednom výskume a jeho využití, identifikovať svoje problémy v medzinárodnom kontexte, použiť na ich riešenie osvedčené postupy, ako aj zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v uvedených oblastiach zapojením sa do sietí a databázových systémov.